Inda koshikalimo

Inda koshikongitho oshitiyali

Inda koshikalimo

Oonzapo dhaJehova

Oshindonga

Oshungolangelo (yokukonakonwa)  |  Mei 2017

Enyanyu ndyoka hali zi mokukala nonkalamwenyo inaayi kitakana

Enyanyu ndyoka hali zi mokukala nonkalamwenyo inaayi kitakana

DANIEL NAMIRIAM oya hokana muSeptemba 2000 noya ka kala moshilando Barcelona, moSpania. Daniel okwa ti: “Otwa li tu na onkalamwenyo ombwanawa. Iilonga yetu oya li hayi tu pe oshimaliwa shi li nawa, notwa li hatu vulu okulya moorestauranda dhondilo, hatu yi kiilongo yokondje notwa li hatu zala oonguwo dhondilo. Otwa li wo hatu kutha ombinga muukalele pandjikilile.” Ihe opwe ya elunduluko.

Koshigongi shoshikandjo 2006, Daniel okwa li a gumwa noonkondo koshipopiwa shoka sha li shi na epulo tali ti: “Mbela ohatu ningi ngaa ngaashi tatu vulu, opo tu kwathele mboka taya ‘tantala yu uka koshidhipagelo,’ ye ende mondjila ndjoka tayi fala komwenyo gwaaluhe?” (Omayel. 24:11) Osha li sha tsu omuthindo oshinakugwanithwa shokutseyithila yalwe etumwalaka lyOmbiimbeli ndyoka tali hupitha oomwenyo. (Iil. 20:26, 27) Daniel okwa ti: “Onda li ndu uvite kutya Jehova okwa li ta popi nangame.” Oshipopiwa osha li wo sha popi kutya okutamununa mo uukalele wetu ohaku eta enyanyu olindji, nokwa li e shi kutya shoka oshoshili. Miriam okwa adhika nale ta kokola ondjila nokwa li ta nyanyukilwa omalaleko nuuyamba ogendji.

Daniel okwa ti: “Onda li nda thiki pehulithodhiladhilo kutya onda pumbwa okuninga omalunduluko,” naashoka osho a li a ningi. Okwa tameke okulonga oowili oonshona kiilonga ye yokwiikongela omboloto e ta tameke okukokola ondjila. Okwa li a dhiladhila kombinga yenyanyu ndyoka ye naMiriam taya vulu okumona ngele oya ka longela hoka ku na ompumbwe onene yaauvithi yUukwaniilwa.

PETAMEKO OPWA LI OMASHONGO, IHE KONIMA OSHE KE ENDA NAWA

MuMei 2007 Daniel naMiriam oya thigi po iilonga yawo e taya yi kuPanama koshilongo shoka ya li ya talela po nale. Oshitopolwa shawo oshipe osha li shi na uutuntu owundji moBocas del Toro Archipelago mefuta lyaKaribia, moka hamu kala unene aantu yomuhoko gwAaguaymi. Daniel naMiriam oya li ya dhiladhila kutya ngele oya longitha iimaliwa mbyoka ya gongela po, otaya vulu okukala moPanama oomwedhi hetatu.

Oya li haya yi kuutuntu nobautu nongele oya thiki hoka oya li haya longitha oombasikela. Otaya dhimbulukwa esiku lyawo lyotango sho ya hinga oombasikela dhawo ookilomita 32 kombanda yondundu mokati komutenya. Daniel okonyala a kambuke, molwaashoka okwa li a loloka. Ihe kooha dhondjila okwa li omagumbo gAaguaymi mboka ya li ye ya yakula nawa. Unene tuu konima sho yi ilongo iitya yimwe melaka ndyoka, osha li she ende nawa. Inapu pita ethimbo ele, oya li ya mono aakonakonimbiimbeli 23.

Sho iimaliwa mbyoka ya li ya gongela ya pu po, aaihokani mbaka oya li ya yemata. Daniel okwa ti: “Tu na omeho gu udha omahodhi, otwa li tatu dhiladhila okushuna kuSpania. Otwa li twa yemata sho tatu thigi po aakonakonimbiimbeli yetu.” Ihe konima yomwedhi gumwe oya li yu uvu onkundana ombwanawa. Miriam okwa ti: “Otwa li twa ningwa aakokolindjila yi ikalekelwa. Osha li enyanyu enene kutse sho tatu vulu natango okutsikila niilonga yetu yokuuvitha.”

ENYANYU LYAWO KAAKU NA WE

Mo 2015, omolwomalunduluko ngoka ga holoka mehangano, Daniel naMiriam oya li ya pulwa ya tsikile niilonga yawo ye li aakokolindjila yondjigilile. Mbela oya ningi po shike? Oya li yi inekele meuvaneko ndyoka li li mEpisalomi 37:5 ndyoka tali ti: “Igandja kOmuwa; mu inekela, oye te ku kwatha.” Oya mono iilonga, opo yi ikwathele sho taya kokola ondjila. Sho tatu popi ngeyi, oye li megongalo li li moshitopolwa shaVeraguas, moPanama.

Daniel okwa ti: “Manga inaatu za mo moSpania, katwa li tu shi shi ngele otatu vulu okukala nonkalamwenyo inaayi kitakana. Ihe ngashingeyi otu na onkalamwenyo inaayi kitakana notu na owala shoka twa pumbwa.” Mbela oya li ya mono enyanyu li thike peni? Oya ti: “Okukwathela aantu aaifupipiki ya tseye Jehova, oshi li enyanyu kaali shi okuyelekwa nasha.”