Inda koshikalimo

Inda koshikalimo

Oonzapo dhaJehova

Hogolola elaka Oshindonga

OSHUNGOLANGELO YOKUKONAKONWA Septemba 2016

Oshifo shika oshi na iitopolwa yokukonakonwa mbyoka tayi ka konakonwa okuza mo 24 Kotoba sigo 27 Novomba 2016.

“Ino etha, omaako goye ga yululuke!”

Jehova oha nkondopaleke nokuladhipika ngiini aapiya ye? Ongiini ngoye to vulu okuninga sha faathana?

Tsikila okukondjela omalaleko nuuyamba gaJehova

Aapiya yaJehova ohaya tsakaneke omashongo ogendji sho taya tsikile okukala ya hokiwa kuye. Nonando ongawo, ohaya sindana aluhe!

Omapulo ga za kaaleshi

“Oohapu dhaKalunga” ndhoka dha popiwa mAahebeli 4:12 kutya “odhi na omwenyo nodhi na oonkondo dhokulonga sha” odhini?

Popila onkundana ombwanawa komeho gaapangeli

Otatu vulu okwiilonga sha kunkene omuyapostoli Paulus a li u ungaunga nomilandu dhopaveta dhopethimbo lye.

Mbela omukalo gwoye gwokuzala ohagu simanekitha ngaa Kalunga?

Omakotampango gopamanyolo otaga vulu oku tu wilika.

Mona uuwanawa mewiliko lyaJehova kunena

Oonzapo dhaJehova moPolanda nomoFiji taya ningi omahogololo gopandunge.

Aagundjuka, kolekeni eitaalo lyeni

Mbela oho kala to thiminikwa wu landule shoka oyendji yi itaala musho ngaashi melongo lyoevolusi pehala lyokwiitaala meshito? Ngele osho, uuyelele mbuka ongoye wa nuninwa.

Aavali, kwatheleni aanona yeni ya kokeke eitaalo lyawo

Mbela omathimbo gamwe oho kala wu uvite itoo vulu okugwanitha po oshinakugwanithwa shokulonga aamwoye? Opu na omikalo ne tadhi vulu oku ku kwathela, wu pondole.