Inda koshikalimo

Inda koshikongitho oshitiyali

Inda koshikalimo

Oonzapo dhaJehova

Oshindonga

Oshungolangelo yokukonakonwa  |  Juni 2017

Oto dhimbulukwa?

Oto dhimbulukwa?

Owa leshele ngaa nale Ooshungolangelo opo dha piti? Tala ngele oto vulu okuyamukula omapulo taga landula:

Uuna aatonatelishikandjo naakuluntugongalo ya pewa omalombwelo kehangano lyaKalunga, oye na okwiinyenga ngiini?

Oye na oku ga taamba ko neendelelo. Otaya vulu okwiipula ngeyi: ‘Mbela ohandi kwathele ngaa Aakriste ooyakwetu ya koke pambepo? Mbela ohandi endelele ngaa okutaamba ko ewiliko ndyoka handi pewa?’ — w16.11, ep. 11.

Aakriste oya li ya yi muupika waBabilonia oshinene uunake?

Shika osha ningwa konima sho aayapostoli ya si. Pethimbo mpoka opwa holoka aakwambepo oyendji. Ongeleka nEpangelo oya humitha komeho Uukriste uushunimonima noya kambadhala okupiyaganeka Aakriste mboka ya li ya fa iilya. Ihe momukokomoko gwomimvo ndhoka dha tetekele omumvo 1914, aagwayekwa oye ende taya manguluka ko. — w16.11, ep. 23-25.

Omolwashike iilonga yatatekulu Lefèvre d’Étaples iindhindhilikwedhi?

Mo 1520 nasha tatekulu Lefèvre okwa li a toloka Ombiimbeli mOshifulaanisa, opo yi taandele melaka ndyoka li uvitike kaantu oyendji. Okuyelitha kwe oovelise dhOmbiimbeli okwa nwetha mo Martin Luther, William Tyndale naJohn Calvin. — wp16.6, ep. 10-12.

Eyooloko lini li li pokati ‘kokukala pamadhiladhilo guuntu nokukala mewiliko lyombepo’? (Rom. 8:6)

Ngoka ha kala pamadhiladhilo guuntu, oha pangelwa komahalo gopantu noha landula uuhalu we wuulunde. Olundji oha popi noha humitha komeho omadhiladhilo gopantu. Omuntu ngoka ha kala mewiliko lyombepo, onkalamwenyo ye nomadhiladhilo ge ohayi kala yi ikolelela kiinima yopakalunga; oha wilikwa kombepo ondjapuki. Ngoka ha kala pamadhiladhilo guuntu, otashi ti eso, omanga ngoka ha kala mewiliko lyombepo, tashi ti omwenyo nombili. — w16.12, ep. 15-17

Omikalo dhimwe dhini tadhi vulu oku ku kwathela waa kale wu na iimpwiyu oyindji?

Pititha komeho iinima mbyoka ya simana, kala wu na etaloko li li pandjele, ninga elandulathano lyoye lyokuthuwa po esiku kehe, nyanyukilwa eshito lyaJehova, kala wa nyanyukwa, kala ho ningi omadhewo aluhe, na kala ho kotha sha gwana. — w16.12, ep. 22-23.

‘Enok okwa kuthwa po kaa mone eso.’ (Heb. 11:5) Ngiini?

Otashi monika sha fa Kalunga a li a kutha po Enok, sho e mu kothitha, opo kuu uve uuwehame weso. — wp17.1, ep. 12-13.

Omolwashike eishonopeko lya simana?

Eishonopeko olya kwatela mo okukala twi ishi tse yene notu shi omangambeko getu. Otwa pumbwa okukala twa kotokela eihumbato lyetu, oshoka otali vulu okuguma yalwe noinatu pumbwa okwiitala ko twa simana tu ya vule. — w17.01, ep. 18.

Uunzapo wuni tawu ulike kutya Kalunga okwa li a wilike Olutuwiliki methelemimvo lyotango, ngaashi naanaa ta wilike Olutuwiliki lwopethimbo lyetu?

Ombepo ondjapuki oya kwathela Olutuwiliki lu uve ko oshili yOmbiimbeli. Otalu wilike iilonga yokuuvitha kekwatho lyaayengeli notalu gandja ewiliko shi ikolelela kOohapu dhaKalunga. Nokunena iinima mbyoka oyo tayi kwathele olutuwiliki. — w17.02, ep. 26-28.

Iinima yini tayi tu inyengitha tu tale ko ekulilo li li oshinima shi na ondilo?

Opu na iinima ine ya kwatelwa mo: Olye e li gandja, omolwashike e li tu pe, omaiyambo geni a li a ningi, opo e li tu pe nompumbwe yini lya gwanitha po. Otu na okutedhatedha kunkene iinima mbyoka ya kwatelwa mo. — wp17.2, ep. 4-6.

Konima ngele Omukriste a ningi etokolo moshinima shontumba, mbela ota vulu okulundulula omadhiladhilo ge?

Otu na okukala hatu gwanitha po shoka tu uvaneka. Ihe omathimbo gamwe omatokolo oga pumbwa okutalululwa. Konima sho Jehova a mono kutya Aaninive oyi iyela ombedhi, okwa lundulula etokolo lye. Natse omathimbo gamwe otashi vulika tu lundulule omatokolo getu uuna oonkalo dha lunduluka nenge uuna twa mono uuyelele wulwe. — w17.03, ep. 16-17.

Omolwashike okupopya oohapu oombwinayi kwa nika oshiponga?

Otadhi vulu okunayipaleka uupyakadhi. Nonando otu li mondjila nenge hasho, okutaandelitha oohapu tadhi ehameke kaku na esiku ku lundulule onkalo. — w17.04, ep. 21-22