Inda koshikalimo

Inda koshikongitho oshitiyali

Inda koshikalimo

Oonzapo dhaJehova

Oshindonga

Oshungolangelo (yokukonakonwa)  |  Januali 2013

Oshikonga shu unganekwa nawa osha li she eta iizemo iiwanawa

Oshikonga shu unganekwa nawa osha li she eta iizemo iiwanawa

Omumwameme omugundjuka, María Isabel, oku li omuviithi omulaadhi noha kala mondoolopa yaSan Bernardo, yi li muChile, mUumbugantu waAmerika. Aavali ye ayehe oyomomuhoko gwAamapuche. Iilyo yegumbo lyawo alihe oya kala tayi ambidhidha nuulaadhi okutota po egongalo epe melaka lyOshimapuche, ndyoka hali ithanwa wo Oshimapudungun.

Opwa li pwa ningwa etseyitho kutya Edhimbuluko lyEso lyaJesus otali ka ningwa mOshimapudungun nosho wo kutya opwa pilintwa uufo 2 000 wehiyo lyEdhimbuluko melaka ndyoka. Etseyitho ndyoka olya li lya ningitha María Isabel a dhiladhile. Okwa li ta ka ninga po shike a hiye yalwe? Okwa li a dhimbulukwa iimoniwa yaagundjuka Oonzapo mboka ya li ya mono iizemo iiwanawa sho yu uvithile aanasikola ooyakwawo nosho wo aalongi. Oshinima shoka okwe shi kundathana naavali ye. Ayehe oya tokola kutya María Isabel, oye mwene na dhiladhile kutya ote ke shi enda ngiini a gandje uufo mboka wehiyo kosikola. Ondunge yini a li a mono po?

Tango, María Isabel okwa li a pula epitikilo kelelonongelo a tule okafo kehiyo komweelo gwosikola. Oya li ye mu pe epitikilo noya li ye mu pandula omolwoshinima shoka. Ongulonene yesiku limwe, omukuluntusikola okwa li a ningi etseyitho li na ko nasha nehiyo ndika ta longitha embako sho a li ti ithana omadhina gaanasikola.

Opo nduno, María Isabel okwa li a pula epitikilo a talele po oongulu adhihe posikola. Sho a pewa epitikilo kaalongi, okwa yi mongulu kehe ta pula ngele omu na aalongwa aapopi yOshimapuche. Okwa ti: “Onda li ndi shi mosikola ayihe otamu adhika owala ngiika aalongwa 10 nenge 15 yAamapuche, ihe nani oya li oyendji nonda li nokuli nda gandja uufo wehiyo 150!”

“OKWA LI A TEGA OMUNTU A KAHA OYE E YE KUYE”

Omukulukadhi gumwe ngoka a li a mono okafo kehiyo komweelo gwosikola okwa pula kutya olye ta popiwa naye kombinga yoshiningwanima shoka. Okwa li a kumwa noonkondo sho a lombwelwa a popye nokakadhona koomvula 10. María Isabel okwa popi ti imemeha ta ti: “[Omukulukadhi ngoka] okwa li a tega omuntu a kaha oye e ye kuye.” Sho María Isabel e mu pe okafo kehiyo e te mu yelithile paufupi, okwa li a pula ondjukithi yomukulukadhi ngoka, opo aavali ye ye ke mu talele po yo ye ke mu lombwele oshindji kombinga yUukwaniilwa waKalunga. Omukulukadhi ngoka okwa li e ya kEdhimbuluko nosho wo aantu yalwe 26, naashika osha li sha nyanyudha aauvithi ayehe 20 mboka haya longo moshitopolwa moka hamu popiwa elaka lyOshimapudungun. Ngashingeyi ongundu ndjoka oyi li egongalo tali humu komeho!

Mbela ito vulu okuninga sha faathana, opo wu hiye aalongwa nenge aaniilonga ooyakweni kEdhimbuluko, koshipopiwa shomontaneho nenge koshigongi kutya nduno owu na oomvula ngapi? Omolwashike itoo ningi omalafululo miileshomwa yetu wu mone iimoniwa mbyoka tayi vulu yi ku kwathele wu mone nkene wu na oku shi enda? Galikana wo kuJehova e ku pe ombepo ye ondjapuki wu vule okupopya nuulaadhi kombinga ye. (Luk. 11:13) Ngele owe shi ningi, oto ka mona iizemo iiwanawa noto ka tsuwa omukumo koonkambadhala dhoye ndhoka wa ninga.