‘Kristus okwa hepekwa omolweni nokwe mú thigile oshiholelwa, opo mu landule ondjila ndjoka a li e yi ende.’ — 1 PET. 2:21.

1, 2. (a) Oonzi ohadhi kala dhi li ngiini uuna hadhi silwa nawa oshimpwiyu? (b) Omolwashike aantu oyendji yopethimbo lyaJesus ya li ya fa oonzi dhaa na omusita?

OONZI ohadhi kala dha paluka nohadhi indjipala uuna omusita gwadho e na ko nasha nonkalonawa yadho. Embo limwe li na ko nasha nokumuna oonzi olya popi kutya, “omulumentu ngoka ha fala oshigunda shoonzi kiitunda yomwiidhi ye ihe shi ulukile ohole, muule woomvula oonshona otashi vulika a ka kale e na oonzi odhindji tadhi ehama dho itadhi vala nawa.” Ihe ngele oonzi ohadhi silwa oshimpwiyu nawa, ohadhi kala dha paluka nawa.

2 Esiloshimpwiyu nosho wo ohole ndjoka aasita yoshigunda shaKalunga hayu ulukile oonzi pauhandimwe ndhoka dhe ya inekelelwa otaku ka guma onkalonawa yopambepo yegongalo alihe. Otashi vulika to dhimbulukwa kutya Jesus okwa li u uvitile ohenda oongundu dhaantu molwaashoka “oya li ya hepekwa noya loloka ya fa oonzi dhaa na omusita.” (Mat. 9:36) Omolwashike mbela ya li monkalo ndjoka yiyemateka? Omolwaashoka mboka ya li ye na oshinakugwanithwa shokulonga oshigwana Ompango yaKalunga oya li ye na onyanya, haya thindile yalwe kongudhi, noye na iihelele. Pehala lyokukwathela nokupalutha iilyo yoshigunga, aawiliki yaIsraeli yopambepo oya tsike “omitenge omidhigu” komapepe gawo. — Mat. 23:4.

3. Aakuluntugongalo oye na okukala ya kotokela shike sho taya gwanitha po oshinakugwanithwa shawo ye li aasita yoonzi yopambepo?

3 Aasita Aakriste kunena, sha hala okutya, aakuluntugongalo, oye na oshinakugwanithwa sha kwata miiti. Oonzi dhomoshigunda shoka haya litha odha Jehova naJesus, ngoka i ipopi ye mwene kutya “omusita omwaanawa.” (Joh. 10:11) Oonzi ndhoka odha ‘kulilwa niikulila yi na ondilo’ mbyoka Jesus a futu ‘nombinzi ye mwene yi na ondilo.’ (1 Kor. 6:20; 1 Pet. 1:18, 19) Molwaashoka oku hole oonzi noonkondo, okwa gandja nehalo ewanawa omwenyo gwe omolwadho. Aakuluntugongalo oye na aluhe okudhimbulukwa kutya  oye li aasita yopevi, mboka ye li kohi yetonatelo lyOmwana gwaKalunga omuholike, Jesus Kristus, “omusita omukuluntu gwoonzi.” — Heb. 13:20.

4. Oshike tashi ka kundathanwa moshitopolwa shika?

4 Aasita yoonzi Aakriste oya tegelelwa nduno yu ungaunge ngiini noonzi? Iilyo yegongalo otayi ladhipikwa yi ‘vulike kaawiliki’ yayo. Mepingathano naashono, aakuluntugongalo Aakriste otaya kumagidhwa ya henuke ‘okupangela mboka ya tulwa metonatelo lyawo.’ (Heb. 13:17; lesha 1 Petrus 5:2, 3.) Ongiini nduno aakuluntugongalo taya vulu okutonatela oshigunda nopwaahe na oku shi pangela? Oku shi popya momukalo gulwe, ongiini aakuluntugongalo taya vulu okusila oshimpwiyu oompumbwe dhoonzi nopwaahe na okulongitha nayi oonkondopangelo ndhoka Kalunga e ya pa?

‘OTE DHI HUMBATA MOMAAKO GE’

5. Oohapu ndhoka dhi li muJesaja 40:11 otadhi tu lombwele shike kombinga yaJehova?

5 Omupolofeti Jesaja okwa popi kombinga yaJehova a ti: “Ongomusita ta litha oshigunda she; oonzigona ote dhi gongele pamwe noku dhi humbata momaako ge; oonyali ote dhi sisidha nawa.” (Jes. 40:11) Ethaneko ndika otali gandja edhiladhilo kutya Jehova oku na ko nasha noompumbwe dhiilyo yegongalo mbyoka iinkundi nosho wo mbyoka tayi vulu okuninga iihakanwa nuupu. Ngaashi omusita e shi oompumbwe dhonzi kehe moshigunda she noha kala i ilongekidha oku yi kwatha, Jehova oku shi oompumbwe dhaamboka ye li megongalo noha kala a nyanyukwa oku ya sila oshimpwiyu. Ngaashi owala omusita ha humbata uunzigona moonguwo uuna sha pumbiwa, Jehova ngoka e li “Tate omunahenda,” ote ke tu humbata momathimbo omadhigu. Ote ke tu hekeleka uuna tu li memakelo nenge uuna tu na ompumbwe yi ikalekelwa. — 2 Kor. 1:3, 4.

6. E li omusita gwoonzi gwopambepo, ongiini omukuluntugongalo ta vulu okulandula oshiholelwa shaJehova?

6 Aasita yoonzi yopambepo itaya vulu tuu okwiilonga oshiilongomwa oshiwanawa kuTate yetu gwomegulu! Ngaashi Jehova, oye na okukala haya konenene oompumbwe dhoonzi. Okukala ye shi omashongo ngoka ya taalela noompumbwe dhokondandalunde ndhoka dha pumbwa okuungaungwa nadho meendelelo, omukuluntugongalo ota ka vula oku ya tsa omukumo noku ya pa eyambidhidho ndyoka lya pumbiwa. (Omayel. 27:23) Osha yela kutya omukuluntugongalo oku na okukala ha popi noitaali ooyakwawo. Shika inashi hala okutya oku na okukala hi idhopo miinima yawo yopaumwene, ihe oku na okukala e na ohokwe mwaashoka ha mono nohu uvu tashi ningwa megongalo. Omukuluntugongalo oku na okukala wo hi iyamba nehalo ewanawa ‘okukwathela mboka aankundi’ megongalo. — Iil. 20:35; 1 Tes. 4:11.

7. (a) Oonzi dhaKalunga odha li dhu ungaungiwa nadho ngiini pethimbo lyaHesekiel naJeremia? (b) Oshike tatu vulu okwiilonga mwaasho Jehova e ekelehi aasita yoonzi mboka kaaye shi aadhiginini?

7 Dhiladhila kiikala yaasita yoonzi mboka Kalunga a li inaa hokwa we. Pethimbo lyaHesekiel naJeremia, Jehova okwa li e ekelehi mboka ya li ye na okusila oshimpwiyu oonzi dhe, ihe kaya li ye shi ningi. Sho kaapwa li ngoka ta litha oonzi, oshigunda osha li sha ningi oshihakanwa noonzi odha li dha halakana. Pehala lyokulitha oonzi ndhoka, aasita mboka oya li taye dhi thindile kongudhi noya li yi “ilitha yo yene.” (Hes. 34:7-10; Jer. 23:1) Okweekelahi kwaJehova aasita yoonzi mboka otaku vulu okuukithwa kaawiliki yomalongelokalunga gopaKriste giifundja. Ihe otaku ulike wo nkene sha simana kaakuluntugongalo yu ungaunge noshigunda shaJehova momukalo gwu uka nogwopahole.

“ONDE MÚ PE OSHIHOLELWA”

8. Jesus okwa li a tula po ngiini oshiholelwa sha dhenga mbanda shokupukulula iikala iiwinayi?

8 Omolwokwaagwanenena, otashi vulika oonzi dhimwe dhaKalunga ihadhi uvu ko nziya kutya Jehova okwa hala dhi ninge shike. Otashi vulika dhi kale inaadhi katuka oonkatu ndhoka  dhi li metsokumwe nomayele gopamanyolo, nenge dhi katuke momukalo ngoka tagu ulike kutya inadhi pyokoka pambepo. Aakuluntugongalo oye na okwiinyenga ngiini? Oye na okuholela okukala kwaJesus e na eidhidhimiko naalongwa ye, sho ya li ya pwila mokwiipula kutya olye gwomuyo ta ka kala omunene e vule yakwawo mUukwaniilwa. Pehala lyokukala inee ya idhidhimikila, Jesus okwa tsikile okulonga aalongwa ye noku ya pa omayele gopahole kombinga yokukala aaifupipiki. (Luk. 9:46-48; 22:24-27) Sho a yogo oompadhi dhawo, Jesus okwa li e ya longo oshiilongomwa sha simana sheifupipiko, uukwatya mboka aakuluntugongalo ya pumbwa okukala ye na. — Lesha Johannes 13:12-15; 1 Pet. 2:21.

9. Jesus okwa li a hala aalongwa ye ya kale ye na iikala yini?

9 Etaloko lyaJesus lyonkandangala ndjoka omusita gwoonzi gwopambepo ha dhana olya li lya yooloka ko kwaandyoka lyaJakob naJohannes. Aayapostoli mbaka yaali oya li ya hala okukala ye na oondondo dha simana mUukwaniilwa. Ihe Jesus okwa li e ya pukulula, a ti: “One omu shi shi, aapangeli ohaa lele iigwana, naanenentu ohaye yi pangele pankondo dhawo. Ihe inashi kala ngaaka mokati keni. Ngoka gwomune a hala, a ninge omunene, oye na ninge omuyakuli gweni.” (Mat. 20:25, 26) Aayapostoli oya li ya pumbwa okuhenuka iikala yokukala ya hala ‘okupangela’ ooyakwawo.

10. Jesus okwa hala aakuluntugongalo yu ungaunge ngiini noshigunda, na Paulus okwa tula po oshiholelwa shini?

10 Jesus okwa tegelela aakuluntugongalo yu ungaunge noshigunda momukalo ngoka a li u ungaunga nasho. Aakuluntugongalo oye na okukala nehalo lyokuyakula ooyakwawo, ihe haku ya pangela. Omuyapostoli Paulus okwa li e na iikala mbyoka yeifupipiko, nomolwaasho a li a lombwele aakuluntugongalo yomuEfeso a ti: “One omwa tseya, nkene nda kala ethimbo alihe pune okuza kesiku lyotango, sho nda thiki kuAsia. . . . Onda longele Omuwa neifupipiko enene.” Omuyapostoli okwa li a hala aakuluntugongalo mboka ya kwathele yalwe nehalo ewanawa noneifupipiko. Okwa ti: “Onde mú ulukile kutya mokulonga noonkondo adhihe pamukalo nguka otatu vulu okukwatha aankundi.” (Iil. 20:18, 19, 35) Paulus okwa li a lombwele Aakorinto kutya ka li te ya thiminikile mushoka ye na okwiitaala. Pehala lyaashono, okwa li omulongi pamwe nayo omwiifupipiki omolwenyanyu lyawo. (2 Kor. 1:24) Paulus okwa tulila po aakuluntugongalo kunena oshiholelwa oshiwanawa sheifupipiko noshokulonga nuudhiginini.

‘DHIGININENI OHAPU NDJOKA YI SHI OKWIINEKELWA’

11, 12. Omukuluntugongalo ota vulu okukwathela ngiini omwiitaali omukwawo a ninge etokolo?

11 Omukuluntugongalo oku na ‘okudhiginina ohapu ndjoka yi shi okwiinekelwa uuna tashi ya pelongo lye.’ (Tit. 1:9) Ihe oku na oku shi ninga “nonge.” (Gal. 6:1) Pehala lyokukambadhala okukondjitha ooyakwawo megongalo ya katuke momukalo gwontumba, omusita gwoonzi gwopambepo omwaanawa oku na okukambadhala okwaadha omitima dhawo. Omukuluntugongalo ota vulu a popye omakotampango gopamanyolo ngoka omumwatate gwontumba e na okudhiladhila kugo uuna a hala okuninga etokolo lya kwata miiti. Otashi vulika a kundathane naye uuyelele mboka wa nyanyangidhwa kombinga yoshinima shoka. Ota vulu wo a ladhipike omumwatate ngoka a dhiladhile nkene oonkatu dhi ili nodhi ili tadhi ka guma ekwatathano lye naJehova. Omukuluntugongalo ota vulu okutsa omuthindo kutya osha simana okukonga ewiliko lyaKalunga megalikano manga omuntu inaa ninga etokolo. (Omayel. 3:5, 6) Konima ngele omukuluntugongalo a kundathana iinima mbyoka nomwiitaali omukwawo, oku na oku mu etha a ninge etokolo lye ye mwene. — Rom. 14:1-4.

12 Aakuluntugongalo oye na owala oonkondopangelo ndhoka dha gandjwa mOmanyolo. Onkee ano, osha simanenena ya longithe Ombiimbeli nuukeka noyi ikolelele kwaashoka  tayi ti. Okuninga ngaaka ohaku kwathele aakuluntugongalo kaaya longithe nayi oonkondo ndhoka ye na. Nokuli oye li owala aasita yopevi, noshilyo kehe megongalo otashi ki ihokolola sho shene kuJehova naJesus omolwomatokolo ngoka tashi ningi. — Gal. 6:5, 7, 8.

“AAHOLELWA YOSHIGUNDA”

Aakuluntugongalo ohaya ambidhidha omaukwanegumbo gawo gi ilongekidhile uukalele (Tala okatendo 13)

13, 14. Omiinima yini omukuluntugongalo e na okukala oshiholelwa oshiwanawa koshigunda?

13 Konima sho a kumagidha aakuluntugongalo kaaya ‘pangele mboka ya tulwa metonatelo lyawo,’ omuyapostoli Petrus okwe ya ladhipike ya kale ‘ye shi okuholelwa koshigunda.’ (1 Pet. 5:3, yelekanitha NW.) Ongiini omukuluntugongalo ta vulu okutulila po oshigunda oshiholelwa? Natu tale kiitegelelwa iyali mbyoka yi na okukala ya gwanithwa po komulumentu “ngoka a hala okuninga omuwiliki gwegongalo lyaKalunga.” Oku na okukala “hi ikwata nawa,” noku na okukala “e shi okukala nawa naanegumbo lye.” Ngele omukuluntugongalo oku na aanegumbo, oku na okukala e shi okukala nayo nawa “oshoka omulumentu ngoka kee shi, nkene e na okukala naanegumbo lye, ota vulu ngiini okulela egongalo lyaKalunga?” (1 Tim. 3:1, 2, 4, 5) Opo omulumentu a kale a gwana okupewa oshilonga shuutonateli, oku na okukala u uvite ko nawa omakotampango gopakalunga noku shi oku ga tula miilonga monkalamwenyo ye ye mwene. Oku na okukala a ngungumana noku na okukala ihee endelele mokuninga omatokolo. Omukuluntugongalo ngele oku na uukwatya mbuka oha kala i inekelwa kiilyo yegongalo.

14 Aakuluntugongalo ohaya tulile po wo Aakriste ooyakwawo oshiholelwa oshiwanawa sho taya kwatele komeho miilonga yomomapya. Jesus okwa tulila po aakuluntugongalo oshiholelwa moshinima shika. Okuuvitha onkundana ombwanawa yUukwaniilwa okwa li oshitopolwa sha simana shiilonga yaJesus yokombanda yevi. Okwa li u ulukile aalongwa ye nkene iilonga mbika ya li yi na okulongwa. (Mark. 1:38; Luk. 8:1) Pethimbo lyetu, itashi ladhipike tuu aauvithi uuna taya uvitha pamwe naakuluntugongalo, okumona nkene aakuluntugongalo ye na uulaadhi miilonga mbika yokuhupitha oomwenyo, nokwiilonga komikalo dhokulonga ndhoka haya longitha! Etokolotoko lyaakuluntugongalo lyokukala nuulaadhi okulongitha ethimbo nosho wo okuninga oonkambadhala miilonga yokuuvitha onkundana ombwanawa nonando oye na omaipyakidhilo ogendji, ohali ladhipike egongalo alihe li kale li na uulaadhi wa faathana. Aakuluntugongalo otaya vulu wo okutulila po aamwahe oshiholelwa oshiwanawa mokukala hayi ilongekidhile nokukutha ombinga mokugongala kehe kwegongalo nosho wo momaipyakidhilo galwe, ngaashi okwoopaleka Oshinyanga shUukwaniilwa noku shi kaleka monkalo ombwanawa. — Ef. 5:15, 16: lesha Aahebeli 13:7.

Aakuluntugongalo ohaya tula po oshiholelwa miilonga yomomapya (Tala okatendo 14)

“AMBIDHIDHENI AANKUNDI”

15. Omolwomatompelo gamwe geni aakuluntugongalo haya ningi omatalelopo guusita?

15 Omusita gwoonzi omwaanawa oha katuka nziya oonkatu a kwathele onzi ndjoka ye ehamekwa nenge tayi ehama. Sha faathana, aakuluntugongalo  oya pumbwa okugandja eitulomo nziya kukehe ngoka ta mono iihuna nenge a pumbwa eyambidhidho lyopambepo megongalo. Aakokele naamboka ye li muuwehame otashi vulika ya pumbwa ekwatho noompumbwe dhawo dhopalutu, ihe oya pumbwa tuu unene ekwatho lyopambepo netsomukumo. (1 Tes. 5:14) Iilyo yegongalo iigundjuka otashi vulika yi kale yi na omashongo, ngaashi okukondjitha “uuhalu womuugundjuka.” (2 Tim. 2:22) Okulitha okwa kwatela mo okutalela po iilyo yegongalo omathimbo nomathimbo nelalakano lyokuuva ko oonkalo dhawo noku yi ladhipika nomayele gopamanyolo ngoka tago opalele. Uuna iinima mbyoka yu ungaungwa nayo pethimbo, omaupyakadhi ogendji ohaga vulu okukandulwa po manga inaaga nayipala.

16. Uuna oshilyo shegongalo sha pumbwa ekwatho lyopambepo, aakuluntugongalo otaya vulu oku shi kwatha ngiini?

16 Ongiini ngele uupyakadhi owa koko e tawu tula moshiponga uupambepo woshilyo shegongalo? Jakob, omunyoli gumwe gwOmbiimbeli, okwa pula a ti: “Oku na gumwe ta alukwa? Ni ithane aakuluntu yegongalo, ye mu galikanene noye mu gwayeke omagadhi medhina lyOmuwa. Egalikano lyomwiitaali otali aludha omuvu. Omuwa ota galulile omuvu uundjolowele we, noondjo dhe otadhi dhimwa po.” (Jak. 5:14, 15) Nokuli nando ngoka te ehama ini ‘ithana aakuluntu yegongalo’ oye na oku mu kwathela nziya ngele ya tseya onkalo ye. Uuna taya galikana naye nokugalikanena aamwahe noku ya amibidhidha pomathimbo guudhigu, aakuluntugongalo ohayu ulike kutya ohaya talaleke pambepo mboka ye li metonatelo lyawo. — Lesha Jesaja 32:1, 2.

17. Uuna aakuluntugongalo taya holele “omusita omunene,” oshizemo ohashi kala shini?

17 Aakuluntugongalo oye na okukambadhala okuholela “omusita omunene,” Jesus Kristus, mwaashihe shoka taya ningi mehangano lyaJehova. Omolwekwatho lyopambepo ndyoka aalumentu mboka yoshinakugwanithwa haya gandja, oshigunda ohashi mono uuwanawa owindji nohashi kala shi uvite ombili. Omolwomasiloshimpwiyu agehe ngaka, otwa pandula nohatu inyengithwa tu tange Omusita gwetu gwoonzi Jehova, ngoka itaa vulu okuyelekwa nagulwe.