Inda koshikalimo

Inda koshikalimo

Oonzapo dhaJehova

Hogolola elaka Oshindonga

OSHUNGOLANGELO YOKUKONAKONWA Juni 2017

Oshifo shika oshi na iitopolwa yokukonakonwa mbyoka tayi ka konakonwa okuza mo 31 Juli sigo 27 Auguste, 2017.

Oto dhimbulukwa?

Owa leshele ngaa nale Ooshungolangelo opo dha piti? Tala kutya omapulo ga ngapi ga kankamena kOmbiimbeli to vulu okuyamukula.

Jehova ohe tu kwatha muudhigu wetu awuhe

Iinima yimwe yini tashi vulika yi ete uudhigu mondjokana nomonkalamwenyo yuukwanegumbo kunena? Nongiini to vulu okumona ehekeleko uuna wu li muudhigu?

Kala wa lenga omaliko gopambepo

Eliko lini tu na okukala twa lenga, notu na oku shi ulika ngiini?

Mbela oto vulu okutala uukwatya womuntu womeni?

Oshike sha li sha ningwa po sho Onzapo yaJehova ya popi neifupipiko nomulumentu ngoka a li ha kala momapandaanda, a li ha kala a kaka nohi ihumbatele aantu nayi?

Mbela oto ka kandula po oontamanana e to lalakanene ombili?

Aantu oya halelela okukala ye na ombili. Ihe uuna ye wete kaaye niwe ko nasha nayo nenge ye na iikala yuuntsa, oyendji ohaya tameke okwiihumbata nayi?

“Kalunga na hambelelwe molwoondunge dhoye oombwanawa”

Oohapu ndhika odha li dha popiwa kuDavid gwomuIsraeli shonale sho a li ta pandula Abigajil. Oshike sha li sha ningitha David e mu pandule, nongiini tatu vulu okumona mo uuwanawa moshiholelwa shaAbigajil?

Gandja eitulomo kwaashoka sha simanenena

Oshike sha simanenena kaantu ayehe? Omolwashike sha simanenena okukala twe wu lenga?

Ambidhidha uunamapangelo waJehova

Okuzimina kutya Jehova oye e na uuthemba wokupangela eshito alihe otaku ku etele ngaa uuwanawa monkalamwenyo yoye?

Owe shi tseya ngaa?

Omolwashike Jesus a ti kutya aahalithi mboka ya li taya landitha iinamwenyo motempeli ‘aayugi’?