Inda koshikalimo

Inda koshikongitho oshitiyali

Inda koshikalimo

Oonzapo dhaJehova

Oshindonga

Oshungolangelo (yokukonakonwa)  |  Mei 2013

 IINIMA MBYOKA YA NINGWA MONDJOKONONA YOONZAPO DHAJEHOVA

Oya li ya kakatele uudhiginini wawo “momathimbo omadhigu” gokumakelwa

Oya li ya kakatele uudhiginini wawo “momathimbo omadhigu” gokumakelwa

SHO Iita yoTango yUuyuni ya li ya tameke mo 1914, aantu oyendji oya li ya dhimbulula kutya Aakonakonimbiimbeli ihaya kutha ombinga miita. (Jes. 2:2-4; Joh. 18:36; Ef. 6:12) Aapiya yaKalunga oya li monkalo ya tya ngiini moBritania?

Henry Hudson

Oveta hayi ithanwa The Military Service Act yomomumvo 1916 oya li ya totwa moBritania ndjoka ya li tulwa po opo aalumentu yoomvula 18 sigo 40 mboka inaaya hokana ya ye miita. Mompango ndjoka omwa li mwa kwatelwa elongekidho lyokweetha mboka inaaya hala okukutha ombinga miita omolwomatompelo gawo “gelongelokalunga lyawo nenge geihumbato lyawo lya yogoka.” Epangelo olya li lya toto po ookomitiye ndhoka dha li hadhi tokola kutya olye e na okweethwa nosho wo kutya osigo oposhitsa shini.

Momukokomoko gwethimbo efupi, Aakonakonimbiimbeli ye li 40 lwaampono oya li ya tulwa moondholongo dhaakwiita nosho wo ye li 8 oya li ya tumimwa kiita koFulaanisa. Omolwokwaanuuyuuki huka, aamwatate moBritinia oya li ya nyolele Omuprima Minista Herbert Asquith ontumwafo ndjoka yi li ompinge nokweedhililwa moondholongo huka pamwe neindilo lya shainwa kaantu 5 500.

Oya li yu uvu wo kutya mboka yahetatu ya tumwa koFulaanisa oya li ya pangulilwa okuyahwa molwaashoka oya tindi okuya miita. Ihe manga aamwatate ya li momukweyo ya tegelela ya yahwe, egeelo lyawo olya li lya lundululwa ya ye mondholongo oomvula omulongo. Oya li ya shunithwa koIngilanda nkoka ya kala oomvula ndhoka moondholongo dhopashigwana.

James Frederick Scott

Sho iita ya li tayi tsikile, oveta oya li ya ningi omalunduluko opo naalumentu mboka ya hokana ya ye miita. Henry Hudson ngoka a li ondohotola nosho wo Omukonakonimbiimbeli, okwa li a pangulilwa moshilando Manchester, muIngilanda. Momasiku 3 Auguste 1916, ompangu oya li ya tokola kutya oku na ondjo, noya li ye mu futitha e tayi mu gandja miikaha yetangakwiita. Pethimbo olyo tuu ndyoka, ompangu oya li tokola oshipotha oshikwawo moshilando Edinburgh, muSkotolanda. Oshipotha shoka osha li shomutaandelithi gwiileshomwa gwoomvula 25, James Frederick Scott ngoka a li inaa a monika ondjo. Omupanguli okwa li a pula oshipotha shi talululwe ihe okwe ke shi etha molwoshipotha oshikwawo shoka sha li moLondona. Oshikando shika, omumwatate Herbert Kipps okwa li a monika ondjo, nokwa li a futithwa e ta gandjwa miikaha yetangakwiita.

Sho sha ka thika muSeptemba mo 1916, aamwatate 264 oya li ya tula mo eindilo ye ethiwe kaaya ye miita. Mokati kaamwatate mboka omwa li mwe ethiwa 5, naamwatate 154 oya li ya pewa “iilonga mbyoka yopashigwana.” Yamwe ye li 23 oya li ya pewa iilonga muukwiita mbyoka inaayi kwatela mo okuya kolugodhi, no 82 oya li ya gandjwa miikaha yetangakwiita nayamwe oya pangulilwa ondholongo molwaashono inaaya vulika komalombwelo. Molwaashoka aantu oyendji  oya li ya holola kutya kaya li ya nyanyukilwa onkalo yinyanyalithi moka aamwatate ya li yu ungaungwa nayo, epangelo olya li lye ya lundulula mo mondholongo yaakwiita e ta li ya tula mookamba dhokulonga iilonga yopashigwana.

Pryce Hughes

Edgar Clay naPryce Hughes, mboka ya li ya ka ninga aatonateli yoshitayimbelewa moBritania, oya li ya longo pondama yimwe koWales. Mepingathano naashono, Herbert Senior, ngoka gumwe gomwaamboka ya li ya galuka ko koFulaanisa, okwa li a tuminwa kondholongo yaWakefield muYorkshire. Yalwe oya li ya longele egeelo lyawo lyiilonga iidhigu kondholongo yaDartmoor, moonkalo dhinyanyalitha nomwa ka kala mu udha mboka ya tinda okuya miita.

Frank Platt, gumwe gwomAakonakonimbiimbeli ngoka a li a taamba ko iilonga muukwiita mbyoka inaayi kwatela mo okuya kolugodhi, okwa li a kala ethimbo ele ta hepekwa noonkondo sho a li a tindi okuya miita. Atkinson Padgett, ngoka a li i ilongo oshili konima yethimbo efupi sho a li a kutwa muukwiita, okwa li wo a monithwa iihuna shinyanyalithi kaanambelewa yetangakwiita sho a li a tindi okuya miita.

Herbert Senior

Nonando pethimbo mpoka aamwatate mboka kaya li yu uvite ko thiluthilu omuthika gwetu gwopaKriste gwokwaahakutha ombinga miita, oya li ya halelela okuvulika kuJehova Kalunga. Mboka ya popiwa kondandalunde molopota ndjika oya tula po oshiholelwa oshiwanawa shokwaakutha ombinga miita “momathimbo omadhigu” gokumakelwa. (Eh. 3:10) — Iinima mbyoka ya ningwa mondjokonona yOonzapo dhaJehova koBritania.