Inda koshikalimo

Inda koshikongitho oshitiyali

Inda koshikalimo

Oonzapo dhaJehova

Oshindonga

OSHUNGOLANGELO (YOKUKONAKONWA) Juli 2013

Oshifo shika otashi gandja uuyelele wa yelithwa kombinga yeuvoko lyetu lyethimbo lyiiningwanima yomehunganeko lyaJesus nosho wo kutya ongundu yomupiya omudhiginini nomunandunge oyini.

‘Tu lombwela, uunake ano tashi ka ningwa?’

Euvoko epe lini tu na kombinga yethimbo lyiiningwanima yehunganeko lyaJesus ndyoka li li muMateus ontopolwa 24 nomontopolwa 25?

‘Otandi kala pamwe nane omasiku agehe’

Eyele lyaJesus otali hokolola kombinga yethimbo lyokukuna, lyokukoka, nolyokuteya. Elunduluko lini twa ninga meuvoko lyetu kombinga yethimbo lyeteyo?

Ota palutha oyendji okupitila maantu aashona

Ongiini Jesus a li a pe omagongalo gomethelemumvo lyotango iikulya yopambepo? Mbela shoka osha tula po omukalo gwaashoka tashi ningwa kunena?

‘Olye omupiya omudhiginini nomunandunge?’

Oshitopolwa shika otashi yelitha euvoko lyetu kombinga yomupiya omudhiginini nomunandunge. Tala nkene uupitilo mbuka tawu tu kwathele tu kale tu na uukolele wopambepo.

Oshilyo oshipe shOlutuwiliki

Omumwatate Mark Sanderson okwa li a tameke okulonga e li oshilyo shOlutuwiliki shOonzapo dhaJehova okuza mu 1 Septemba 2012.

LIFE STORY

Otwa halelela okulongela Jehova, kashi na nduno mbudhi kutya openi

Lesha nkene aaihokani yokoHolanda ya li yi inekele muJehova thiluthilu nonando oya li ya mono omashongo nosho wo okulunduluka kwoonkalo.

“Tala owala komathano!”

Omathano ngoka haga kala miileshomwa yetu oge li iikwathithilongo yoku tu ningitha tu dhiladhile notu kale tu uvite shoka tatu ilongo. Ongiini to vulu okumona uuwanawa momathano ngoka omawanawa?