Inda koshikalimo

Inda koshikalimo

Oonzapo dhaJehova

Hogolola elaka Oshindonga

OSHUNGOLANGELO YOKUKONAKONWA Juni 2013

Oshifo shika otashi ke tu kwathela tu kale twa lenga noonkondo uukwatya waKalunga mboka ihaatu dhiladhila kuwo olundji okuyelekanitha naamboka we wa tangomana.

ONDJOKONONA

Okuvulika kuJehova okwe etela ndje omalaleko nuuyamba ogendji

Lesha ondjokonona yaElisa Piccioli. Okwa kala netaloko li li nawa nonando opwa li omandangalati ogendji, omaiyambo nokukanitha iinima oyindji.

Kala wa lenga uukwatya waJehova

Okupopiwa nangoye nuupu nosho wo okwaanontondo okwa kwatela mo shike? Okukonakona oshiholelwa shaJehova Kalunga otaku ke tu kwathela tu ulike uukwatya mboka.

Kala wa lenga uukwatya waJehova wokugandja nowokukala nondjele

Jehova okwa tula po oshiholelwa sha dhenga mbanda shokugandja noshokukala nondjele. Okukonakona oshiholelwa she otaku ke tu kwathela tu kale tu na uukwatya mboka wa fa we.

Kala wa lenga uukwatya waJehova wokukala omudhiginini nowokudhimina po

Uudhiginini nosho wo okudhimina po owo uukwatya uuwanawa mboka kuume kashili ha kala e na. Okuholela oshiholelwa shaJehova otaku ke tu kwathela tu kokeke uukwatya mboka wa simana.

Omapulo ga za kaaleshi

Oolye “aamati aana yaKalunga” nosho wo ‘oombepo ndhoka dhi li mondholongo’ ndhoka dha popiwa mOmbiimbeli?

Pitika egeeloputudho lyaJehova li ku zule

Jehova, “Omuhongi gwiiyuma,” okwa zula aantu nokuli niigwana. Otatu vulu okwiilonga shike mwaashika, nongiini tatu vulu okumona uuwanawa mokuzulwa kuye kunena?

Aakuluntugongalo, mbela otamu ka talaleka ngaa “omwenyo gwa loloka”?

Ongiini aakuluntugongalo taya vulu okwiilongekidhila etalelopo lyuusita? Aakuluntugongalo otaya vulu okuladhipika ngoka a loloka nenge a teka omukumo moku mu pa ‘omagano gopambepo.’

Oto dhimbulukwa?

Owa lesha ngaa nawa iifo yOshungolangelo mbyoka opo ya zi ko? Tala ngele oto vulu okudhimbulukwa