Oolye “aamati aana yaKalunga” mboka ya popiwa muGenesis 6:2, 4 ya li ko manga Eyelu inaali ya?

Opu na uunzapo mboka tawu ulike kutya uutumbulilo mbuka otawu ulike koyanamati yaKalunga yopambepo. Ihe mbela uunzapo mboka owuni?

Ovelise yotango yomoovelise ndhoka otayi lesha ngeyi: “Aamati aana yaKalunga oya tala aakadhona aana yaantu yo opala noya hokana mboka ye yi ihogololele.” — Gen. 6:2.

Momanyolo gOshihebeli, uutumbulilo “aamati aana yaKalunga” nosho wo ‘aana yaKalunga’ owa holoka muGenesis 6:2, 4; muJob 1:6, OB-1954; 2:1, OB-1954; 38:7, OB-1954 nosho wo mEpisalomi 89:7 OB-1954, 89:6 OB-1986. Omanyolo otaga ti shike kombinga ‘yaana yaKalunga’ mbaka?

“Aana yaKalunga” (OB-1954) mboka ya popiwa muJob 1:6 oya li lela iishitwa yopambepo mbyoka ya li ya gongala koshipala shaKalunga. Mokati kawo omwa li Satana ngoka a kala te ‘endagula mpaka naampeyaka ta taakana evi.’ (Job 1:7; 2:1, 2) Sha faathana, muJob 38:4-7 otatu lesha mo kombinga ‘yaana yaKalunga’ (OB-1954) mboka ya li ya “ligola kenyanyu” sho Kalunga “a dhike omakankameno” gevi. Molwaashoka pethimbo ndyoka aantu yopanyama kaya li ya shitwa natango, oye na okukala ya li oyanamati aayengeli. ‘Aana yaKalunga’ (OB-1954) mboka ya popiwa mEpisalomi 89:7 oye li lelalela iishitwa yomegulu yi li puKalunga ihe kaye shi aantu yopanyama.

Oolye “aamati aana yaKalunga” mboka ya popiwa muGenesis 6:2, 4? Metsokumwe nuushili wopaMbiimbeli mboka wa popiwa metetekelo, oshi li mondjila tu thike pehulithodhiladhilo kutya oovelise ndhoka otadhi ulike kaana yaKalunga yopambepo mboka ya li ye ya kombanda yevi.

Aantu yamwe ohaye shi mono oshidhigu okwiitaala kutya aayengeli otaya vulu okukala ye na ehalo lyokuya momilalo. Oohapu dhaJesus ndhoka dhi li muMateus 22:30 otadhi ulike kutya megulu ihamu hokanwa noihamu yiwa momilalo. Ihe omathimbo gamwe aayengeli oya li ya zala omalutu gopantu, noya li nokuli ya nu noya li pamwe naantu. (Gen. 18:1-8; 19:1-3) Onkee ano, oshi li mondjila tu thike pehulithodhiladhilo kutya mokukala kwawo ye na omalutu gopantu, oya li taya vulu okuya momilalo naakiintu.

Opu na omatompelo gi ikolelela kOmbiimbeli ngoka tage tu kwathele tu itaale kutya aayengeli yamwe oya li ya ningi ngaaka. Judas 6, 7 okwa yelekanitha omayono gaalumentu yomuSodom mboka ya li ya yi momilalo kaadhi li paunshitwe, nomayono ‘gaayengeli mbeyaka ya li ya kondo omautho ngoka ye ga pewa e taa thigi po ehala lyawo yene.’ Aayengeli mboka nosho wo aalumentu Aasodom oya li ya ningi sha faathana sho ya “hondele e taa lundulula omikalo dhopantu.” Oohapu dha faathana ndhoka dhi li mu 1 Petrus 3:19, 20 otadhi kwatakanitha aayengeli mboka inaaya vulika ‘nomasiku gaNoowa.’ (2 Pet. 2:4, 5) Onkee ano, okwaavulika kwaayengeli yopomasiku gaNoowa otaku vulu okuyelekanithwa nuulunde waSodom naGomorra.

Otatu ka vula owala okwiitaala ehulithodhiladhilo ndyoka uuna tu uvu ko kutya “aamati aana yaKalunga” mboka ya popiwa muGenesis 6:2, 4, aayengeli mboka ya li yi izaleke omalutu gopantu noya hondele naakiintu.

 Ombiimbeli otayi popi kutya Jesus okwa li ‘u uvithile oombepo ndhoka dhi li mondholongo.’ (1 Pet. 3:19, OB-1954) Mbela shika osha hala okutya shike?

Omuyapostoli Petrus okwa popi kutya oombepo ndhoka oondhoka dha li ‘inaadhi vulika kuKalunga, sho a tegelele neidhidhimiko pomasiku gaNoowa.’ (1 Pet. 3:20) Osha yela kutya, Petrus okwa li ta popi kombinga yiishitwa yopambepo mbyoka ya li ya hogolola yi imbwange mumwe naSatana muunashipotha we. Judas okwa popi kombinga yaayengeli mboka “ya kondo omautho ngoka ye ga pewa e taa thigi po ehala lyawo yene,” a ti kutya “oye li momalyenge gaaluhe momilema dhomuule. Omo moka Kalunga e ya edhilile sigo omesiku enene moka taa ka pangulwa.” — Jud. 6.

Omomukalo guni iishitwa yopambepo ya li inaayi vulika pomasiku gaNoowa? Manga Eyelu inaali ya, iishitwa mbika yopambepo iikolokoshi oya li yi izaleke omalutu gopantu, oshinima shoka kaasha li elalakano lyaKalunga. (Gen. 6:2, 4) Shimwe ishewe, aayengeli mboka ya li ya yi momilalo naakiintu oya ningi oshinima kaashi li paunshitwe. Kalunga ka li a shiti iishitwa yopambepo yi kale hayi yi momilalo. (Gen. 5:2) Aayengeli mbaka aakolokoshi, noinaya vulika otaya ka hanagulwa po kuKalunga pethimbo lye. Ngaashi Judas a popi, ngashingeyi oye li “momilema dhomuule,” ano tu tye mondholongo yopambepo.

Uunake nongiini Jesus a li u uvithile ‘oombepo ndhika dhi li mondholongo’? Petrus okwa li a nyola kutya shika osha li sha ningwa konima sho Jesus a “tulwa omwenyo pambepo.” (1 Pet. 3:18, 19) Ndhindhilika wo kutya Petrus okwa ti kutya Jesus okwa li u ‘uvitha.’ Sho Petrus a longitha epitathimbo otashi ulike kutya Jesus okwa li u uvitha manga Petrus inaa nyola ontumwafo ye yotango. Osha fa shi li ngeyi kutya konima yeyumuko lye, Jesus okwa li u uvithile iishitwa yopambepo mbika iikolokoshi kombinga yegeelo li li pauyuuki ndyoka tayi ka pewa. Jesus ka li e yi uvithile andola yi kale yi na etegameno lyasha. Okwa li e yi uvithile epangulo. (Jona 1:1, 2) Molwaashoka Jesus okwa li u ulike eitaalo nuudhiginini we sigo omeso nokonima ta yumudhwa, sha hala okutya, u ulike kutya Ondiapoli kayi na oonkondo dhasha dhi vule dhe, Jesus okwa li e na ekankameno lyokuuvitha epangulo. — Joh. 14:30; 16:8-11.

Monakuyiwa, Jesus ota ka manga nokuumbila Satana naayengeli mboka molumbogo lwomuule. (Luk. 8:30, 31; Eh. 20:1-3) Sigo ethimbo lyawo lyokuhanagulwa po lya thiki, iishitwa mbika inaayi vulika oyi li momilema dhomuule dhopambepo nehanagulo lyawo lyahugunina otali ka ningwa shili. — Eh. 20:7-10.