Inda koshikalimo

Inda koshikalimo

Oonzapo dhaJehova

Hogolola elaka Oshindonga

OSHUNGOLANGELO YOKUKONAKONWA Januali 2013

Oshifo shika otashi kundathana iiholelwa yoohandimwe mboka ya popiwa mOmbiimbeli ya li ye na eitaalo nuulaadhi.

Oyi igandja nehalo ewanawa ya ka longe koNorway

Epulo inaali tegelelwa olya li lya kwathele ngiini uukwanegumbo wumwe wu ka longe koshitopolwa hoka ku na ompumbwe onene yaauvithi?

Kala nomukumo, Jehova oku li pungoye!

Oto vulu okumona uuwanawa moshiholelwa shaJosua, Jojada, Daniel nosho wo yalwe mboka ya li ye na eitaalo nomukumo.

Ino etha nando osha shi ku fale kokule naJehova

Konakona nkene tatu vulu okuninga omahogololo gomondjila kombinga yiilonga, yomainyanyudho noguukwanegumbo wetu.

Tsikila nokuhedha popepi naJehova

Ongiini tatu vulu okukala tu na etaloko li li pandjele li na ko nasha niimaliwa nosho wo nuuntsa?

Longela Jehova itoo ipe uusama

Omuyapostoli Paulus okwa li a ningi omatokolo monkalamwenyo ye, gamwe omawinayi nagamwe ogopandunge. Moshiholelwa she otatu ilongo mo shike?

Aakuluntugongalo Aakriste ‘ohaya longo pamwe natse omolwenyanyu lyetu’

Aakuluntugongalo ohaya kwathele ngiini aamwatate naamwameme ya nyanyukilwe iilonga yaKalunga?

Oshikonga shu unganekwa nawa osha li she eta iizemo iiwanawa

Lesha ehokololo ndika wu mone nkene okakadhona komimvo 10 moChile ka li ka longo nuudhiginini, opo ka hiye aanasikola ooyakwawo ayehe mboka haya popi Oshimapudungu koshiningwanima shi ikalekelwa.