Inda koshikalimo

Inda koshikongitho oshitiyali

Inda koshikalimo

Oonzapo dhaJehova

Oshindonga

Oshungolangelo yokukonakonwa  |  Juni 2017

Owe shi tseya ngaa?

Owe shi tseya ngaa?

Mbela mboka ya li taya landitha iimuna motempeli muJerusalem osha li shi li mondjila yi ithanwe ‘aayugi’?

EHOKOLOLO lyomEvaangeli lyaMateus otali ti: “Jesus okwa yi motempeli e ta tidha mo ayehe ya li taa landa notaa landitha motempeli. Oye okwa tilehi iitaafula yaapingakanithi yiimaliwa niipundi yaahalithi yoonguti nokwa ti: ‘Okwa nyolwa: “Ongulu yandje oyi na okwiithanwa ongulu yegalikano,” ihe ne omwe yi ninga ombogo yaayugi.’” —  Mat. 21:12, 13.

Ondjokonona yAajuda otayi ulike kutya mboka ya li taya landithile motempeli oya li haya yugu aalandi moku ya pula ondando yi li pombanda. Pashiholelwa, membo lyaMishnah (Keritot 1:7) omwa nyolwa oshiningwanima shimwe shoka sha li sha ningwa methelemimvo lyotango E.N., sho ondando yomatendenguti ngoka ga li haga gandjwa ge li omayambo ya ningi ondenari yimwe. Omwaalu ngoka otashi vulika ogo gwa li hagu futwa mboka kaaye na uunkulungu washa wiilonga ngele ya longo omasiku 25. Oohepele odha li hadhi gandja omayambo guungutyona nenge goonguti, ihe ondando yuudhila mbuka oya li ya londo noonkondo. (Lev. 1:14; 5:7; 12:6-8) Omuhongi Simeon ben Gamaliel okwa li a geela oshinima shoka noonkondo, onkee okwa shunitha pevi omwaalu gwomayambo. Mbalambala ondando yuungutyona uuyali oya kuluka nethele.

Ngaashi tu shi wete, mboka ya li taya landitha motempeli oya li aanalwiho, nomwolwaashoka Jesus e yi ithana ‘aayugi.’