“Kalunga oye epopilongulu noonkondo dhetu. Okwi ilongekidha aluhe okukwatha momathimbo guudhigu.” — EPS. 46:1.

1, 2. Aantu oyendji ohaya adhika komaupyakadhi geni kunena, ihe tse otwa hala okuninga shike?

OTU li methimbo lyu udha omaupyakadhi. Iiponga yopaunshitwe oyindji noonkondo oya kala nokuningwa kombanda yevi. Aantu oyendji oya dhengwa ya lila komakakamo gevi, komakuthikuthi omanenenene ngoka haga zi mefuta (tsunami), kiiponga yomililo, komafundja, komililo ndhoka hadhi ndwafuka moondundu (volcano), kuumbiya wiikungulu (tornado) nosho wo koombepo noomvula dhiikungulu ndhoka hadhi tukuluka mefuta (typhoon nenge hurricane). Kakele kaashono, aantu oyendji oye li muutile nosho wo moluhodhi omolwomaupyakadhi gopaumwene nomolwombili ndjoka ya kana mo momagumbo. Shimwe ishewe, aantu ohaya ‘gwile wo miiponga ohaluka.’ — Omuuv. 9:12.

2 Aapiya yaKalunga ye li ongundu oya kala nokwiidhidhimikila oonkalo dhinikitha oluhodhi ndhoka twa zi nokutumbula. Ihe nonando ongaaka, otwa hala tu kale twi ilongekidhila omaudhigu ngoka tashi vulika ge tu adhe sho uuyuni mbuka tawu ende wu ka pehulilo. Ongiini tatu vulu okuungaunga nomaupyakadhi ngoka nokukala itaatu ipula nago unene? Oshike tashi ke tu kwathela twi idhidhimikile omaupyakadhi kunena?

ILONGA KIIHOLELWA YAAMBOKA YA LI YI IDHIDHIMIKILE OMAUPYAKADHI

3. Ngaashi sha popiwa mAaroma 15:4, ongiini tatu vulu okumona ehekeleko uuna tu li moonkalo oondhigu?

3 Nonando aantu oyendji oye li moonkalo oondhigu shi vulithe nale, oshinima shoka kashi shi oshipe. Ngashingeyi natu ka kundathaneni kwaashoka tatu ilongo miiholelwa yaapiya yaKalunga yonale mboka ya li yi idhidhimikile omaupyakadhi. — Rom. 15:4.

4. David okwa li i idhidhimikile oonkalo oondhigu dhini, noshike sha li she mu kwathele?

4 David naye okwa li a piti moonkalo oondhigu. Okwa li e na okwiidhidhimikila omukwaniilwa Saul ngoka a li e mu  sila efupa, aantu ye oya li ya ponokelwa kaatondi, aakulukadhi ye oya li ya kwatwa po, okwa li a kengelelwa, nokwa li wo a gwililwa po pamaiyuvo. (1 Sam. 18:8, 9; 30:1-5; 2 Sam. 17:1-3; 24:15, 17; Eps. 38:4-8) Omahokololo gOmbiimbeli kombinga yonkalamwenyo yaDavid otaga ulike lela kutya okwa li a dhengwa pomutima komaupyakadhi ngoka a li mugo. Ihe nonando ongaaka, ekwatathano lye naKalunga olya kala lya kola. Okwa popi e na eitaalo lya kola, a ti: “OMUWA oye uuyelele nomuhupithi gwandje; itandi tila nando olye.” — Eps. 27:1; lesha Episalomi 27:5, 10.

5. Oshike sha li sha kwathele Abraham naSara yi idhidhimikile onkalamwenyo ondhigu?

5 Abraham naSara oya li ya kala momatsali ye li aakwiilongo konyala uule wonkalamwenyo yawo ayihe. Onkalamwenyo kaya li aluhe ompu kuyo. Oya li yi idhidhimikile iinima ngaashi ondjala yekomba nosho wo okuponokelwa kiilongo mbyoka ya li ye ya kundukidha. (Gen. 12:10; 14:14-16) Oshike sha li she ya kwathele? Ombiimbeli otayi ti kutya Abraham “okwa li a tegelela oshilando shoka shi na omikanka dha kolelela, sha sindwa nosha tungwa kuKalunga mwene.” (Heb. 11:8-10) Abraham naSara oya kala taya gandja eitulomo kiinima mbyoka yi li komeho, nokaya li ya nwethwa mo kaantu mboka ya li ye ya kundukidha.

6. Ongiini tatu vulu okuholela Job?

6 Job naye okwa li wo a piti moonkalo oondhigu noonkondo. Dhiladhila owala nkene a li u uvite sho kehe shimwe sha li tashi mu endele nayi. (Job 3:3, 11) Molwaashoka ka li e shi kutya omolwashike a li ta ningilwa iinima ayihe mbyoka, osha li sha dhigupaleke onkalo ye unene. Ihe nonando ongaaka, ina sholola nando. Okwa kala e na eitaalo muKalunga, ye ini idhimbika uuyuuki we nenge e ethe po uudhiginini we. (Lesha Job 27:5.) Job ine tu tulila po tuu oshiholelwa dhingi!

7. Paulus okwa li a piti moonkalo dha tya ngiini sho ta longele Kalunga, noshike sha li she mu kwathele a tsikile nuulaadhi?

7 Ngashingeyi natu tale wo koshiholelwa shomuyapostoli Paulus. Okwa li ‘miiponga miilando, miiponga moombuga nomiiponga yomomafuta.’ Okwa popi wo kutya okwa li ‘a si ondjala nenota, uutalala nonkayi.’ Okwa li ishewe a kala “ootundi omilongo mbali nane momeya,” tashi vulika sho osikepa yimwe ndjoka a li muyo ya tekele mefuta. (2 Kor. 11:23-27) Nonando okwa li a piti momaudhigu agehe ngoka, tala nkene a li a popi sho aale a dhipagwe molwaashoka ha longele Kalunga. Okwa ti: “Shika osha ningwa, opo twaa kale twi inekela tse yene, ihe tu inekele owala Kalunga, ngoka ta yumudha aasi. Oye okwe tu hupitha moshiponga oshinene shi thike mpoka sheso, note ke tu hupitha.” (2 Kor. 1:8-10) Haantu oyendji ya pita moonkalo odhindji oondhigu ngaashi ndhoka mwa li mwa piti Paulus. Ihe oyendji yomutse otashi vulika omathimbo gamwe twa li tu uvite ngaashi ye. Onkee ano, oshiholelwa she otashi vulu oku tu hekeleka.

INO ETHA OMAUPYAKADHI GE KU GWILILE PO

8. Omaupyakadhi gokunena otashi vulika ge tu gume ngiini? Shi yelitha.

8 Kunena aantu oyendji oyu uvite ya gwililwa po kiiponga, komaudhigu nosho wo koothina ndhoka dha kamba ko uuyuni. Nokuli Aakriste yamwe osho yu uvite ngaaka. Pashiholelwa, omumwameme Lani * ngoka a li ta nyanyukilwa uukokolindjila pamwe nomusamane gwe muAustralia, okwa ti kutya okwa li a haluka noonkondo sho a monika okankela yokomagundji, nokwa kala a gwililwa po. Okwa ti: “Epango olya li lye etele ndje uuwehame uunene, nonda li ndi wete kaandi na oshilonga.” Shimwe ishewe, omumwameme Lani okwa li ha sile oshimpwiyu omusamane gwe ngoka a li a tandwa mombunda. Ngele otwi iyadha monkalo ya tya ngaaka, otatu ka ninga po shike?

9, 10. (a) Katu na okweetha Satana e tu ningile shike? (b) Ongiini uushili mboka wa popiwa mIilonga 14:22 tawu vulu oku tu kwathela tu idhidhimike?

9 Oshi li nawa okukala tu shi kutya Satana okwa hala okulongitha oonkalo oondhigu ndhoka hatu piti mudho opo a nkundipaleke eitaalo lyetu. Ihe inatu etha nando a kuthe po enyanyu lyetu momukalo gwa tya ngaaka. Omayeletumbulo 24:10 otaga ti: “Ngele to tenguka pethimbo lyuudhigu, nena oonkondo dhoye oonshona ngiini!” Okutedhatedha  kiiholelwa yopaMbiimbeli ngaashi mbyoka twa kundathana metetekelo, otaku ke tu kwathela twi idhidhimike uuna twa taalelwa komaupyakadhi.

10 Oshi li nawa wo tu kale tu shi kutya itatu vulu okukandula po omaupyakadhi agehe. Ihe uushili owo kutya, otu na okukala twe ga tegelela. (2 Tim. 3:12) Iilonga 14:22 otayi ti: “Mokuya moshilongo shaKalunga otu na okupitila muudhigu owindji.” Pehala lyokukala wa lindimana, oto vulu okutala ko omaudhigu ge li ompito yokuulika eidhidhimiko lya kankamena keitaalo lyoye kutya Kalunga ote ku kwathele.

11. Oshike tashi vulu oku tu kwathela kaatu gwililwe po komaupyakadhi monkalamwenyo?

11 Otwa pumbwa okukala tu na etaloko ewanawa. Oohapu dhaKalunga otadhi tu lombwele tadhi ti: “Omutima gwa tundulukwa ohagu nyanyudha oshipala, ihe uudhigu womomutima ohau nikitha omwenyo uuthigwa.” (Omayel. 15:13) Oondohotola odha mona kutya ngele omuvu oku na etaloko ewanawa otashi vulu oku mu kwathela a tye po hwepo. Olundji, ngele omuntu ota nu oopela ndhoka kaadhi shi dholela, ihe oku na eitaalo kutya otadhi ke mu kwathela, oha ti po hwepo. Ihe ngele omuntu ota dhiladhila kutya oopela ndhoka otadhi ke mu etela uupyakadhi, nena onkalo ye otayi ka nayipala. Otashi ke tu teya po owala ngele otwa kala hatu dhiladhila aluhe kombinga yiinima mbyoka itaatu vulu okuninga po sha. Ihe otwa nyanyukwa sho Jehova he tu pe ekwatho ndyoka twa pumbwa lela. Uuna tu li momaupyakadhi, ohe tu pe ekwatho lyashili okupitila mOohapu dhe, mooitaali ooyakwetu nosho wo okupitila mombepo ye ondjapuki. Ngele otwa kaleke iinima mbika momitima dhetu, otashi ke tu tsa omukumo. Pehala lyokukala to ipula nomaupyakadhi, ninga shoka to vulu opo wi idhidhimikile kehe onkalo nokukala to gandja eitulomo kiinima iiwanawa monkalamwenyo yoye. — Omayel. 17:22.

12, 13. (a) Oshike sha li sha kwathele aapiya yaKalunga ya vule okwiidhidhimikila iiponga iinene? Shi yelitha. (b) Ongiini iiponga tayi vulu oku tu kwathela tu mone kutya oshike sha simanenena monkalamwenyo yetu?

12 Omathimbo ga piti, iilongo yimwe oya li ya dhengwa kiiponga iinene. Ihe aamwatate miilongo mbyoka oya kala nokwiidhidhimika shili, nonando kasha li oshipu. Petameko lyo 2010, ekakamo lyevi enene nosho wo ekuthikuthi enenenene ndyoka hali zi mefuta (tsunami) oya li ya dhenge Chile. Omagumbo gaamwatate oyendji mwa kwatelwa iiniwe yawo oya li ya hanagulwa po, na yamwe oya li ya kanitha nokuli iilonga yawo. Ihe nonando ongaaka, oya kala yi ipyakidhila niinima yopambepo. Omumwatate Samuel, ngoka egumbo lye lya li lya hanagulwa po thiluthilu, okwa ti: “Nonando otwa li monkalo ondhigu noonkondo, shoka inashi tu imba nando okuya kokugongala noku ka uvitha. Ondi wete kutya omaipyakidhilo ngoka oge tu kwathela kaatu iyekelele.” Omumwatate Samuel nosho wo yakwawo yalwe oya kala taya gandja unene eitulomo kokulongela Jehova, pehala lyokukala tayi ipula noshiponga shoka.

13 MuSeptemba mo 2009, muFilipine, moshitopolwa Manila omwa li mwa lokwa omvula yepoola. Oopelesenda 80 nasha dhoshitopolwa shoka odha li dha yelulwa. Omulumentu gumwe omuyamba ngoka a kanithila mo iiniwe ye oyindji okwa ti kutya “efundja olya thikitha aayamba naathigona pamwe, molwaashoka olye etela ayehe uudhigu nosho wo okumona iihuna.” Shika otashi tu dhimbulukitha omayele gaJesus gopandunge ngoka taga ti: “Ilikoleleni omaliko megulu, moka kaamu na oothithi noshushi yokuyona po, nokaamu na aafuthi yokuteya po nokuyaka po.” (Mat. 6:20) Okukala twa kankamekela onkalamwenyo yetu kiinima yopamaliko mbyoka hayi vulu okukana po nziya, olundji ohashi ke tu yemateka. Onkee ano, oshi li pandunge opo tu kale tu na ekwatathano lya kola naJehova monkalamwenyo yetu ayihe, molwaashoka otatu vulu okukala ookuume ke kutya nduno oshike shi tu adhe. — Lesha Aahebeli 13:5, 6.

OMOLWASHIKE TU NA OKUKALA AAIDHIDHIMIKI?

14. Otu na omatompelo geni gokukala aaidhidhimiki?

14 Jesus okwa popi kutya otapu ka kala uudhigu pethimbo lyokukala po kwe, ihe okwa ti: “Inamu tilithwa” kusha. (Luk. 21:9) Otu na etompelo ewanawa okukala tu na omukumo, molwaashoka  Jesus ngoka e li Omukwaniilwa gwetu nosho wo Jehova, Omushiti gweshito alihe otaye tu kwathele. Paulus okwa li a ladhipike Timoteus a ti: ‘Kalunga ine tu pa ombepo yoku tu ninga aambanda, ihe okwe tu pe ombepo ye yoku tu pa oonkondo, ohole neikwatonawa.’ — 2 Tim. 1:7.

15. Tumbula iiholelwa yaapiya yaKalunga mboka ya li ye na omukumo e to yelitha nkene natse tatu vulu oku ya holela.

15 Tala nkene aapiya yaKalunga yamwe ya li ya popi ye na omukumo. David okwa ti: “OMUWA ota gamene ndje e ta popile ndje; onde mu inekela. Oye ta kwatha ndje e ta nyanyudha ndje; otandi mu imbile omaimbilo genyanyu.” (Eps. 28:7) Paulus okwa li u ulike einekelo lye thiluthilu sho a ti: “Mumbika ayihe otatu sindi nokusindilila omolwaangoka e tu hole.” (Rom. 8:37) Jesus sho a li pokukwatwa po a ka dhipagwe, okwa popi oshinima shoka sha li shu ulike kutya oku na ekwatathano lya kola naKalunga. Okwa li a lombwele aayapostoli ye a ti: “Ngame kandi li awike, oshoka Tate oku li pamwe nangame.” (Joh. 16:32) Oshike tu wete moohapu dhaapiya yaKalunga mbaka? Kehe gumwe gwomuyo okwa li u ulike kutya okwiinekela thiluthilu muJehova. Ngele natse otu na einekelo lya fa lyawo, otashi vulu oku tu pa uulaadhi tu taalele uudhigu kehe mboka tatu iyadha muwo kunena. — Lesha Episalomi 46:1-3.

MONA UUWANAWA MOMASILOSHIMPWIYU GAKALUNGA

16. Omolwashike sha simana tu kale hatu konakona Oohapu dhaKalunga?

16 Opo Omukriste a kale e na eidhidhimiko okwa pumbwa ekwatho lyaKalunga, pehala lyokukala i iyinekela ye mwene. Opo tu kale twi inekela muKalunga otwa pumbwa okukala hatu konakona Oohapu dhe, Ombiimbeli. Omumwameme gumwe ngoka a kwatwa kepolimano okwa popi a ti: “Ohandi lesha lwiikando Omanyolo ngoka taga hekeleke ndje.” Mbela otwa tula ngaa miilonga ewiliko ndyoka twa pewa lyokukala nelongelokalunga lyuukwanegumbo ihaali faula? Ngele otwa kala hatu ningi iinima mbika, otashi ke tu kwathela tu kale tu uvite ngaashi omupisalomi ngoka a ti: “Ompango yoye ondi yi hole ngiini! Ohandi yi dhiladhila esiku alihe.” — Eps. 119:97.

17. (a) Omasiloshimpwiyu geni tu na taga vulu oku tu kwathela tu kale neidhidhimiko? (b) Ehokololo lini lyonkalamwenyo lya nyanyangidhwa miileshomwa yetu lye ku kwathela?

17 Otu na wo iileshomwa yopaMbiimbeli mbyoka yi na uuyelele mboka tawu vulu oku tu kwathela tu kale tu na einekelo lya kola muJehova. Aamwatate oyendji oya mona kutya omahokololo gonkalamwenyo yayalwe ngoka haga kala miifo yetu ohage ya kwathele noonkondo. Omumwameme gumwe muAsia, ngoka e na omukithi gwopamadhiladhilo hagu ningitha omuntu a kale a geya unene nenge a nyanyukwa sha pitilila, okwa li a pandula sho a lesha ehokololo lyomumwatate gumwe ngoka a li nale omutumwa ngoka a li u ungaunga nomupondo nuuvu wa fa we. Okwa nyola a ti: “Ehokololo ndyoka olya kwathela ndje ndi kale ndi uvite ko onkalo yandje nokukala ndi na etegameno.”

Uuna wu na uudhigu, longitha omasiloshimpwiyu ngoka Jehova e tu pa

18. Omolwashike tu na okukala hatu galikana?

 18 Egalikano ohali tu kwathele moonkalo adhihe. Omuyapostoli Paulus okwa popi kombinga yesiloshimpwiyu ndika a ti: “Inamu kala mu na nando oshimpwiyu shasha, ihe oompumbwe dheni dhi tseyithileni Kalunga momagalikano geni agehe. Ihe indileni aluhe nomwenyo gu udha ehambelelo. Nombili yaKalunga, ndjoka yi vule uunongo auhe wopantu, otayi gamene oomwenyo dheni nomadhiladhilo geni muKristus Jesus.” (Fil. 4:6, 7) Mbela ohatu galikana ngaa aluhe tu kwathelwe tu idhidhimike uuna tu li moonkalo oondhigu? Omumwatate Alex, gwokuBritania ngoka a kala ta hepekwa kepolimano ethimbo ele, okwa ti: “Okupopya naJehova okupitila megalikano nokupulakena kuye okupitila mokulesha Oohapu dhe okwa kwathela ndje.”

19. Otu na okukala twa tala ko ngiini okugongala kwopaKriste?

19 Esiloshimpwiyu lilwe lyomomasiloshimpwiyu ngoka ga simanenena, olyo okugongala hoka haku tu kwathele noonkondo. Omupisalomi okwa nyola a ti: “Omwenyo gwandje otagu yuulukwa okuya motempeli yOMUWA.” (Eps. 84:2) Mbela natse osho hatu kala tu uvite ngawo? Omumwameme Lani, ngoka a popiwa metetekelo okwa yelitha shi na ko nasha nokugongala kwopaKriste a ti: “Kanda li ndi na owala okuya kokugongala ngele nda hala. Onda li ndi shi kutya opo Jehova a kwathele ndje ondi na okukala puko.”

20. Okukutha ombinga muukalele ohaku tu kwathele ngiini?

20 Ohatu mono wo omukumo mokukala twi ipyakidhila niilonga yokuuvitha Uukwaniilwa. (1 Tim. 4:16) Omumwameme gumwe muAustralia, ngoka a pita momaupyakadhi ogendji okwa ti: “Okuuvitha okwo oshinima shimwe shoka nda li kaandi hole, ihe omukuluntugongalo gumwe okwa li a pula ndje ndi ye naye momapya, nonda yi naye. Osha yela kutya Jehova okwa li ha kwathele ndje, molwaashoka ethimbo kehe shampa nda kutha ombinga muukalele, onda li handi kala nda nyanyukwa.” (Omayel. 16:20) Oyendji oya mona kutya okukwathela yalwe ya kale ye na eitaalo muJehova, osha koleka eitaalo lyawo. Okuninga ngaaka, ohaku ya kwathele ya kale taya gandja eitulomo kiinima mbyoka yi na oshilonga, pehala lyokukala tayi ipula nomaupyakadhi gawo yene. — Fil. 1:10, 11.

21. Eshilipaleko lini tu na ngele otwi iyadha momaupyakadhi kunena?

21 Jehova okwe tu tulila po omasiloshimpwiyu ogendji ngoka hage tu kwathele tu idhidhimikile omaupyakadhi kunena. Otatu vulu okwiidhimikila omaupyakadhi ngele otwa kala hatu longitha omasiloshimpwiyu agehe ngoka nokutedhatedha kiiholelwa iiwanawa yaapiya yaKalunga aadhiginini. Nonando iinima iiwinayi otashi vulika yi ningwe pethimbo sho onkalelo ndjika yu uka pehulilo, natu kale tu uvite ngaashi Paulus ngoka a ti: “Otwa hepekwa unene, ihe inatu yonagulwa po. . . . Onkee ano itatu si uunye.” (2 Kor. 4:9, 16) Kekwatho lyaJehova, otatu vulu okwiidhidhimikila omaupyakadhi ngoka hatu iyadha mugo kunena. — Lesha 2 Aakorinto 4:17, 18.

^ okat. 8 Omadhina gamwe oga lundululwa.