Inda koshikalimo

Inda koshikongitho oshitiyali

Inda koshikalimo

Oonzapo dhaJehova

Oshindonga

Oshungolangelo (yokukonakonwa)  |  Juli 2013

“Tala owala komathano!”

“Tala owala komathano!”

Iikando ingapi wi ilombwela ngaaka nenge we shi lombwela yalwe sho wa yanuna oshifo shika oshipe? Omathano omawanawa ngoka ga thanekwa nawa lela oga tulwa mo nelalakano. Oge li iikwathithilongo nohage tu ningitha tu dhiladhile notu kale tu uvite shoka tatu ilongo. Ohage tu kwathele unene tuu shotatu ilongekidhile Ekonakono lyOshungulangelo naasho tatu kutha ombinga mulyo.

Pashiholelwa, dhiladhila owala kutya omolwashike ethano ndyoka li li petameko lyoshitopolwa shokukonakonwa kehe lya longekidhilwa oshitopolwa shoka. Otali ulike shike? Olya pambathana ngiini noshipalanyolo shoshitopolwa nenge nenyolo lyoshipalanyolo? Dhiladhila wo kunkene ethano kehe lilwe lya pambathana noshikundathanwa nosho wo nonkalamwenyo yoye mwene.

Omukwatelikomeho gwEkonakono lyOshungolangelo na pe egongalo ompito li popye kombinga yethano kehe kutya olya pambathana ngiini noshitopolwa nenge kutya olye ya guma ngiini paumwene. Pomathano gamwe, ohapu kala pwa nyolwa kutya oga pambathana nokatendo keni. Nopomathano galwe, omukwatelikomeho ota vulu okutokola kutya ethano lyontumba otali kundathanwa pokatendo keni. Momukalo nguka, ayehe otaya ka mona uuwanawa mwaashoka sha longekidhwa okukwathela omuleshi a mone iiyilongomwa mbyoka tayi adhika mOohapu dhaKalunga.

Omumwatate gumwe okwa ti: “Ngele nda lesha oshitopolwa oshiwanawa, omathano ngoka ge li mo oga fa osuuka yi li koshikuki.”