Inda koshikalimo

Inda koshikongitho oshitiyali

Inda koshikalimo

Oonzapo dhaJehova

Oshindonga

Oshungolangelo (yokukonakonwa)  |  Auguste 2013

Omapulo ga za kaaleshi

Omapulo ga za kaaleshi

Mbela oshi li ngaa mondjila aavali Aakriste ya kuutumbe nomwana ngoka a kondwa pokugongala kwegongalo?

Kapu na etompelo lyokukala tatu ipula unene kombinga yaampoka pu na okukuutumba omuntu ngoka a kondwa mOshinyanga shUukwaniilwa. Oshifo shika osha ninga oonkambadhala shi ladhipike aavali Aakriste ya kwathele okanona kawo pambepo hoka ka kondwa noke li natango megumbo ngele oye wete tashi opalele oku shi ninga. Ngaashi shu ulikwa mOshungonangelo ye 1 Kotoba 2001, pepandja 27 sigo 29, aavali otaya vulu nokuli ya konakone Ombiimbeli nokanona hoka okashona paveta ngele oke li natango megumbo pamwe nayo. Opu na einekelo kutya ngele okanona oka mono eladhipiko ndyoka lya pumbiwa otashi ke ka kwathela ko opaleke omapuko gako.

Oshi li pandunge okanona hoka ka kondwa ka kuutumbe ka mwena naavali yako ngele tashi ya pokukuutumba mOshinyanga shUukwaniilwa. Molwaashoka kashi shi oshitegelelwa omuntu ngoka a kondwa a kuutumbe kiipundi yokonima moshinyanga, inashi puka okanona ka kuutumbe pamwe naavali yako, kutya nduno oya kuutumba peni. Sho aavali taya sile oshimpwiyu okanona kawo pambepo, otaya ka kala ya hala okushilipaleka kutya otaka pulakene nawa mokugongala kehe. Ngele oya kuutumba nako otashi ke ka kwathela moshinima shika pehala lyokweetha ke kii kuutumbile.

Ongiini nduno ngele okanona hoka ka kondwa ihaka zi paavali yako? Mbela shika otashi ti kutya itaka vulu okukuutumba nayo? Iileshomwa yetu oya popya sha yela kombinga yeihumbato li li mondjila ndyoka Aakriste ye na okukala ye na ngele tashi ya pokweendathana nomupambele ngoka a kondwa ngoka ihaa zi megumbo limwe nayo. * Ihe, onkalo yomuntu ngoka a kondwa ha kuutumba a mwena noyaandjawo pokugongala inayi faathana nando nando nokweendathana naye owala ngeyaka. Ihe ngele aanegumbo oye shi okwiihumbatela omupambela ngoka a kondwa notaya kambadhala okusimaneka omayele gopanyolo shi na ko nasha nokweendathana naye, ina shi pumbiwa pu kale pu na omaipulo kombinga yasho. — 1 Kor. 5:11, 13; 2 Joh. 11.

Kutya nduno omuntu ngoka a kondwa okwa kuutumba pamwe noyaandjawo nenge noshilyo shilwe shegongalo, shoka kashi na okweeta omaipulo gasha, shampa owala omuntu ngoka ti ihumbata pamukalo. Okutula po ongamba kutya omuntu na kuutumbe peni otashi ke eta owala uupyakadhi, shi ikwatelela koonkalo. Uuna Aakriste ayehe mwa kwatelwa aapambele mboka aadhiginini taya kambadhala okusimaneka omakotampango gOmbiimbeli ge na ko nasha naangoka a kondwa, noitashi pundukitha aamwatate, nena inashi pumbiwa pu kale omaipulo uuna tashi ya punkene mboka ye li pokugongala ye na okukuutumba.

^ okat. 5 Tala embo Ikalekeni mohole yaKalunga, pepandja 207 sigo 209.