Inda koshikalimo

Inda koshikongitho oshitiyali

Inda koshikalimo

Oonzapo dhaJehova

Oshindonga

Oshungolangelo (yokukonakonwa)  |  Septemba 2016

“Oohapu dhaKalunga odhi na omwenyo”

Omapulo ga za kaaleshi

Omapulo ga za kaaleshi

“Oohapu dhaKalunga” ndhoka dha popiwa mAahebeli 4:12 kutya “odhi na omwenyo nodhi na oonkondo dhokulonga sha” odhini?

Oshikalimo shoohapu ndhoka otashi ulike kutya omuyapostoli Paulus okwa li ta popi kombinga yetumwalaka nenge yelalakano lyaKalunga ndyoka li li mOmbiimbeli.

Enyolo lyAahebeli 4:12 ohali longithwa olundji miileshomwa yetu lyu ulike kutya Ombiimbeli oyi na oonkondo dhokulundulula oonkalamwenyo dhaantu, noshi li lela mondjila sho hatu li longitha momukalo ngoka. Nonando ongawo, otashi ka kala ekwatho enene ngele otwa tala nawa muule enyolo ndika. Paulus okwa li ta ladhipike Aakriste Aahebeli ya longe metsokumwe nomalalakano gaKalunga. Ogendji gomugo oga li ga nyolwa mOmanyolo omayapuki. Paulus okwa longitha oshiholelwa shAaisraeli mboka ya li ya mangululwa mo muEgipiti. Oya li ye na etagameno lyokuya mevi lyeuvaneko, “evi lya tondoka omahini nomagadhi goonyushi,” moka ya li taya vulu okunyanyukilwa ombili.— Eks. 3:8; Deut. 12:9, 10.

Ndyoka olyo lya li elalakano lyaKalunga, ihe konima Aaisraeli oya li ya kukutike omitima dhawo nokaya li we ye na eitaalo. Onkee ano, oyendji yomuyo inaya vula okuya mevi moka. (Num. 14:30; Jos. 14:6-10) Paulus okwa popi kutya opwa li natango ‘euvaneko lyokuya mevululuko lyaKalunga.’ (Heb. 3:16-19; 4:1) Osha yela kutya “euvaneko” ndyoka oli li oshitopolwa shelalakano lyaKalunga. Ngaashi Aakriste Aahebeli ye shi ningile, natse otatu vulu okulesha kombinga yelalakano ndyoka nokulonga metsokumwe nalyo. Paulus opo u ulike shili kutya euvaneko ndika oli ikolelela kOmanyolo, okwa totha okuza muGenesis 2:2 nomEpisalomi 95:11.

Otu na lela okugumwa kuushili mboka kutya ‘euvaneko lyokuya mevululuko lyaKalunga, opo li li natango.’ Otu na einekelo kutya euvaneko ndika li ikolelela kOmbiimbeli lyokuya mevululuko lyaKalunga otali vulu shili okugwanithwa notwa katuka nale oonkatu tu ye mo. Inatu katuka oonkatu ndhoka mokukambadhala okuvulika kOmpango yaMoses nenge mokulonga iilonga yilwe tu hokiwe kuJehova. Pehala lyaashono, ohatu nyanyukilwa okulonga metsokumwe nelalakano lyaKalunga omolweitaalo notatu tsikile okulonga metsokumwe nalyo. Oshikwawo, ngaashi sha popiwa metetekelo, aantu omayovi muuyuni awuhe oya tameka okukonakona Ombiimbeli nokwiilonga kombinga yelalakano lyaKalunga. Oyendji yomuyo oyi inyengithwa ya lundulule oonkalamwenyo dhawo, ya kale ye na eitaalo noya ninge Aakriste ya ninginithwa. Omukalo moka ya gumwa otagu ulike kutya “oohapu dhaKalunga odhi na omwenyo nodhi na oonkondo dhokulonga sha.” Elalakano lyaKalunga ndyoka lya nyolwa mOmbiimbeli olya guma nale onkalamwenyo yetu, notali tsikile okukala li na oonkondo mokukalamwenyo kwetu.