Inda koshikalimo

Inda koshikongitho oshitiyali

Inda koshikalimo

Oonzapo dhaJehova

Oshindonga

Oshungolangelo yokukonakonwa  |  Novomba 2012

Omapulo ga za kaaleshi

Omapulo ga za kaaleshi

Mbela oohapu dhaJesus ndhoka dhi li muMateus 19:10-12 odha hala okutya mboka ya tokola okukala inaaya ya mondjokana oya pewa omagano ngoka pashikumithalonga?

Opo wu mone uuyelele tala kutya Jesus oshinima shoka okwa li e shi popile pompito yini. Okwa li e shi popi sho Aafarisayi ye ya kuye, noku mu pula shi na ko nasha nokuhengana. Pompito mpoka Jesus okwa li a yelitha nawa kutya Jehova okwa tala ko ngiini ondjokana. Nonando Ompango oya li ya pitike omulumentu a nyolele omukulukadhi gwe onzapo yehengano uuna a mono “ombedhi yasha” muye, petameko hasho sha li ngaaka. (Deut. 24:1, 2) Jesus okwa ti: “Oongoka ta henge po omukiintu gwe omolwoshinima shilwe shaa shi oluhondelo e ta hokana gulwe, oye ota hondele. Naangoka ta hokana omuhengwa, oye ota hondele.” — Mat. 19:3-9.

Aalongwa sho yu uvu oshinima shoka oya ti: “Ano ngele okukala kwomulumentu nomukiintu gwe okwa tya ngeyi, nena okuhokana inaku opala.” Jesus okwe ya yamukula a ti: “Haayehe taa uvu ko oohapu ndhika, aawe, oomboka ayeke ye shi pewa. Oshoka oku na oonakwiikalela nkene tuu ya valwa, oye li ngaaka okuza mela lyayina. Oku na wo mboka ya ningwa oonakwiikalela kaantu. Oku na ishewe mboka yi iningi oonakwiikalela yo yene [omolwuukwaniilwa wegulu, NW]. Oongoka ta vulu oku dhi taamba, ne dhi taambe.” — Mat. 19:10-12.

Aaikaleli yo yeneyene nenge tu tye aathonwantu, aantu mboka ya valwa nuulema wontumba nenge ye ehamekwa kusha nenge koshiponga shontumba kiilyo yawo yuulumentu. Ihe opu na aalumentu yamwe mboka yi ininga aaikaleli, nonando kaye na epuko lyasha. Nonando otaya vulu okuhokana, oya tokola okwiikalela nokwaaha ya mondjokana “omolwuukwaniilwa wegulu.” Oya hogolola okwaaha ya mondjokana, ngaashi Jesus, opo ya longe iilonga yUukwaniilwa neitulomo. Inaya valwa nomagano gokukala aaikaleli, yo inaye ga pewa. Aantu mboka oya tokola okukala ngaaka kuyo yene, sho ya hogolola okwaaha ya mondjokana.

Omuyapostoli Paulus okwa li a gwedha ko kwaashoka Jesus a popi sho a ti kutya Aakriste ayehe, kutya nduno inaya ya mondjokana nenge oya ya mondjokana, otaya vulu okulongela Kalunga momukalo ngoka a hokwa. Paulus okwa ti wo kutya mboka ya ‘tokola’ okukala inaaya ya mondjokana ‘otaya ningi nawa unene.’ Omolwashike a tile ngawo? Mboka ye li mondjokana oye na okulongitha ethimbo lyawo nosho wo oonkondo dhawo, opo ya kale ya hokiwa noya gwanithe po oompumbwe dhaaholike yawo. Ihe Aakriste mboka inaaya ya mondjokana otaya vulu okwiigandja miilonga yOmuwa, molwaashoka kaye na oshinakugwanithwa shoka. Okukala inaaya ya mondjokana oye ku tala ko ku li “omagano” ga za kuKalunga. — 1 Kor. 7:7, 32-38.

Onkee ano, Omanyolo otage tu kwathele tu mone kutya Aakriste ihaya pewa pashikumithalonga omagano gwokwaaha ya mondjokana. Ihe ohaye ga kokeke, opo ya humithe komeho iilonga yUukwaniilwa nompwaahe na okupiyaganekwa kusha. Oyendji oya tokola okukala ngaaka omolwetompelo ndyoka. Onkee ano, oshi li nawa yalwe ya kale taye ya tsu omukumo.