Inda koshikalimo

Inda koshikongitho oshitiyali

Inda koshikalimo

Oonzapo dhaJehova

Oshindonga

Oshungolangelo yokukonakonwa  |  Maalitsa 2014

Mbela itamu vulu okuninga Elongelokalunga lyUukwanegumbo li kale tali nyanyudha?

Mbela itamu vulu okuninga Elongelokalunga lyUukwanegumbo li kale tali nyanyudha?

Omusamane gumwe gwokoBrazil okwa ti: “Ohatu kala twi itula mo lela moonkundathana pethimbo lyElongelokalunga lyUukwanegumbo lyokongulohi nolundji ohali yi nokuli sigo omokati kuusiku ngele inandi lombwela aanegumbo lyandje tu hulithe.” Omutse gumwe gwuukwanegumbo gwokoJapani ogwa ti kutya okamwanamati koomvula omulongo oka fa ihaa ka mono kutya owili ongapi nohaka kala owala ka hala ya tsikile. Omolwashike mbela? He okwa ti: “Oha ka kala ke na ehwamo, naashoka ohashi ka nyanyudha.”

Eeno shili, haanona ayehe haya kala ye na ehwamo, noya manguluka, yamwe otashi vulika ihaaya nyanyukilwa elongelokalunga lyuukwanegumbo. Ihe mbela omolwashike? Omusamane gumwe gwokoTogo okwa ti: “Elongelokalunga lyaJehova ka li na okukala tali sitha uunye.” Ngele olya kala li li ngaaka, mbela otashi vulika omolwomukalo ngono hali ningwa? Omaukwanegumbo ogendji oga mona kutya elongelokalunga lyuukwanegumbo otali vulu okukala ngaashi embo lyaJesaja lya popi kombinga yEsabati kutya olya li “esiku lyenyanyu.” — Jes. 58:13, 14.

Aasamane Aakriste ohaya mono kutya opo aangandjawo ya kale taya nyanyukilwa elongelokalunga lyuukwanegumbo, oli na okuningwa mombepo yemanguluko. Ralf ngoka e na oyanakadhona yatatu nomwanamati gumwe, okwa ti kutya elongelokalunga lyuukwanegumbo wawo ohali kala lya fa owala oonkundathana dhakwalukehe kaali shi owala ekonakono; moka kehe gumwe ha kutha ombinga. Ihe omathimbo gamwe, ihashi kala oshipu okukaleka aantu ayehe ye na ohokwe noyi itula mo moshikundathanwa. Omukulukadhi gumwe okwa ti: “Haaluhe handi kala ndi na oonkondo dhokuninga elongelokalunga lyuukwanegumbo li kale tali nyanyudha ngaashi nda hala li kale.” Mbela ito vulu okusinda eshongo ndyoka?

INALI KALA LYA PONDA NOINALI KALA LI IKOLELA KOSHINIMA SHIMWE

“Katu na oku li ninga momukalo gwa ponda,” omusamane gwokOndowishi ngoka e na aanona yaali osho a ti ngaaka. Natalia ngoka e na aanona yaali okwa ti: “Oshinima sha simanenena kuukwanegumbo wetu, okuninga iinima ya yoolokathana, ya yoolokathana, ya yoolokathana.” Omaukwanegumbo ogendji ohaga topola elongelokalunga lyawo miitopolwa yontumba. Cleiton gwokoBrazil he yaanona yaali mboka ye na oomvula omulongo nasha ota ti:  “Shoka ohashi ningitha kehe gumwe a kuthe ombinga mekonakono nosho wo li kale tali hokitha.” Mokutopola ethimbo lyekonakono, aavali otaya vulu okugandja eitulomo koompumbwe dhokanona kehe ngele aanona kaye shi yoomvula dhimwe. Aavali otaya vulu okuungaunga noompumbwe dhoshilyo kehe shuukwanegumbo notaya vulu okukala haya tifuka mokuhogolola iikundathanwa nosho wo omukalo moka taye ke yi ninga.

Omaukwanegumbo gamwe ohaga ningi shike opo ga ninge elongelokalunga lyuukwanegumbo ehokithi notali nyanyudha? Wumwe ohawu tameke elongelokalunga lyawo lyuukwanegumbo mookwiimbila Jehova. Omumwatate Juan gwokoMeksiko ota ti: “Shoka ohashi ningitha tu ninge ekonakono lyetu mombepo ombwanawa nohashi tu longekidha pamadhiladhilo tu kundathane shoka twa longekidha.” Uukwanegumbo we ohawu hogolola omaimbilo ngoka gu ukila kwaashoka tawu ka kundathana ongulohi ndjoka.

Sri Lanka

Omaukwanegumbo gamwe ohaga lesha oshitopolwa shOmbiimbeli pamwe. Opo ya ninge iinima ya yoolokathana, iilyo yuukwanegumbo ohayi lesha iitopolwa ya yoolokathana yoohandimwe mboka ya tumbulwa mOmbiimbeli. Omusamane gumwe moJapan ota ti kutya kuye “petameko osha li oshinima oshipe okulesha ngaaka.” Ihe oyanamati yaali oya li ya nyanyukwa okumona aavali yawo taya nyanyukilwa sha pamwe nayo. Uukwanegumbo wumwe ohawu dhana nokuli iinyandwa yi ikolelela komahokololo gOmbiimbeli. Omumwatate Roger gwokoSouth Africa ngoka e na oyanamati yaali ota ti kutya aanona “olundji ohaya ndhindhilike iinima mehokololo lyOmbiimbeli mbyoka tse aavali inaatu ndhindhilika.”

South Africa

Omukalo gulwe moka tamu vulu okuninga iinima ya yoolokathana omokuninga oproyeka yontumba pamwe, ngaashi yokutunga onguluwato yaNoowa nenge otempeli yaSalomo. Oproyeka yi li ngaaka ohayi pula mu ninge omapekapeko, oshinima shoka hashi vulu okukala tashi nyanyudha. Pashiholelwa, aavali yamwe nokamwanakadhona koomvula ntano nayinakulu, oya li moseti. Oya li taya dhana uudhano hawu ithanwa board game kombinga yolweendo lwuutumwa lwomuyapostoli Paulus. Omaukwanegumbo galwe oga ninga uu-board game wi ikolelela komahokololo gomembo lyaEksodus. Donald ngoka e na oomvula 19 e li moTogo okwa ti: Okuninga iinima ya yoolokathana “okwe eta omalunduluko omape melongelokalunga lyetu lyuukwanegumbo nosho wo muukwanegumbo wetu.” Mbela ito vulu okudhiladhila kombinga yoproyeka ndjoka tayi vulu okuningitha elongelokalunga lyeni lyuukwanegumbo li kale tali nyanyudha?

Amerika

OKWIILONGEKIDHA OKWA SIMANA

Nonando okuninga iinima ya yoolokathana noku yi ninga momukalo inaagu ponda ohashi ningitha elongelokalunga lyuukwanegumbo li kale tali nyanyudha, ayehe oye na okwiilongekidha opo li kale tali longo shili. Ethimbo limwe aanona ohaya vulwa, onkee oohe oya pumbwa okuhogolola nawa shoka taya ka kundathana nokulongitha ethimbo lya gwana opo yi ilongekidhe nawa. Omusamane gumwe ota ti: “Uuna ndi ilongekidha, kehe gumwe oha nyanyukilwa ekonakono.” Omusamane gumwe gwokoNdowishi oha lombwele uukwanegumbo we manga ku na ethimbo shoka taya ka kundathana miiwike tayi ya. Uuna a tula mo melandulathano uu-DVD wopaMbiimbeli wu li oshitopolwa shelongelokalunga, he yaanona yahamano yoomvula omulongo nasha gwokoBenin oha gandja omapulo komeho yethimbo. Eeno okwiilongekidha ohaku ningitha elongelokalunga lyuukwanegumbo li kale tali ti sha lela.

Uuna uukwanegumbo wu shi shoka tawu ka kundathana komeho yethimbo, otawu vulu okukala tawu popi kombinga yasho momukokomoko gwoshiwike, nokungawo ohashi wu ningitha wu kale wu na ehwamo. Ngele kehe gumwe oku na mo oshitopolwa, kehe gumwe ota ka kala u uvite kutya elongelokalunga lye lyuukwanegumbo.

KAMBADHALENI MU KALE HAMU LI NINGI ALUHE

Ohashi kala eshongo komaukwanegumbo gamwe okuninga elongelokalunga pandjigilile.

Aasamane oyendji oye na okulonga oowili odhindji opo ya gwanithe po oompumbwe dhawo. Pashiholelwa, omusamane gumwe gwokoMeksiko oha zi mo megumbo pohamano yongula noha galuka owala konima yohetatu yokongulohi. Natango, ohashi vulika omathimbo gamwe, pu kale pwa pumbiwa okuningwa omalunduluko mElongelokalunga lyUukwanegumbo omolwoshiningwanima shilwe shopambepo.

Ihe nando ongawo, otwa pumbwa okukala twa tokola toko tu kale hatu ningi elongelokalunga lyuukwanegumbo pandjigilile. Loïs gwoomvula omulongo nayimwe gwokoTogo okwa popi kombinga yaashoka uukwanegumbo wawo wa tokola a ti: “Nokuli nando omathimbo gamwe otu na okutameka elongelokalunga lyuukwanegumbo kwa lata omolwoshinima shontumba shoka sha holoka po momukokomoko gwesiku, ihatu kala inaatu li ninga.” Otatu vulu oku shi uva ko kutya omolwashike omaukwanegumbo gamwe haga ningi elongelokalunga lyago lyuukwanegumbo kuyele moshiwike. Ngele opwa holoka sha ombaadhilila, otaya vulu okuundulila elongelokalunga lyuukwanegumbo komasiku galwe moshiwike.

Ngaashi edhina “elongelokalunga lyuukwanegumbo” tali shi ulike, oli li oshitopolwa shelongelokalunga lyoye. Iilyo ayihe yuukwanegumbo nayi kale hayi ‘hambelele Jehova oshiwike kehe.’ (Hos. 14:2) Ethimbo ndyoka nali kale tali nyanyudha kukehe gumwe muukwanegumbo, molwaashoka ‘enyanyu ndyoka OMUWA te li gandja, otali mú kumike.’ — Neh. 8:9, 10.