Inda koshikalimo

Inda koshikongitho oshitiyali

Inda koshikalimo

Oonzapo dhaJehova

Oshindonga

Oshungolangelo yokukonakonwa  |  Novomba 2013

 IINIMA MBYOKA YA NINGWA MONDJOKONONA YOONZAPO DHAJEHOVA

“Onda li handi kala nda fa kahima e li moshipeta she, sha hala okutya kanda li handi topoka negumbo lyandje”

“Onda li handi kala nda fa kahima e li moshipeta she, sha hala okutya kanda li handi topoka negumbo lyandje”

PETHIMBO lyoshikonga shokugandja uunzapo shomasiku omugoyi shoka sha li she ende po ngokambiya muAuguste/Septemba mo 1929, aauvithi 10 000 oya li ya andjagakana Amerika alihe. Oya li ya gandja omambo nuumbo uushona wuthike poshitine shimwe shomiliyona. Mokati kaauvithi yUukwaniilwa mboka omwa li aataandelithi yiileshomwa eyuvi limwe lwaampo. Omwaalu gwawo kagwa li tuu gwi indjipala! Okafo ko-Bulletin * oka ti kutya “osha fa sha li itaashi vulu okwiitaalwa” sho aakokolindjila yi indjipala lutatu okuza mo 1927 sigo omo 1929.

Sho shu uka pehulilo lyo 1929, opwa li pwa holoka uupyakadhi wa kwata miiti wopashimaliwa. Metiyali lyomasiku 29 Kotoba 1929 oondando dho-New York Stock Exchange odha li dha gu pevi nosha li sha ningitha uuhupilo muuyuni awuhe wu gwe pevi (Great Depression). Oombanga odha li dha mbangolota noonkondo. Oofaalama odha pata. Oofaambulika oonene odha li dha pata. Aantu omamiliyona oya li ya kanitha iilonga. Mo 1933, moAmerika omagumbo 1 000 oga li ga patwa esiku kehe.

Aauvithi yethimbo lyu udha oya li nduno taya ka hupa ngiini pethimbo lyuudhigu mboka? Oshinima shimwe shoka sha li she ya kwathele omagumbo ngoka ga li hage ende. Uukalafana noohauto ndhoka dhi na omahala gokukala ndhoka dha li ihaadhi hiilwa noihadhi futilwa iifendela odha li dha kwathele aakokolindjila ya tsikile nuukalele wawo nokashona hoka ye na po. * Nopethimbo lyiigongi, uukalafana owa li oohotela dhoshali. Mo 1934, okafo ko-Bulletin oka li ka gandja uuyelele kombinga yomagumbo ga kola noge li nawa ge na iinima ngaashi omeya, omasiga, oombete hadhi tonywa, noga longelwa iinima yoku ga pupyaleka pethimbo lyuutalala.

Aauvithi mboka ya li ye na iiyemo yi li nawa muuyuni awuhe oya li ya tokola ya ninge omagumbo ge na omagulu. Victor Blackwell okwa ti: “Noowa ka li e shi okutunga, nangame kanda li ndi shi shi nenge ndi na ontseyo yokuninga uukalafana.” Ihe okwa li e yi tungu.

Ohautogumbo yi li pokutaagulukithwa omulonga pethimbo lyomvula muIndia

Avery naLovenia Bristow oya li ye na ohautogumbo. Avery okwa ti: “Onda li handi kala nda fa kahima e li moshipeta she, sha hala okutya kanda li handi topoka negumbo lyandje.” Uukwanegumbo womumwatate Bristow owa li wa kokola ondjila pamwe naHarvey naAnne Conrow, mboka ya li ye na egumbo hali ende ndyoka lya tulwa oombapila oonkukutunkukutu. Oombapila ndhoka odha li hadhi gu ko aluhe shampa ye li inyengitha. Avery okwa ti: “Kapu na nando ogumwe a mwene okakalafana ke li ngaaka nando onale nokapu na we gumwe e ka mwene!” Ihe Avery okwa ti kutya omumwatate nomumwameme Conrow noyanamati yaali oya li “uukwanegumbo wa nyanyukwa shili kaaku na we.” Harvey Conrow okwa nyola a ti: “Katwa li twa pumbwa nando osha, notwa li tu uvite twa gamenwa thiluthilu miilonga yaJehova notu li mesiloshimpwiyu lye lyopahole.” Konima yethimbo ayehe yane yomuukwanegumbo womumwatate Conrow oya li ya yi kosikola yaGilead noya li ya tuminwa koPeru ye li aatumwa.

Uukwanegumbo womumwatate Battaino owa li wo wa kokola ondjila awuhe. Konima sho Giusto naVincenza ya mono kutya otaya ka mona okanona, oya li ya pangulula ofoota yawo yomodela A yomo 1929 ye yi ningi ohautogumbo ndjoka “ya li ya fa ohotela ombwanawa” moku yi yelekanitha nootenda moka ya li haya kala.  Nokamwanakadhona kawo okashona, oya li ya tsikile miilonga yawo mbyoka ya li ye hole, tayu uvithile Aaitali mboka ya li moAmerika.

Aantu oyendji oya li haya pulakene konkundana ombwanawa, ihe mboka ya hepa naamboka kaaye na iilonga kaya li naanaa haya vulu okugandja omayambidhidho giileshomwa yopaMbiimbeli. Pehala lyaashono, oya li haya gandja kehe shoka ye na opo ya pewe iileshomwa mbyoka. Aakokolindjila ye li yaali oya li ya nyola omusholondondo gwiinima 64 mbyoka ya li ya pewa kwaamboka yu ulike ohokwe. Omusholondondo ngoka ogwa li gwa fa omusholondondo gwiinima yomositola.

Fred Anderson okwa li a tsakaneke omunafaalama ngoka a li a hala omambo getu nokwa li e mu pe omakende gokomeho ngoka ga li gayina. Sho a yi pofaalama ya landula ko, omulumentu gumwe okwa li a hokwa iileshomwa yetu, ndele okwa ti: “Kandi na omakende goku yi lesha.” Ihe okwa li ta vulu okulesha nomakende ngoka gomushiinda she nawanawa nokwa li a nyanyukwa okuyambidhidha omambo nosho wo omakende ngoka.

Herbert Abbott okwa li he ende noshimbamba shoondjuhwa mohauto ye. Konima ngele a pingakanitha oondjuhwa dhi li ndatu nenge ne, okwa li he ke dhi landitha po komatala, ye ta tula ohauto ye omahooli. Okwa nyola a ti: “Mbela opwa li ethimbo limwe kaatu na othilinga? Eeno osho lela, ihe shoka kasha li she tu imbi nando. Ngele moshihauto shetu omu na omahooli, otwa li hatu tsikile niilonga yetu, tu na eitaalo neinekelo muJehova.”

Aapiya yaJehova oya li ya vulu okupita momathimbo omadhigu molwaashoka oya kala yi inekela muye noya kala ya tokola toko. Esiku limwe sho kwa li ku na omvula yoshikungulu, Maxwell naEmmy Lewis oya li ya nuka mo mokakalafana kawo noya mono nkene ka gwilwa komuti ngoka gwe ka topola pokati. Maxwell okwa nyola a ti: “Iinima yi li ngaaka kaya li omikundu, ihe oya li iiponga nokatwa li hatu dhiladhila nando tu ethe po iilonga yetu. Opwa li iilonga oyindji tu na oku yi longa, notwa li tu na elalakano lyoku yi longa.” Molwaashoka kaya li ye na uumbanda noya li ya kwathelwa kookuume kawo aanahole, Maxwell naEmmy oya li ya vulu okutungulula egumbo lyawo hali ende.

Pethimbo lyetu ndika edhigu, Oonzapo dhaJehova omamiliyona oolaadhi odhi na ombepo yeiyambo ya faathana. Ngaashi aakokolindjila mboka yopetameko, natse otwa tokola toko tu tsikile niilonga yokuuvitha sigo Jehova a ti opuwo.

^ okat. 3 Ngashingeyi haki ithanwa Uukalele Wetu wUukwaniilwa.

^ okat. 5 Pethimbo ndyoka, aakokolindjila oyendji kaya li ye na iilonga yokwiikongela omboloto. Oya li haya pewa iileshomwa yopaMbiimbeli kondando yi li pevi nomayambidhidho ngoka ya li haya mono ngele ye yi gandja ogo ya li haya longitha po yi ikwathele.