Okafilima okawanawa kaa ke na omawi kedhina A Trip Down Market Street hoka taka ulike nkene onkalamwenyo ya li moSan Francisco, moAmerika, petameko lyethelemumvo 20 ohaka hokitha aatali. Aakwati yoofilima oya li ya patele ethano kokahauto hake ende koongodhi dholusheno ya kwate ashihe shoka tashi ningwa mepandaanda enene. Mokafilima moka omwa li mwa kwatelwa uutemba tawu hilwa koonkambe, iihauto yoshinanena yopethimbo ndyoka nosho wo aalandi nuumati mboka hawu fala oonkundana yi ipyakidhila niinima yawo yakehe esiku.

Shoka tashi ehamitha omutima kombinga yokafilima haka osho kutya oka li ka kwatwa muApilili mo 1906, manga owala omasiku 18 gaApilili moka evi lya li lya kakama nokufaalela oomwenyo dhi vulithe 3 000 nosho wo omulilo ngoka gwa tukuka, mbyoka konyala yaale yi hanagule po oshitopolwa shondoolopa ndjoka. Otashi vulika yamwe yomwaamboka ye li mokafilima haka ya li ye na ko owala omasiku omashona gonkalamwenyo. Gumwe gwomezimo lyaakwatifilima mboka, Scott Miles, ota ti: “Onde ya tala owala mokafilima moka nokaye shi shoka tashi ya adha. Oho kala owala wu yu uvitile ohenda.”

Nokaapu na elondodho lyasha, ekakamo lyevi nosho wo omulilo ngono gwe etithwa kulyo, oya li ya hanagula po oshitopolwa oshinene shondoolopa yaSan Francisco

Otatu vulu okuninga sha faathana kunena, opo tu kwathele aaleshi yetu ya dhiladhile muule kombinga yuuyelele mboka taya lesha. Natse wo ohatu kala tu uvitile aashinda yetu ohenda. Ohaya kala owala yi ipyakidhila niinima yawo yakehe esiku nokaye shi uupyakadhi mboka wu li poku ya adha, ano ehanagulo lyonkalelo ndjika yiinima noonkalamwenyo dhawo. Mepingathano nekakamo lyevi ndyoka hali ya ombaadhilila, ngashingeyi opu na ethimbo efupi lyokulondodha aantu ooyakwetu kombinga yesiku lyaJehova lyehanagulo. Otashi vulika nale wa tula po ethimbo oshiwike kehe wu kale ho kutha ombinga miilonga yokuuvitha egumbo negumbo, ihe mbela ito vulu okuninga oshindji wu londodhe yalwe?

JESUS KE NA NANDO ESIKU A KALELE INII IPYAKIDHILA

Jesus okwa li a tula po oshiholelwa sha dhenga mbanda, oshoka okwa kala aluhe i ipyakidhila. Okwa li u uvithile kehe ngoka a tsakanene naye, kutya nduno omufendelithi ngoka a li a adha mondjila nenge omukiintu ngoka a tsakanene naye pomuthima sho a li ta vululukwa po mokati komutenya. (Luk. 19:1-5; Joh. 4:5-10, 21-24) Nonando Jesus okwa li i itulila po ethimbo lyokuvululukwa, okwa li e etha po oompangela dhe nehalo ewanawa opo a longe aantu. Molwashoka okwa li u uvitile aantu olukeno okwa kala ha gandja lela uunzapo. (Mark. 6:30-34) Ongiini aantu haya holele okukala kwaJesus e wete kutya osha simana okukatuka neendelelo kunena?

OHAYA LONGITHA OMPITO KEHE

Melika oha kala mefilitsa lya gamenwa noonkondo. Oyendji yomaashinda ye aalongwa mboka ya za kiilongo  yilwe nohaya longitha oongodhi dhopeke ndhoka kaadhi mo membo lyoongodhi nomadhina gawo kaage li membo lyootelefona ndyoka hali kala mpoka hapu thikilwa. Oha longitha ompito ndjika yi ikalekelwa yokutameka oonkundathana dhopambepo naakalimo yomefilitsa ndika sho taya tsakanene meni posheelo nenge membamba. Ota ti: “Shika onde shi tala ko owala shi li oshitopolwa shandje.” Melika oha humbata iileshomwa momalaka ogendji, naantu oyendji ohaya taamba uutraktate niifo. Ohe ya ulukile wo epandja lyetu kOintaneta, jw.org. Okwa tameka omakonakonombiimbeli ogendji.

Sonia oha gandja wo uunzapo kukehe gumwe ngoka ta mono. Oha longo mokakilinika kondohotola, nokwi itulila po elalakano lyokugandja uunzapo nawanawa kukehe omuniilonga pamwe naye. Tango, okwa li a kutha ethimbo a tseye oompumbwe dhomuntu kehe naashoka e hole. Opo nduno ta longitha ethimbo lye lyomwiha a konge oohandimwe mboka ta vulu okukundathana nayo iinima yopambepo. Noshizemo, Sonia okwa li a vulu okutameka omakonakonombiimbeli gaali. Okwa hala wo a kale ha longitha ethimbo lye lyomwiha a kale ha popi naamboka taye ya mpoka hapu thikile aantu moshipangelo nokupopya naamboka ya tegelela ya pangwe.

LONGITHA ALUHE OOMPITO NDHOKA TO MONO

Omulumentu gumwe ngoka a li a hupu mekakamo lyevi enene lyomo 1906 okwe li popi a ti kutya, “olya li oshiponga oshinene shoka inaashi ningwa nale moshilongo nenge mondoolopa yontumba.” Ihe, iiponga ayihe itayi ka yelekwa nesiku lyegeelo ndyoka tali ka adha “mboka inaa tseya Kalunga.” (2 Tes. 1:8) Jehova okwa halelela aantu ya lundulule okudhiladhila kwawo nomitima dhawo nokupulakena ketumwalaka lyelondodho ndyoka tali gandjwa kOonzapo dhe. — 2 Pet. 3:9; Eh. 14:6, 7.

Mbela ito vulu okulongitha ompito kehe wu gandje uunzapo sho wi ipyakidhila niilonga yoye yakehe esiku?

Owu na uuthembahenda wokutsikulula omeho gaantu ya mone kutya otu li momasiku gahugunina noku ya kwathela ye ethe po okukonga uuwanawa wawo yene yo ya konge Jehova. (Sef. 2:2, 3) Mbela oto vulu okulongitha ompito kehe wu gandje uunzapo kaaniilonga pamwe nangoye, kaashiinda nokwaamboka ho tsakaneke uuna wi ipyakidhila niilonga yoye yakehe esiku? Mbela oto ka ninga ngaa oshindji wu londodhe yalwe?