Inda koshikalimo

Inda koshikongitho oshitiyali

Inda koshikalimo

Oonzapo dhaJehova

Oshindonga

Oshungolangelo (yokukonakonwa)  |  Maalitsa 2013

Josephus oye ngaa shili omunyoli gwembo ndyoka?

Josephus oye ngaa shili omunyoli gwembo ndyoka?

Membo lye XX [eti-20] Jewish Antiquities, omunandjokonona Flavius Josephus ngoka a li ko omimvo 2000 nasha dha ka pita okwa li a nyola kombinga yeso “lyaJakob, omumwayina gwaJesus ngoka a li i ithanwa Kristus.” Aalongwantu oyendji oyi itaala kutya oohapu ndhoka odhoshili. Ihe yamwe oya limbililwa oohapu dhilwe ndhoka dhi li membo ndyoka tadhi popi kombinga yaJesus. Oohapu ndhoka ohadhi ithanwa o-Testimonium Flavianum notadhi ti:

“Nalenale opwa li pu na omulumentuelela omunandunge, Jesus, ngele osho opala oku mu ithana omulumentuelela, molwaashoka okwa li ha longo iikumithalonga, oyendji oya li ye hole okupulakena kuye uuna ta longo aantu. Aajuda oyendji nosho wo mboka kaaye shi Aajuda oya li ye ya oku mu pulakena. Omulumentu ngoka oKristus, naasho Pilatus e mu pangula e te mu alelitha komushigakano, palombwelo lyaawiliki mboka ye li mokati ketu, mboka ya kala ye mu hole petameko inaye mu thiga po, molwaashoka okwa li e yi ihololele e na omwenyo mesiku etitatu, ngaashi aapolofeti yaKalunga ya hunganeke iinima mbika nosho wo iinima iiwanawa omayuvi omulongo kombinga ye; nezimo lyAakriste ndyoka lye mu lukilwa oko li li sigo okunena.” — Embo Josephus — The Complete Works, lya tolokwa kuWilliam Whiston.

Mboka yi itaala moohapu ndhoka nosho wo mboka ya limbililwa ngele Josephus oye ngaa a nyola embo ndyoka, pokati kawo opwa kala oompata dha mana mo ndhoka dha li dha tameke nale pwa pita ngashingeyi omimvo 500 lwaampono. Omunandjokona Omufulaanisa, Serge Bardet, ngoka a li wo omutseyinawa gwiileshomwa mbyoka ihaayi kwiishi, okwa li a hala okukutha omasipa pokati koombwa moshinima shika momukokomoko gwomimvo 400 nasha dha ka pita. Okwa li a nyola uuyelele we membo lyedhina: Le Testimonium Flavianum — Examen historique considérations historiographiques.

Josephus ka li ha nyola shi na ko nasha niinima yeitaalo lyopaKriste. Okwa li owala omunandjokonona Omujuda, ngoka i itaala iinima yOshijuda, nokunyola kombinga yondjokonona yAajuda. Ihe oompata moshinima shika odha li unene kombinga yangele Jesus oye “Kristus.” Bardet okwa ti kutya pamakonakono ngoka ga li ga ningwa, edhinasimaneko ndyoka otali tsu kumwe nomukalo kehe gwAagreka uuna taya ithana omadhina gaantu. Okwa ti kutya kashi li andola oshinima itaashi vulika kuJosephus a tye kutya Jesus oye “Kristus,” ihe pehala lyaashono, shika otashi gandja owala uuyelele uushona mboka tawu ulike kutya Jesus omuntu a li ko shili. Bardet okwa gwedha ko a ti kutya aakonakoni oya li ye na okundhindhilika mo uuyelele mboka.

Mbela otashi vulika pu na omunyoli gumwe konima yethimbo ngoka a li a gwedhele ko sha koohapu ndhoka dhaJosephus? Bardet okwa li a konakona nawa ondjokonona nosho wo oohapu ndhoka, nokwa li a thiki pehulithodhiladhilo kutya ngele tashi ya pokunyola kapu na nando omuntu gumwe ta vulu okuholela omukalo gwaJosephus gwokunyola, molwaashoka ye okwa li ha nyola momukalo gwi ikalekelwa noonkondo.

Omolwashike mbela aalongwantu ya limbililwa oohapu ndhoka? Bardet oku ulike onzo yuupyakadhi mboka, sho a ti kutya “opu na omalimbililo kombinga yo-Testimonium, moku yi yelekanitha nomanyolo ogendji gonalenale, molwaashoka opwa kala omaipulo ogendji shi na ko nasha nembo ndyoka.” Bardet okwa ti kutya aalongwantu oyendji oya li ya limbilililwa oohapu ndhoka dhaJosephus, shi vulithe omanyolo ogendji gopethimbo lyonale, molwaashoka oyendji yomuyo kaya li ya hala okwiitaala kutya Jesus oye Kristus.

Kutya nduno ekonakono lyaBardet otali ka lundulula etaloko lyaalongwantu li na ko nasha no-Testimonium Flavianum shoka otashi tseyika owala momukokomoko gwethimbo. Oshinima shoka osha tompa omulumentu Pierre Geoltrain, omutseyinawa i ikalekelwa melongelokalunga lyOshijuda lya kankamekelwa kEtestamendi Ekulu. Okwa kala a tala ko embo lyo-Testimonium lyi li owala oshinyolwa sha gwedhwa po, nokwa kala nokuli ha yolo mboka yi itaala kutya oli li paushili. Ihe konima yethimbo okwa ka lundulula etaloko lye, nokwa li e shi koleke kutya shoka Bardet a nyola osho she mu ningitha a lundulule. Geoltrain okwe shi popi kutya “okuza nena ndjika hamuntu nando e na okukala a limbililwa ngele Josephus oye a nyola oohapu ndhoka.”

Oonzapo dhaJehova odhi na nokuli omatompelo ogendji ge vulithe mpoka ngoka ge dhi ningitha dhi itaale kutya Jesus oye Kristus, ngoka taga adhika mOmbiimbeli. — 2 Tim. 3:16.