Inda koshikalimo

Inda koshikalimo

Oonzapo dhaJehova

Hogolola elaka Oshindonga

OSHUNGOLANGELO YOKUKONAKONWA Maalitsa 2014

Ilonga kombinga yaashoka tashi ke ku kwathela kuu kanithe ombepo yeiyambo mokukalamwenyo kwoye nokukala wu na etaloko li li nawa. Ongiini tatu vulu okusila oshimpwiyu ooitaali ooyakwetu aakokele nosho wo aapambele yetu aakokele?

Adha omitima dhaakwanezimo yoye mboka kaaye shi ooitaali

Otatu ilongo mo shike momukalo ngoka Jesus a li u ungaunga naakwanezimo ye? Ongiini tatu vulu okukundathana naakwanezimo yetu mboka kaaye li meitaalo lyetu nenge kaaye li meitaalo nandonando?

Shoka tashi tu kwathele kaatu kanithe ombepo yeiyambo

Opu na omutondi ngoka ha nkundipaleke ombepo yetu yeiyambo kashona nakashona. Oshitopolwa shika otashi ka popya kutya omutondi ngoka oguni notashi ka yelitha kutya ongiini tatu vulu okulongitha Ombiimbeli tu mu kondjithe.

Shoka tashi tu kwathele kaatu kanithe etaloko ewanawa

Omolwashike oyendji haya kala taya kondjo netaloko ewinayi? Oshitopolwa shika otashi tu ulukile nkene tatu vulu okulongitha Ombiimbeli yi tu kwathele tu kale twi itala ko nawa.

Mbela itamu vulu okuninga Elongelokalunga lyUukwanegumbo li kale tali nyanyudha?

Tala nkene elongelokalunga lyuukwanegumbo hali ningwa miilongo yi ili noyi ili opo wu mone nkene to vulu oku li ninga.

Simanekeni aanamimvo mboka ye li mokati keni

Konakona etaloko lyaKalunga li na ko nasha naakokele. Iinakugwanithwa yini aanona aakuluntu ye na mokusila oshimpwiyu aavali yawo aakokele? Ongiini omagongalo taga vulu okusimaneka aakokele mboka ye li mokati kawo?

Nkene tu na okusila oshimpwiyu aakokele

Aavali aakokele naanona aakuluntu otaya vulu okukundathana omalongekidho gontumba nomatokolo otaga vulu okuningwa komeho yethimbo manga “omasiku guudhigu” inaage ya. Ongiini to vulu okuungaunga nomashongo gamwe?

Mbela mokupopya kwoye, ‘oeeno yoye ohayi ka ninga aawe’?

Aakriste oye na okukala haya gwanitha po shoka yu uvaneka noinaye ki iyadha nando taya ti ‘eeno na aawe.’ Ongiini nduno ngele otwi iyadha twa pumbwa okulundulula shoka twa li twa hala okuninga? Ilonga sha koshiholelwa shomuyapostoli Paulus.