Inda koshikalimo

Inda koshikalimo

Oonzapo dhaJehova

Hogolola elaka Oshindonga

OSHUNGOLANGELO YOKUKONAKONWA Febuluali 2014

Oshifo shika otashi kundathana iiningwanima yituntula yi li mEpisalomi eti-45. Otashi tu kwathele wo tu kale tu na olupandu lwaJehova Kalunga e li Omusilishimpwiyu, Omugameni nosho wo Kuume ketu kopothingo.

Hambeleleni Kristus, Omukwaniilwa gweadhimo!

Iiningwanima mbyoka tayi nyanyudha yi li mEpisalomi eti-45 otayi ti shike kutse kunena?

Tu nyanyukweni omolwohango yOnzigona!

Olye omufuko, nongiini Kristus a kala te mu longekidhile ohango? Oolye taya ka nyanyukilwa ohango yOnzigona?

Omuselekadhi gwokuSarepta okwa li a pewa ondjambi omolweitaalo lye

Eyumuko lyokamwanamati komuselekadhi olya li limwe lyomiiningwanima tayi koleke eitaalo, mbyoka ya ningwa monkalamwenyo ye. Oshiilongomwa shini tatu ilongo komuselekadhi nguno?

Jehova oye Omusilishimpwiyu nOmugameni gwetu

Kala wu na olupandu lwaJehova Kalunga e li Tate yetu gwomegulu. Ilonga nkene wu na okukoleka ekwatathano lyoye naKalunga e li Omusilishimpwiyu nOmugameni gwetu.

Jehova oKuume ketu kopothingo

Dhiladhila koshiholelwa shaAbraham naGideon, ookuume kaJehova Kalunga yopothingo. Otu na okugwanitha po iitegelelwa yini opo tu ninge ookuume kaKalunga?

Omapulo ga za kaaleshi

Aajuda yomethelemumvo lyotango oya li ye na ekankameno lyashike lyokukala ya ‘tegelela’ Mesiasa?

‘Tala keopalo lyOmuwa’

Omukwaniilwa David gwomuIsraeli shonale okwa li ha tedhatedha kelongelokalunga lyashili. Ongiini tatu vulu okukala hatu nyanyukilwa elongelokalunga lyashili kunena?

IINIMA MBYOKA YA NINGWA MONDJOKONONA YOONZAPO DHAJEHOVA

Oshinyandwa tashi koleke eitaalo osha gwanitha ngashingeyi oomvula 100

Omvula ndjika oshinyandwa “Photo-Drama of Creation,” osha gwanitha oomvula 100, okuza sho sha li shu ulikwa ongulohi yotango. Osha li sha longekidhwa shi kwathele aantu ya kale yi itaala Ombiimbeli kutya oyi li Oohapu dhaKalunga.