Inda koshikalimo

Inda koshikongitho oshitiyali

Inda koshikalimo

Oonzapo dhaJehova

Oshindonga

Oshungolangelo yokukonakonwa  |  Kotoba 2017

 ONDJOKONONA

Omayambeko ohaga zi mokulonga shoka Jehova ta pula

Omayambeko ohaga zi mokulonga shoka Jehova ta pula

“Osho tatu ka ninga!” Ngame nomusamane gwandje pamwe nomumwamememati nanekulu lye, osho twa li twa yamukula ngaaka sho twa taamba ehiyo lyoshinakugwanithwa shi ikalekelwa. Omolwashike twe shi taamba ko, na Jehova okwa li e tu yambeke ngiini? Tango nandi mu kuthile ko kondjokonona yandje.

ONDA valwa momumvo 1923, moHemsworth, okandoolopa ke li moYorkshire, moIngilanda. Onda li ndi na omumwamememati omukuluntu, Bob. Sho ndi na omimvo omugoyi, tate ngoka a li e tonde omalongelokalunga giifundja, okwa li a mono omambo ngoka taga aneke pomutenya omalongelokalunga giifundja. Shoka a lesha mo osha li she mu kumitha noonkondo. Konima yomimvo omishona, Bob Atkinson okwa li e ya kaandjetu, e te tu dhanene nongalamathona shimwe shomiipopiwa yomumwatate Rutherford. Otwe shi mono kutya oshipopiwa shoka osha za kongundu ndjoka ya nyanyangidha omambo ngoka. Aavali yandje oya li ya tokola okuhiya omumwatate Atkinson, a kale te ya okulya uulalelo pamwe natse ongulohi kehe, ye a yamukule omapulo getu ogendji ge na ko nasha nOmbiimbeli. Otwa li twa hiwa wo tu kale hatu ka gongala kegumbo lyomumwatate gumwe, pu na oshinano shookilometa oonshona. Osho twa ningi, negongalo eshona olya li lya totwa moHemsworth. Nziya konima yaashono, otwa kala hatu edhilile aatonatelishikandjo megumbo lyetu, notwa li wo hatu hiya aakokolindjila yopopepi ya lye pamwe natse. Eendathano ndyoka olya nwetha ndje mo nawa noonkondo.

Otwa adhika opo twa toto po ongeshefa yetu, ihe tate okwa lombwele omumwamememati a ti: “Ngele owa hala oku ka kokola ondjila, itatu ka tsikila nongeshefa ndjino.” Bob okwa zimine, nokwa yi a ka kokole ondjila, sho e na omimvo 21. Konima yomimvo mbali, sho ndi na omimvo 16, onda langekwa po ndi li omukokolindjila. Kakele komahuliloshiwike, onda li handi longo unene ongame awike, tandi longitha okakalata kokugandja uunzapo nongalamathona. Jehova okwa li a yambeke ndje nomukonakonimbiimbeli ngoka a li a ningi ehumokomeho lela. Konima yethimbo, oyendji yomuukwanegumbo womukonakoni ngoka, oya taamba ko oshili. Omumvo gwa ka landula ko, onda langekwa po ndi li omukokolindjila i ikalekelwa pamwe nomumwameme Mary Henshall. Otwa li twa tuminwa koshitopolwa shoka hashi longwa omalupita, moshilongo Cheshire.

Pethimbo sho Iita Iitiyali yUuyuni yi li metifa, aakiintu oya li ya pulwa ya ambidhidhe miita. Tu li aakokolindjila yi ikalekelwa, otwa li twa tegelela okumona emanguluko lya fa ndyoka li niwe kaasita yomalongelokalunga galwe. Ihe aapanguli kaya li ye tu pe emanguluko ndyoka. Onkee ano, onda tokolelwa omasiku 31  mondholongo. Omumvo gwa ka landula ko sho nda gwanitha omimvo 19, natango onda tokola kaandi kuthe ombinga miita. Onda li nda yi kompangu lwiikando iyali, omolwoshinima shoka. Ihe iikando ayihe mbyoka ompangu oye etha ndje ndi ye. Sho ndi li moonkalo moka, onda li ndi shi kutya ombepo ondjapuki otayi kwathele ndje nonokutya Jehova okwa li pungame, ta koleke ndje nota kankameke ndje. — Jes. 41:10, 13.

NDA MONO KUUME OMUPE

Ngame naArthur Matthews otwa tsakanene mo 1946. Konima sho a kala mondholongo oomwedhi ndatu, omolwokutinda okukutha ombinga miita, okwa tameke okulonga pamwe nomumwayinamati Dennis, omukokolindjila i ikalekelwa, moHemsworth. He okwa li e ya longa kombinga yaJehova okuza kuunona, noya ninginithwa sho ye na omimvo omulongo nasha. Konima yethimbo Dennis okwa tuminwa koIrlanda, na Arthur ka li e na ngoka ta longo naye. Aavali yetu oya li ya fuuka keihumbato lyaArthur ngoka a li omukokolindjila omudhiginini, onkee oye mu ithana a ka kale nayo. Shampa nde ya oku ya talela po, ngame naArthur otwa li hatu yogo iiyaha konima yokulya. Osho twa tameke okwiinyolela. Mo 1948, Arthur okwa tokolelwa ishewe oomwedhi ndatu mondholongo. Otwa hokana muJanuali mo 1949, notwa li tu na elalakano lyokukala miilonga yethimbo lyu udha. Otwa longitha nawa iimaliwa yetu, notwa li hatu longo momafudho tatu kwathele aantu sho taya likola iiyimati yawo, opo tu imonene okamaliwa. Kekwatho lyaJehova, otwa vulu okutsikila nuukokolindjila.

Tu li moHemsworth, konima sho opo twa hokana mo 1949

Konima owala yomumvo gumwe, otwa pulwa tu ye koNorthern Ireland. Tango otwa yi kondoolopa yedhina Armagh, hoka ku na Aakatoolika oyendji, nokonima otwa yi koNewry. Moshitopolwa moka omwa li omahilathano noonkondo, notwa li tu na okukala twa kotoka nokuyoolola kutya ethimbo lini tu na okupopya naantu. Okugongala okwa li haku ningilwa megumbo lyaaihokani mboka Oonzapo, li li ookilometa 16 okuza mpoka hatu zi. Otwa li hatu kala po tu li yahetatu lwaampo. Uuna aaihokani ye tu pula tu lale maandjawo, ohatu lala pevi nohatu penduka tatu li oshuumbululwa pamwe. Ohashi tu nyanyudha sho moshitopolwa moka mu na Oonzapo odhindji kunena.

“OTATU KE SHI NINGA!”

Omumwamememati nomukulukadhi gwe, Lottie, oya li aakokolindjila yi ikalekelwa moNorthern Ireland. Mo 1952, atuhe yane otwa li poshigongi shoshitopolwa moBelfast. Omumwatate gumwe okwe tu edhilile megumbo lye, pamwe nomumwatate Pryce Hughes, ngoka a li omuyakuli moshitayimbelewa moBritania pethimbo mpoka. Ongulohi yimwe otwa kundathana okambo God’s Way Is Love, hoka ka li ka nuninwa unene aantu yomoIrlanda. Omumwatate Hughes okwa li a popi nkene sha li oshidhigu okuuvithila Aakotoolika moIrish Republic. Aamwatate oya li haya thiminikwa ya ze mo momagumbo gawo, noya li haya ponokelwa kongundu yaantu mboka ya tsuwa omaminimini kaapristeli. Omumwatate Pryce okwa ti: “Otwa pumbwa aaihokani ye na iihauto, opo tu kuthe ombinga moshikonga shi ikalekelwa, tu andjaganeke okambo haka moshilongo ashihe.” * Otwa yamukula twa ti: “Otatu ke shi ninga,” ngaashi sha popiwa petameko lyehokololo ndika.

Tu li naakokolindjila ooyakwetu komota ndjoka ya longelwa oshipundi mooha

Aakokolindjila oya li haya kala megumbo lyomumwameme  Ma Rutland moshilando Odubelini, ngoka a longela Jehova nuudhiginini ethimbo ele. Sho twa thiki mo, otwa landitha po iiniwe yetu yimwe. Konima yaashono, atuhe yane otwa londo komota yaBob ndjoka ya longelwa oshipundi mooha, e tatu yi tu ka konge ohauto. Otwa mono ohauto ya longa nale yi li monkalo ombwanawa. Otwa pula ngoka e yi tu landitha e yi fale mpoka hatu zi, molwaashoka atuhe kapwa li ngoka e shi okuhinga. Omumwatate Arthur okwa kala uusiku awuhe a kuutumba pombete, ti ipula nkene oongela hadhi tulwa mo. Ongula yesiku lya landula, manga owala ta kambadhala okukutha mo ohauto mongalashe, opwe ya omumwameme omutumwa, Mildred Willett (ngoka lwanima a ka hokanwa komumwatate John Barr). Ye okwa li e shi okuhinga. Onkene okwe tu longo nkene ohauto hayi hingwa, notwa li twi ilongekidha okwiidhenga ondjila.

Ohauto nokarafana yetu

Oshinima shoka ishewe twa li twa pumbwa, ehala lyokukala. Aamwatate oya li ye tu londodha kaatu lale mokarafana, oshoka otashi vulika aatondi ye tu fikile mo. Onkee ano, otwa kongo egumbo moka tatu vulu okukala, ihe inatu mona. Uusiku mboka atuhe yane otwa lala mohauto. Esiku lya ka landula, otwa mono owala okarafana, yi na uumbete uyali wa londathana. Ndyoka olyo lya kala egumbo lyetu. Oshihokithi osho kutya otwa li twa manguluka oku yi thiga paanafaalama mboka ye na omitima omiwanawa. Otwa li tu uvithile oshitopolwa shimwe, shi li ookilometa 16 okuuka 24, okuza mpoka twa thiga okarafana yetu. Konima ngele twe shi mana, ohatu ya okuuvithila aantu yomomudhingoloko moka twe yi thiga.

Otwa li tu uvithile omagumbo agehe ngoka ga li muumbugantuzilo waIrlanda, nokatwa li twa mono omashongo ogendji. Otwa li twa gandja uumbo wu vulithe 20 000. Omadhina gaamboka ya li yu ulika ohokwe, otwe ga tumine koshitayimbelewa shaBritania. Oshi li uuthembahenda uunene, sho ngashingeyi koshitopolwa hoka ku na Oonzapo omathele.

OTWA SHUNA KOINGILANDA, NOKONIMA OTWA KA YA KOSKOTOLANDA

Mokweendela ko kwethimbo, otwa tuminwa ishewe kuLondona shokuumbugantu. Meni lyiiwike iishona, Arthur okwa dhengelwa ongodhi kaamwatate yokoshitayimbelewa shaBritania, taye mu pula a tameke iilonga yuutonatelishikandjo mesiku lya landula. Otwa dheulwa uule woshiwike, nokonima otwa tuminwa niilonga yuutonatelishikandjo koSkotolanda. Arthur ka li e na ethimbo lyokwiilongekidha iipopiwa ye. Nonando ongawo, okwa li e na ehalo lyokupewa oshinakugwanithwa kehe miilonga yaJehova, naashoka osha li sha tsu ndje omukumo. Otwa li lela twa tyapula Iilonga yetu yuutonatelishikandjo. Otwa kala uule womimvo dhontumba moshitopolwa shoka ihaashi longwa naanaa, nosha li eyambeko lela okukala mokati kaamwatate naamwameme oyendji.

Sho Arthur a hiwa a ka hite Osikola yaGilead mo 1962, ndjoka ya li hayi kutha oomwedhi omulongo, otwa li tu na okuninga etokolo lya kwata miiti. Otwe ya pehulithodhiladhilo Arthur a taambe ko uuthembahenda mboka, nonando onda li tandi ka thigala po. Molwaashono kanda li ndi na ngoka tandi kokola ondjila naye, onda tuminwa koHemsworth ndi li omukokolindjila i ikalekelwa. Sho Arthur a galuka konima yomumvo gumwe, otwa tuminwa miilonga yuutonatelishikandjo natango. Koshitopolwa hoka twa li twa tuminwa osha kwatela mo Skotolanda, Ingilanda shokuumbangalantu naNorthern Ireland.

 OSHINAKUGWANITHWA OSHIPE MOIRLANDA

Mo 1964, Arthur okwa li a pewa oshinakugwanithwa oshipe, e li omuyakuli gwomoshitayimbelewa shaIrish Republic. Tango onda li ndi uvite nayi kombinga yelunduluko ndyoka, molwaashoka otwa li hatu tyapula iilonga yuutonatelishikandjo. Okudhiladhila kethimbo ndiya, ngashingeyi onda pandula, sho twa li twa mono uuthembahenda wokulonga koBetel. Onde shi itaala kutya ngele owa taamba ko oshinakugwanithwa, nonando owu uvite itoo vulu oku shi longa, Jehova ote ke ku yambeka aluhe. MoBetel onda li handi longo mombelewa, handi pakele iileshomwa, handi teleke nokwoopaleka. Omathimbo gamwe, otwa li natango miilonga yuutonatelishikandjo, notwa li hatu vulu okumonathana naamwatate moshilongo ashihe. Otwa li wo twa mono nkene aakonakonimbimbeli yetu taya ningi ehumokomeho pambepo nankene ye na ekwatathano ewanawa naamwatate naamwameme moIrlanda. Kasha li tuu eyambeko!

OSHINIMA OSHINDHINDHILIKWEDHI MONDJOKONONA YIILONGA YOONZAPO MOIRLANDA

Oshigongi shotango shopaigwana moIrlanda osha ningilwe mOdubelini, mo 1965. * Nonando opwa li omapataneko omadhigu, oshigongi osha li she ende nawa lela. Opwa li aantu 3 948 nopwa ninginithwa aantu 65. Kehe gumwe ngoka a li a edhilile aantu mboka ya za kiilongo yilwe, mboka ya li 3 500, okwa li a mono ontumwafo yolupandu. Omaukwanegumbo ngoka oga li ga nyanyukilwa eihumbato lyaantu mboka. Shoka osha li oshinima oshindhindhilikwedhi moIrlanda.

Omumwatate Arthur ta popitha omumwatate Nathan Knorr, poshigongi shoshitopolwa shomo 1965

Omumwatate Arthur ta pititha Embo Lyandje Lyomahokololo Gombiimbeli, melaka lyOshiGaelika, mo 1983

Mo 1966, oshitopolwa shaIrlanda shokuumbangalantu noshokuumbugantu oya mumwe kohi yoshitayimbelewa shaOdubelini. Shika osha li sha yooloka ko kwaashoka sha li mokantuntu moka aantu ya li ya topoka, omolwopolotika nomalongelokalunga. Otwa li twa nyanyukwa lela okumona Aakatoolika oyendji taye ya moshili notaya longele Jehova pamwe naamwatate mboka ya li nale Aaprotestande.

OSHINAKUGWANITHWA SHETU OSHA LUNDULUKA THILUTHILU

Mo 2011, onkalamwenyo yetu oya lunduluka thiluthilu, sho oshitayimbelewa shaBritania noshaIrlanda ya yi mumwe. Otwa tuminwa koBetel yaLondona. Onkundana ndjoka oye ya pethimbo sho nda tameke okwiipula nuukolele waArthur. Okwa li a kwatwa kuuvu hawu ithanwa Parkinson. Mo 20 gaMei 2015, omuholike gwandje okwa hulitha mepipi lyomimvo 66.

Momimvo opo dha piti, onda li ndu uvite nda dhengwa pomutima, nda polimana nonda nika oluhodhi noonkondo. Monakuziwa, Arthur oye ngaa a li e lile ndje po aluhe. Onda li nde mu yuulukwa shili. Ihe uuna wa taalela oonkalo dha tya ngeyi, ohashi ku hedhitha popepi naJehova. Osha kala wo shinyanyudha okutseya nkene Arthur a li e holike noonkondo. Onda li nda tuminwa oontumwafo kookuume kandje yokoIrlanda, Britania noyokoAmerika. Oontumwafo ndhoka nosho wo etsomukumo ndyoka nda li nda pewa komumwayinamati gwaArthur, gwedhina Dennis nanekulu lye Mavis nokaamwandjegona Ruth naJudy, oya li ekwatho enene ndyoka itaandi vulu okuhokolola.

Enyolo ndyoka lya li lya tsu ndje omukumo lela oJesaja 30:18, ndjoka tayi ti: “Natango tuu Omuwa ota tegelele e mu sile ohenda. Okwi ilongekidha e mu sile olukeno, oshoka aluhe oha ningi ashike shoka shu uka. Aanelago oyo mboka ye mu inekela.” Enyolo ndyoka olya hekeleka ndje shili, okutseya kutya Jehova okwa tegelela neidhidhimiko a kandule po uupyakadhi wetu noku tu pe iinakugwanithwa yinyanyudha muuyuni uupe.

Uuna tandi dhiladhila konkalamwenyo yetu, ondi wete nkene Jehova a kala ta wilike nokuyambeka iilonga yokuuvitha moIrlanda. Ondu uvite uuntsa nuunambano, sho ndi li gumwe gwomwaamboka ya li ya kwathele miilonga mbyoka. Odhoshili kutya okulonga shoka Jehova ta pula, ohashi eta aluhe omayambeko.

^ okat. 12 Tala embo 1988 Yearbook of Jehovah’s Witnesses, ep. 101-102.

^ okat. 22 Tala embo 1988 Yearbook of Jehovah’s Witnesses, ep. 109-112.