“Oshipu kungoye wu kokole ondjila. Aavali yoye ayehe oye li moshili notaya vulu oku ku ambidhidha,” shoka osho twa li twa lombwele kuume ketu ngoka a li miilonga yethimbo lyu udha. Okwe tu yamukula a ti: “Pulakeneni nduno! Atuheni otu na Tate gumwe.” Meyamukulo lye otwa li twi ilongo mo oshiilongomwa sha simana kutya Tate yetu gwomegulu oha sile oshimpwiyu aapiya ye nohe ya nkondopaleke. Shoka sha ningwa monkalamwenyo yetu oshu ulika uushili woohapu ndhoka.

 OTWA valelwa muOstrobothnia shokUumbangalantu muSuomi twa valwa tu li omulongo notwa putukila megumbo lyetu lyofaalama. Okuputuka kwetu sho twa li aanona okwa li kwa gumwa kIita Iitiyali yUuyuni. Nonando otwa li ookilometa omathele kokule nehala mpoka pwa li pu na olugodhi, iinima iitilithi mbyoka ya li ya ningwa miita oya li ye tu gumu noonkondo. Iilando mbyoka yi li popepi natse Oulu naKalajoki sho ya li ya mbomwa, otwa li twa mono uuyelele uutiligane mewangandjo uusiku mboka. Aakuluntu yetu oya li ye tu lombwele tu holame ngele twa mono oondhila dhiita tadhi tuka mombanda. Onkee ano, otwa li twa gumwa komitima, sho Tauno, omumwamememati omukuluntu, a li e tu hokololele kombinga yeviparadisa hoka itaaku ka kala okwaahenuuyuki.

Tauno okwa li i ilongo ooshili dhombiimbeli okupitila miiloshomwa yAakonakonimbiimbeli sho a li e na oomvula 14. Sho Iita Iitiyali yUuyuni ya tameke, okwa li a tindi okuya miita omolweiyuvo lye ndyoka lya dheulwa kOmbiimbeli nokwa li a tulwa mondholongo. Mondholongo moka okwa li a hepekwa shinyanyalithi. Shoka osha li owala sha koleke etokolo lye lyokulongela Jehova, naasho a zi mo mondholongo okwa li nokuli omulaadhi muukalele shi vulithe nale. Oshiholelwa shomumwamememati shoka oshiwanawa osha li she tu ladhipike tu kale hatu yi kokugongala hoka kwa li haku ningwa kOonzapo pomukunda gwopuushiinda. Otwa li wo hatu yi kiigongi yoshitopolwa nonando otwa li tu na okuninga oonkambadhala dha mana mo tu gongele oshimaliwa sha gwana olweendo. Otwa li hatu hondjo oonguwo dhaashiinda, hatu kunu oonyanga, nohatu toola uuberri (uuyimati uupu). Molwaashoka otwa li tu na iilonga oyindji mofaalama yetu, olundji katwa li hatu vulu okuya kiigongi atuhe, onkee ano otwa li hatu ningi omalufo.

Okuza kolumoho: Matti (tate), Tauno, Maria Emilia (meme), Väinö (okanona), Saimi, Aili naAnnikki mo 1935

Oshili ndjoka twa li twi ilongo kombinga yaJehova nosho wo yomalalakano ge oya li ya koleke ohole yetu yoku mu hola, notwa li twa tokola tu mu iyapulile. Mo 1947, otwa li tu ulike montaneho okupitila meninginitho kutya otwi iyapulila Jehova, pethimbo mpoka Annikki okwa li e na oomvula 15 omanga ngame ndi na 17. Omumwamemekadhona Saimi, naye okwa li a ninginithwa momvula oyo tuu ndjoka. Otwa li wo twa konakona Ombiimbeli nomumwamemekadhona Linnea, ngoka a adhika a hokanwa. Ye noyaandjawo oya li wo ya ningi Oonzapo dhaJehova. Sho twa ninginithwa, otwa li twi itulile po elalakano lyokukokola ondjila, notwa li hatu longo tu li aakokolindjila yomefudho (aakwathelikokolindjila) omathimbo nomathimbo.

IILONGA YETHIMBO LYU UDHA

Okuza kolumoho: Eeva Kallio, Saimi Mattila-Syrjälä, Aili, Annikki naSaara Noponen mo 1949

Mo 1955, otwa li twa tembukile kuKemi, ondoolopa yi li muumbangalantu lela waSuomi. Nonando atuhe otwa li hatu longo ethimbo lyu udha, otwa li twa hala tu ninge aakokolindjila ihe otwa li tu na uumbanda kutya itatu ka vula okwiikwathela pashimaliwa. Otwa li tatu dhiladhila kutya otu na okupungula tango oshimaliwa shontumba. Pethimbo mpoka opo nduno twa li twa kundathana nomumwameme omukokolindjila, ngoka a popiwa petameko. Osha li she tu kwathele tu mone kutya okulongela Jehova ethimbo lyu udha itashi ti kutya otu na okukala owala twi ikolelela miiniwe yetu yene nenge mokuyambidhidhwa kuyaandjetu. Oshinima shoka sha simana osho kutya otu na owala okukala twi inekela muTate yetu gwomegulu.

Olweendo lwokuya koshigongi shoshitopolwa koKuopio mo 1952. Okuza kolumoho: Annikki, Aili, naEeva Kallio

Pethimbo mpoka, otwa li tu na oshimaliwa sha gwana shokwiiyambidhidha oomwedhi mbali. Onkee ano, muMei mo 1957, otwa li tu udhitha ofooloma yokukokola  ondjila oomwedhi mbali muPello, shoka shi li muLapland, pombanda yOngonga ya-Arctic. Konima yoomwedhi mbali, otwa li tu na natango oshimaliwa, onkee otwa li tu udhitha ofooloma yokukokola ondjila oomwedhi mbali ishewe. Konima yoomwedhi mbali, otwa li tu na natango oshimaliwa. Konima yaashoka otwa li tu na uushili kutya Jehova ote ke tu sila oshimpwiyu. Nokonima yoomvula 50 dhokukokola ondjila, natango otu na oshimaliwa! Sho tatu tala konakuziwa, otu uvite sha fa Jehova a li e tu kwata miikaha note tu lombwele ta ti: ‘Inamu tila; otandi mu kwatha.’—Jes. 41:13.

Konima yoomvula 50 dhokukokola ondjila, natango otu na oshimaliwa!

Kaisu Reikko naAili muukalele womomapya

Mo 1958, omutalelishikandjo okwe tu pe eetopo tu tembukile kuSodankylä, muLapland, tu ka longe tu li aakokolindjila yi ikalekelwa. Pethimbo ndyoka, moshitopolwa moka omwa li owala mu na omumwameme gumwe Onzapo. Okwa li i ilongo oshili momukalo omuhokithi. Okamwanamati oka li ka ya nongundu yosikola kuHelsinki, oshilandopangelo shaSuomi. Sho ongundu ndjoka ya li tayi ende moshilando, omumwameme gumwe omukokele okwa li a gandja Oshungolangelo kokamati, hoka oko ka li ka hugunina momukweyo nokwa li e ka lombwele ke yi gandje kuyina. Okamati osho ka ningi ngaaka, yina okwa li a dhimbulula nziya oshili.

Otwa li hatu hiile ondunda yi li pombanda yetungo lyoshisaahelo shiiti. Mondunda moka omo twa li hatu ningile okugongala. Petameko, otse owala yaali twa li hatu gongala nosho wo omumwameme gumwe nokamwanakadhona. Otwa li hatu konakona iitopolwa yokukonakonwa pamwe. Sho pwa ka pita ethimbo, omulumentu gumwe ngoka a konakona Ombiimbeli nOonzapo okwa li e ya a longe moshisaahelo shiiti. Ye nosho wo aanegumbo lye oya li ya tameke okukala taye endathana nongundu yetu. Konima yethimbo lyontumba, ye nomukulukadhi gwe oya li ya ninginithwa. Omumwatate nguka oye a li ha kwatele komeho okugongala kwetu kehe. Oshikwawo, aalumentu yamwe mboka ya li haya longo moshisaahelo oya li ya tameke okukala pokugongala kehe noya taamba ko oshili. Sho pwa piti oomvula dhontumba, ongundu yetu oya li ya koko sigo ya ningi egongalo.

OONKALO OONDHIGU

Okweenda iinano iile okwa li omukundu miilonga yetu yokuuvitha. Mokwenye, otwa li hatu ende kolupadhi, hatu hingi oombasikela, notwa li hatu yi nokambautu opo tu thike kaantu yomoshitopolwa shetu. Oombasikela dhetu odho dha li dhe tu kwathele noonkondo. Otwa li wo hatu dhi longitha ngele tatu yi kiigongi iinene nosho wo ngele tatu ka talela po aavali yetu mboka ya li ye li kokule ookilometa omathele. Pokufu, otwa li hatu yi nombesa ongulonene komukunda ngoka gu li moshitopolwa shetu e tatu ende egumbo negumbo. Ngele twa mana ko omukunda gumwe, otwa li hatu ende tu uka komukwawo. Okwa li haku kala olumi olundji, noondjila odha li hadhi kala inaadhi opalekwa omathimbo gamwe. Otwa li hatu ende moondjila ndhoka dha ningwa molumi kuutemba woonkambe. Omathimbo gamwe olumi olwa li halu file po oondjila dhaamboka ye enda po nale, nopokwenye  olwa li halu ningi olupu notwa li hatu ende nuudhigu moondjila ndhoka.

Tu li pamwe muukalele esiku limwe pokufu

Uutalala wamemememe nosho wo olumi oye tu longa tu kale hatu zala oonguwo dhuutala zigo okomunwe gwokompadhi. Otwa li hatu zala iikamusino yolutu yoongodhi dhoomafufu goonzi nosho wo omapando gaali giikamusino nomabutsa ga tsa moongolo. Ihe nonando ongawo, olundji omabutsa getu oga li haga kala gu udha olumi. Manga inaatu enda kootalapa dhomagumbo, otwa li hatu hula ko omabutsa getu e tatu ga shikumuna. Oongenge dhoondjayikitha dhetu dhuutalala odha li wo hadhi tutu sho tatu ende molumi ndoka. Nongele kwa talala unene, oongenge ndhoka odha li hadhi ningi iikangwa nodha li hadhi kala dha fa iitenda. Omukulukadhi gumwe okwa tile: “Omu na eitaalo lela, molwaashoka omwi iyamba mu ende monkalo yombepo ya tya ngeyi.” Otwa li twe ende ookilometa dhi vulithe po 11 okuya kegumbo ndyoka.

Omolwiinano iile, olundji otwa li hatu lala momagumbo gaanamukunda. Sho taku toko, otwa li hatu pula ehala lyokulala. Nonando omagumbo oga li ganathangwa, aantu oya li ye na uukuume noya li haye tu taamba ko, yo kaya li owala haye tu pe ehala lyokulala ihe oya li wo haye tu pe sha shokulya. Olundji otwa li hatu lala pombanza yoshitayikombo nenge yemwanka. Omathimbo gamwe, otwa li hatu lala momahala omawanawa. Pashiholelwa, omukulukadhi gumwe e na egumbo enene, okwa li e tu fala kondunda yimwe yaayenda yi li pombanda moka twa adha mo ombete ombwanawa ya yalwa omalapi omatokele gondilo. Iikando oyindji otwa li hatu kundathana ombiimbeli naanegumo sigo omokati kuusiku. Megumbo limwe, aaihokani mboka ya li haya kala mo oya li ya lala kombinga yimwe yondunda, tse tatu lala kombinga onkwawo. Oonkundathana dhopamanyolo dhetu nayo odha li dha tsikile sigo eluwa lya tende. Omusamane nomukulukadhi oya li ya pula omapulo ogendji ga landulathana pamalufo.

UUKALELE WETU OWA LI WE ETA IIZEMO IIWANAWA

Lapland oshilongo ihaashi pondola muunapya, ihe oshiwanawa nohashi kala tashi monika nawa shi ikolela kethimbo lyomumvo. Ihe kutse, aantu mboka ya taamba ko Jehova oyo unene ya li aawanawa ye vule oshilongo shoka. Maantu yamwe mboka ye na omitima omiwanawa mboka twa li twa pe uunzapo, omwa li mwa kwatelwa aalumentu haya tete omiti mboka ya li haya kala mookamba dhi li muLapland. Omathimbo gamwe, otwa li hatu yi otse atuke mokagumbo kamwe okashona moka mwa li hamu kala aalumentu oyendji nopethimbo ndyoka otwa li aakadhona aashona. Aalumentu mbaka ye na omalutu ga pama oya li ya taamba ko etumwalaka lyOmbiimbeli noya li ya taamba ko iileshomwa nenyanyu.

Otwa li twa mono iimoniwa iiwanawa oyindji. Esiku limwe, owili yoposasiona yoombesa oya li yi li komeho nominute ntano, notwa li twa hunutha ombesa yetu. Otwa li twa tokola tu londe ombesa yimwe tu ye komukunda gumwe gwi ili. Moshitopolwa shoka katwa li twa longa mo nando onale. Pegumbo lyotango, otwa li twa a dha po omukiintu omugundjuka ngoka a ti: “Aakadhona mwa thiki, ngaashi nda kala nde shi tegelela.” Otwa li hatu konakona Ombiimbeli nomumwayina gwe gwomukadhona. Omukadhona ngoka omugundjuka okwa li a pula omumwayina a ninge elongekidho tu ke mu talele po esiku tuu ndyoka. Ihe, katwa li twa mono etumwalaka ndyoka. Otwa li twa tameke ekonakonombiimbeli naye nosho wo naakwanezimo ye mboka ya li haya zi megumbo li li puushiinda. Inapu pita ethimbo ele, otwa li twa mbwanga mumwe  omakonakonombiimbeli, naantu oyendji oya li haya kala po. Okuza mpoka, oyendji muukwanegumbo mbuka oya li ya ningi Oonzapo dhaJehova.

Mo 1965, otwa li twa tuminwa ishewe tu ka longele kegongalo moKuusamo moka tu li ngashingeyi, ehala ndyoka li li pevi lyOngonga ya-Arctic. Pethimbo ndyoka, egongalo olya li li na owala aauvithi aashona. Petameko, oshitopolwa shetu osha li sha fa oshidhigu kashona. Aantu oya li ye hole iinima yopalongelokalunga noonkondo noya li haye tu tongola. Nokuli nonando ongawo, yamwe oya li ya simaneka Ombiimbeli naashoka osha li oshipu okutameka oonkundathana nayo. Onkee ano, kashona nakashona, otwa li twa kambadhala tu tseye aantu mboka, nokonima yoomvula mbali lwaampono osha li oshipu okutameka omakonakonombiimbeli.

NATANGO OTWI IPYAKIDHILA MUUKALELE

Yamwe mboka twa konakona nayo

Kunena, katu na we oonkondo dhokukala miilonga yomomapya esiku ele, ihe natango ohatu kutha ombinga muukalele konyala esike kehe. Okulombwela aantu onkundana ombwanawa osha ka kala oshipu kutse moshitopolwa shetu oshinene, molwaashoka Aili okwa li a ladhipikwa komwanagona gwetu gwomumati i ilonge okuhinga nokwa li a mono ombapila yokuhinga mo 1987 mepipi lyoomvula 56. Otwa li twa pewa ekwatho lya gwedhwa po, sho twa pewa ehala lyokulala pOshinyanga shUukwaniilwa shoka opo sha li sha tungwa.

Omwaalu gwaantu oyendji ngoka twa mona tagu londo pombanda, ogwe tu etela enyanyu olindji. Sho opo twa tameke iilonga yethimbo lyu udha muumbangalantu waSuomi, omwa li owala mu na aauvithi aashona yi ihanena moshitopolwa shoka oshinene. Ngashingeyi moshikandjo omu na omagongalo gontumba. Olundji piigongi iishona niinene yamwe ohaye ya kutse taye tu lombwele omadhina gawo yo taya pula ngele otatu ya dhimbulukwa. Omathimbo gamwe omuntu ngoka e tu pula otwa li hatu yi kaandjawo tu ka ninge ekonakonombiimbeli manga a li omunona. Oombuto ndhoka twa li twa kunu konima yoomvula nenge nokuli oomvula omilongo odha li dhi imike iiyimati.—1 Kor. 3:6.

Ohatu nyanyukilwa uukalele nokuli nuuna ku na omvula esiku ndyoka

Mo 2008, otwa li twa gwanitha oomvula 50 miilonga yuukokolindjila wi ikalekelwa. Otatu pandula Jehova sho twa vulu okukala tatu tsaathana omukumo opo tu vule okwiidhidhimikila iilonga ye yi na ongushu. Onkalamwenyo yetu oya kala yanathangwa, ihe katu na nando esiku twa li kaatu na shoka twa pumbwa. (Eps. 23:1) Shoka inashi ulika tuu kutya okukakadhala kwetu kwopetameko kakwa li kwa pumbiwa! Shinyanyudha, moomvula adhihe ndhika, Jehova okwa kala noku tu nkondopaleka metsokumwe neuvaneko lye ndyoka li li muJesaja 41:10, tali ti: “Otandi ku kankameke e tandi ku kwatha; otandi ku gamene notandi ku hupitha.”