Inda koshikalimo

Inda koshikongitho oshitiyali

Inda koshikalimo

Oonzapo dhaJehova

Oshindonga

Oshungolangelo (yokukonakonwa)  |  Juli 2013

Oshilyo oshipe shOlutuwiliki

Oshilyo oshipe shOlutuwiliki

Ongulonene yEtitatu, yo 5 Septemba 2012, uukwanegumbo waBetel moAmerika nosho wo moKanada owa li wa tseyithilwa kutya mOlutuwiliki lwOonzapo dhaJehova omwa gwedhwa oshilyo oshipe. Omumwatate Mark Sanderson okwa li a tameke okulonga e li oshilyo shOlutuwiliki okuza mu 1 Septemba 2012.

Omumwatate Mark Sanderson okwa li a putudhilwa muSan Diego shaCalifornia moU.S.A., kaavali ye Aakriste nokwa li a ninginithwa mo 9 Febuluali 1975. Okwa li a tameke okukokola ondjila muSaskatchewan shi li moKanada, mu 1 Septemba 1983. MuDesemba 1990, okwa li a piti kOsikola yOkudheula mUukalele (hayi ithanwa ngashingeyi Osikola yOmbiimbeli yOkudheula Aamwatate Inaaya Hokana) mongundu ontiheyali moAmerika. MuApilili 1991, omumwatate Sanderson okwa li a langekwa po a ye kokatuntu kaNewfoundland kaKanada a ka longe e li omukokolindjila i ikalekelwa. Konima sho a ka longa e li omukalelipo gwomutonatelishikandjo, okwa li a hiwa a ninge oshilyo shuukwanegumbo waBetel moKanada muFebuluali 1997. MuNovomba 2000, okwa li a tuminwa koshitayimbelewa shaAmerika, hoka a longo mOshikondo shOmauyelele shOkukwatathana nIipangelo nokonima okwa ka longa mOshikondo shIilonga.

MuSeptemba 2008, omumwatate Sanderson okwa li a hiti Osikola yOkudheula Iilyo yOokomitiye dhIitayimbelewa, nokonima okwa li a langekwa po e li oshilyo shOkomitiye yOshitayimbelewa shaFilipine. MuSeptemba 2010, okwa li a hiywa a galukile koAmerika, hoka a li a longo e li omukwatheli gwOkomitiye yIilonga yOlutuwiliki.