Inda koshikalimo

Inda koshikalimo

Oonzapo dhaJehova

Hogolola elaka Oshindonga

Omapulo ga za kaaleshi

Omapulo ga za kaaleshi

Omolwashike ehokololo lyaMateus li na ko nasha nonkalamwenyo yaJesus yopetameko inaali faathana nolyaLukas?

Ehokololo lyaMateus kombinga yiiningwanima yi na ko nasha nokuvalwa kwaJesus nonkalamwenyo ye yopetameko, olya yooloka ko kashona kwaandyoka lyaLukas. Mateus okwa popi unene kombinga yiiningwanima yi na ko nasha naJosef, omanga Lukas a popi unene kombinga yaMaria.

Mateus okwa hokolola nkene Josef a li i inyenge petameko sho a mono kutya Maria oku li metegelelo, nkene a lala ondjodhi moka omuyengeli e mu yelithile onkalo ndjoka nankene a taamba ko shoka a lombwelwa komuyengeli. (Mat. 1:19-25) Mateus okwa tsikile okuhokolola sho Josef a lala ondjodhi moka omuyengeli e mu ladhipike a ye ontuku kuEgipiti, sho a yi ontuku nuukwanegumbo we, sho omuyengeli e mu lombwele mondjodhi a shune koshilongo shaIsraeli, sho a shuna naasho a tokola a kale muNasaret nuukwanegumbo we. (Mat. 2:13, 14, 19-23) Moontopolwa dhopetameko dhEvaangeli lyaMateus, edhina lyaJosef olya tumbulwa mo lwiikando ihetatu, ihe lyaMaria olya tumbulwa mo owala lune.

Lukas okwa hokolola sho omuyengeli Gabriel a talele po Maria, sho Maria a ka talela po omupambele gwe, Elisabet, naasho a hambelele Jehova. (Luk. 1:26-56) Lukas okwa popi wo shoka Simeon a lombwele Maria kombinga yokumona iihuna hoka Jesus a li ta ka mona monakuyiwa. Okwa popi oohapu ndhoka Maria a popi, ihe hadhaJosef, sho ta hokolola sho Maria noyaandjawo ya yile kotempeli pethimbo Jesus e na omimvo 12. Lukas okwa gwedha ko kutya Maria okwa li u uvitile nayi iinima ayihe mbyoka ya ningwa. (Luk. 2:19, 34, 35, 48, 51) Moontopolwa mbali dhopetameko dhEvaangeli lyaLukas, edhina lyaMaria olya tumbulwa mo lwiikando 12, ihe lyaJosef olwiikando owala itatu. Onkee ano, Mateus okwa hokolola unene kombinga yaashoka Josef a li ti ipula nasho noyiilonga ye, omanga Lukas a gandja uuyelele kombinga yankene Maria a li u uvite naashoka she mu ningilwa.

Niishewe, elandulathano lyezimo lyaJesus ndyoka lya popiwa kaanyoli yaali yOmavaangeli nalyo inali faathana. Mateus okwa popi kombinga yoohekulululwa yaJosef noku ulike kutya Jesus, ongomwanamati gwaJosef, oye omuthigululi gwopaveta gwuukwaniilwa waDavid. Omolwashike mbela? Josef okwa za moluvalo lwomukwaniilwa David, oshoka ye omutekulululwa gwaSalomo, omwanamati gwaDavid. (Mat. 1:6, 16) Ihe Lukas otashi vulika a popi kombinga yoohekulululwa yaMaria noku ulike kutya Jesus oye omuthigululi pakuvalwa, “pankalo yopantu,” gwuukwaniilwa waDavid. (Rom. 1:3) Omolwashike mbela? Maria okwa za moluvalo lwomukwaniilwa David, oshoka ye omutekulululwa gwaNatan, omwanamati gwaDavid. (Luk. 3:31) Omolwashike nduno Lukas inaa tumbula Maria melandulathano lyezimo lyaJesus, ongomwanakadhona gwaEli? Omolwaashoka olundji melandulathano lyomazimo ohamu tumbulwa owala aalumentu yomazimo ngoka taga popiwa. Onkee ano, sho Lukas a tumbula Josef melandulathano ndyoka a gandja e te mu popi ongomwanamati gwaEli, aantu oye shi uva ko kutya otashi ti Josef, oshitenya shaEli. — Luk. 3:23.

Elandulathano ndyoka Mateus naLukas ya nyola otali ulike sha yela kutya Jesus oye Mesiasa ngoka u uvanekwa. Uushili kutya Jesus okwa za moluvalo lwaDavid, owa li wa tseyika nawa koyendji, nokuli nAafarisayi nAasadukayi kaya li taya vulu oku wu pataneka. Kunena elandulathano ndyoka Mateus naLukas ya nyola ohali koleke eitaalo lyetu nohali tu shilipaleke kutya omauvaneko gaKalunga ohaga gwanithwa shili.