Inda koshikalimo

Inda koshikongitho oshitiyali

Inda koshikalimo

Oonzapo dhaJehova

Oshindonga

Oshungolangelo yokukonakonwa  |  Mei 2016

‘Indeni, ka ningeni aantu ayehe aalongwa yandje’

‘Indeni, ka ningeni aantu ayehe aalongwa yandje’

‘Indeni, ka ningeni aantu ayehe aalongwa yandje, ne mu ya ninginithe nomu ya longe okudhiginina ayihe mbyoka nde yi mu lombwele.’ — MATEUS 28:19, 20NW.

OMAIMBILO: 141, 97

1, 2. Oohapu dhaJesus ndhoka tadhi adhika muMateus 24:14 odha pendutha omapulo geni?

JESUS okwa hunganekele kutya momasiku gahugunina, onkundana ombwanawa yUukwaniilwa otayi ku uvithilwa aantu ayehe. (Mateus 24:14) Tu li Oonzapo dhaJehova, otwa tseyika muuyuni awuhe kutya ohatu uvitha kombinga yonkundana ombwanawa. Aantu yamwe oye hole etumwalaka ndyoka hatu uvitha, ihe yalwe kaye li hole. Nonando yamwe kaye li hole, oye tu simaneka omolwiilonga yetu. Ohatu popi kutya otse hatu longo iilonga mbyoka Jesus a hunganeka. Mbela otu na ngaa uuthemba wokupopya ngawo? Ongiini tatu vulu okukala nuushili kutya iilonga yetu yokuuvitha oyo mbyoka Jesus a hunganeka? 

2 Aakwangeleka oyendji ohaya ti kutya oyo hayu uvitha etumwalaka lyaJesus, ihe ohayu uvitha owala moongeleka, kootiivi nenge kointaneta. Otashi vulika haya lombwele owala aantu nkene yi ilongo kombinga yaJesus. Aantu yalwe ngaashi: oondohotola, aapangi, nenge aalongisikola ohaya dhiladhila kutya okukwathela aantu mboka ye na ompumbwe nenge  okugandja iikwatha oko omukalo gwawo gwokuuvitha. Mbela mbyoka oyo iilonga yokuuvitha mbyoka Jesus a popya?

3. MuMateus 28:19 omwa popiwa iinima yini ine mbyoka aalanduli yaJesus ye na okuninga?

3 Mbela Jesus okwa li a hala aalongwa ye ya tegelele aantu ye ye kuyo? Hasho nando. Jesus sho a yumuka, okwa li a lombwele aalanduli ye, a ti: ‘Indeni ano, ka ningeni aantu ayehe aalongwa yandje, ne mu ya ninginithe nomu ya longe okudhiginina ayihe mbyoka nde yi mu lombwele.’ (Mateus 28:19, 20, NW) Tu li aalanduli yaJesus, otwa pumbwa okuninga iinima ine. Otu na okuninga aantu aalongwa, oku ya ninginitha nosho wo oku ya longa. Manga inaatu ninga iinima mbyoka, tango otu na okuya kuyo. Omulongwantu gwOmbiimbeli gumwe okwa ti: “Oshitya shoka ‘indeni’ otashi ulike kutya Omukriste kehe oku na oshinakugwanithwa shokuuvitha kehe pamwe.” — Mateus 10:7; Lukas 10:3.

4. Oshike sha kwatelwa mokukala “aayuli yaantu”?

4 Jesus okwa li a tegelela aalongwa ye ya ninge shike? Mbela okwa li a hala yu uvithe kehe gumwe polwe, nenge okwa li a hala ya kale taya longo yu unganekwa ye li ongundu? Omuntu gumwe ita vulu okuuvithila “aantu ayehe” muuyuni awuhe. Onkene, aalongwa yaJesus oya li ye na okukala tayu uvitha yu unganekwa muungundu. Shoka osho Jesus a li a dhiladhila sho a lombwele aalongwa ye ya ninge “aayuli yaantu.” (Lesha Mateus 4:18-22.) Jesus ka li ta popi kombinga yomuyuli gumwe e na okandjolo a tula ko okakulya kokuyulitha oohi, ye a tegelela ohi yi ka lye ko. Pehala lyaashono, okwa li ta popi kokuyula oohi taku longithwa iiyulitho yoohi. Okuyula oohi momukalo moka otaku pula aantu taya longo nuudhiginini, yu unganekwa notaya longo pamwe ye li oyendji. — Lukas 5:1-11.

5. Omapulo gane geni twa pumbwa okuyamukula, nomolwashike?

5 Opo tu tseye kutya oolye tayu uvitha onkundana ombwanawa kunena, otwa pumbwa okuyamukula omapulo ngaka:

  • Etumwalaka lini aalanduli yaJesus ye na okuuvitha?

  • Oshike mbela shi na oku yi inyengitha yu uvithe?

  • Omomikalo dhini ye na okuuvitha?

  • Iilonga yokuuvitha oyi na okukala ya tamunuka mo shi thike peni, notayi longwa sigo uunake?

Omayamukulo gomapulo ngoka otage ke tu kwathela tu tseye kutya oolye taya longo iilonga mbyoka tayi hupitha oomwenyo. Otage ke tu tsa omukumo tu tsikile niilonga yokuuvitha. — 1 Timoteus 4:16.

ETUMWALAKA LINI AALANDULI YAJESUS YE NA OKUUVITHA?

6. Omolwashike to vulu okukala nuushili kutya Oonzapo dhaJehova ohadhi uvitha etumwalaka lyi li mondjila?

6 Lesha Lukas 4:43. Jesus okwa li u uvitha “elaka etoye lyOshilongo” nenge lyUukwaniilwa, nokwa li a hala aalongwa ye nayo osho ya ninge. Aantu yeni hayu uvithile aantu ayehe etumwalaka ndyoka? Oonzapo dhaJehova owala. Aantu mboka kaaye tu hole, nayo oye shi zimina nokuli.  Pashiholelwa, tala shoka omusita gumwe ngoka a li ha kala miilongo oyindji yi ili noyi ili a lombwele Onzapo yaJehova. Moshilongo kehe moka a li, okwa li a pula Oonzapo dhaJehova kutya etumwalaka lini hadhi uvitha. Omusita ngoka okwa ti: “Oonzapo adhihe omagoya, oshoka odha gandja owala eyamukulo lya faathana tadhi ti: ‘Ohatu uvitha onkundana ombwanawa yUukwaniilwa.’” Shoka sha popiwa komusita ngoka otashi ulike lela kutya katu shi omagoya, ihe otu li Aakriste yashili ya hangana. (1 Aakorinto 1:10) Etumwalaka lyUukwaniilwa waKalunga olyo etumwalaka lya simanenena ndyoka tali popiwa mOshungolangelo tayi tseyitha Uukwaniilwa waJehova. Oshifo shika osha nyanyangidhwa momalaka 254, nomomwedhi kehe ohapu pilintwa iifo 59 000 000 lwaampo. Shoka otashi ulike kutya osho owala oshifo hashi taandelekwa unene muuyuni awuhe.

Oonzapo dhaJehova odho adhike hadhi uvitha onkundana ombwanawa yUukwaniilwa waKalunga

7. Otu shi shi ngiini kutya aasita yoongeleka dhUukwakriste ihayu uvitha etumwalaka lyi li mondjila?

7 Aasita yoongeleka dhUukwakriste ihayu uvitha kombinga yUukwaniilwa waKalunga. Ngele taya popi kombinga yUukwaniilwa, oyendji yomuyo ohaya ti kutya owo oshinima shi li momutima gwomuntu. (Lukas 17:21) Ihaya longo aantu kutya Uukwaniilwa owo epangelo lyomegulu tali pangelwa kuJesus. Pehala lyaashono, ohaya popi owala kombinga yaJesus pOkrismesa nenge pOpaasa. Ihaya yelithile aantu kutya Uukwaniilwa otawu ka kandula po omaupyakadhi gaantu agehe. Ihaye ya yelithile wo kutya masiku otawu ka kutha po uukolokoshi awuhe kombanda yevi. (Ehololo 19:11-21) Osha yela kutya aasita yoongeleka dhUukwakriste kaye shi shoka Jesus ta ka ninga e li Omukwaniilwa gwUukwaniilwa waKalunga. Kayu uvite ko etumwalaka lyaJesus, nomolwaashono kayu uvite ko kutya omolwashike ye na okuuvitha.

OSHIKE SHI NA OKU TU INYENGITHA TU UVITHE?

8. Oshike kaatu na okupula aantu uuna tatu uvitha?

8 Aalongwa yaJesus kaye na okuuvitha, opo ya futwe nenge ya tunge omagumbo gondilo. Jesus okwa ti: “One mwa pewa oshindji omagano, gandjeni wo omagano.” (Mateus 10:8) Shoka osha hala okutya iilonga yokuuvitha kayi na okukala ongeshefa. (2 Aakorinto 2:17) Aalongwa yaJesus kaye na okupula aantu ye ya fute sho tayu uvitha. (Lesha Iilonga 20:33-35.) Elombwelo lyaJesus olya yela nawa kukehe gumwe. Nonando ongawo, moongeleka odhindji aantu ohaya pulwa iimaliwa, opo ya kaleke po oongeleka dhawo noya fute aasita yawo nosho wo aaniilonga yalwe mboka haya longo mo. Oshinima shono osha ningitha aawiliki yoongeleka oyendji ya ninge aayamba. — Ehololo 17:4, 5.

Iilonga yokuuvitha kayi na okukala ongeshefa

9. Oonzapo dhaJehova ohadhu ulike ngiini kutya ohadhi uvitha neinyengotompelo lyi li mondjila?

9 Mbela Oonzapo dhaJehova ohadhi umbu ongalo kOshinyanga shadho shUukwaniilwa nenge piigongi? Aawe. Iilonga yadho ohayi ambidhidhwa nomayambidhidho gehalo ewanawa. (2 Aakorinto 9:7) Omumvo gwa zi ko, Oonzapo dhaJehova odha li dha longo oowili omabiliyona gaali lwaampoka miilonga yokuuvitha onkundana ombwanawa. Odha li dha ningi omakonakonombiimbeli ge vulithe pomamiliyona omugoyi omwedhi kehe. Oonzapo ihadhi  futwa sho tadhi uvitha, ihe ohadhi kala dha nyanyukwa sho tadhi longitha iimaliwa yadho mokulonga iilonga mbyoka. Omukonakoni gwiinima gumwe okwa popi kombinga yiilonga yOonzapo dhaJehova a ti: “Elalakano lyadho olyo okuuvithila aantu noku ya longa.” Okwa ti wo kutya Oonzapo dhaJehova kadhi na aasita haya futwa. Ngele sho tatu uvitha ihatu futwa, oshike hashi tu inyengitha tu shi ninge? Ohatu shi ningi nehalo ewanawa, molwaashoka otu hole Jehova notu hole aantu ooyakwetu. Shoka otashi gwanitha ehunganeko ndyoka tali adhika mEpisalomi 110:3. (Lesha.)

OMOMIKALO DHINI TU NA OKUUVITHA?

Ohatu uvithile aantu kehe mpoka tatu ya adha (Tala okatendo 10)

10. Jesus naalongwa ye oya li haya longitha omikalo dhini sho tayu uvitha?

10 Jesus naalongwa ye oya li haya longitha omikalo dhini sho tayu uvitha? Oya li haya yi kehe pamwe mpoka taya a dha aantu. Pashiholelwa, oya li hayu uvitha momapandaanda nopomalandithilo. Oya li wo haya yi komagumbo gaantu. (Mateus 10:11; Lukas 8:1; Iilonga 5:42; 20:20) Okuuvitha egumbo negumbo oko kwa li omukalo gu unganekwa gwokuuvithila omuntu kehe.

11, 12. Eyooloko lini li li pokati koongeleka dhUukwakriste noshigwana shaJehova ngele tashi ya pokuuvitha onkundana ombwanawa?

11 Mbela oongeleka dhUukwakriste ohadhi uvitha ngaa onkundana ombwanawa ngaashi Jesus a li ha ningi? Aasita yadho ohaya futwa, opo yu uvithile iilyo yawo. Aakwatelikomeho yoongeleka mbaka ihaya ningi aantu aalongwa, ihe ohaya kambadhala owala okukaleka po iilyo yawo. Omathimbo gamwe ohaya kambadhala okuladhipika iilyo yawo yu uvithe. Pashiholelwa, momumvo 2001, Omupapa John Paul II  okwa tile montumwafo ye kutya aakwangeleka oye na okuuvitha evaangeli. Oye na okukala aalaadhi ngaashi omuyapostoli Paulus, ngoka a ti: “Iihuna yowala, ngele itandi uvitha evaangeli!” Omupapa ngoka okwa ti kutya iilonga yokuuvitha kayi na okulongwa owala kaantu aashona mboka ya dheulwa oku yi longa, ihe okiilyo ayihe yegongalo. Aantu aashona owala ya li ye shi ningi.

12 Ongiini mbela kombinga yOonzapo dhaJehova? Odho owala hadhi uvitha kutya Jesus okwa kala ta pangele e li Omukwaniilwa okuza mo 1914. Ohadhi vulika kuJesus nodha pititha komeho iilonga yokuuvitha monkalamwenyo yadho. (Markus 13:10) Embo lyedhina Pillars of Faith — American Congregations and Their Partners olya ti kutya iilonga yokuuvitha oya simanenena kOonzapo dhaJehova. Olya ti wo kutya uuna dha adha aantu mboka ya sa ondjala, ya sa ezaza notaye ehama, ohadhi kambadhala oku ya kwathela. Nonando ongawo, ihadhi dhimbwa nando kutya elalakano lyadho lya simana olyo okuuvitha kombinga yehulilo lyuuyuni mbuka nokulonga aantu kutya otaya vulu okuhupithwa. Oonzapo dhaJehova otadhi tsikile nokuuvitha etumwalaka ndyoka notadhi landula omikalo dhokuuvitha ndhoka Jesus naalongwa ye ya li haya longitha.

IILONGA YOKUUVITHA OYI NA OKUKALA YA TAMUNUKA MO SHI THIKE PENI, NOTAYI LONGWA SIGO UUNAKE?

13. Iilonga yetu yokuuvitha oyi na okukala ya tamunuka mo shi thike peni?

13 Jesus okwa ti kutya aalanduli ye otaye ku uvithila “aantu ayehe” onkundana ombwanawa notaye ke ya longa. Okwa li e ya lombwele ya ninge “aantu ayehe” aalongwa. (Mateus 24:14; 28:19, 20) Shoka otashi ti kutya onkundana ombwanawa oyi na okuuvithilwa uuyuni awuhe.

14, 15. Oshike tashi ulike kutya Oonzapo dhaJehova otadhi gwanitha po ehunganeko lyaJesus li na ko nasha nokutamunuka mo kwiilonga yokuuvitha? (Tala omathano gopetameko.)

14 Oonzapo dhaJehova odho owala dha gwanitha po ehunganeko lyaJesus ndyoka tali ti kutya onkundana ombwanawa oyi na okuuvithilwa uuyuni awuhe. Omolwashike tatu tile ngawo? MoAmerika omu na iilyo yoongeleka dhUukwakriste 600 000 lwaampo, omanga mu na Oonzapo dhaJehova hadhi uvitha onkundana ombwanawa 1 200 000 lwaampono. Muuyuni awuhe omu na aasita yaKatoolika 400 000 lwaampono, ihe Oonzapo dhaJehova dhi vulithe pomamiliyona gahetatu otadhi uvitha onkundana ombwanawa miilongo 240. Osha yela kutya Oonzapo dhaJehova otadhi uvitha onkundana ombwanawa muuyuni awuhe. Shoka otashi simanekitha Jehova noku mu hambelelitha. — Episalomi 34:1; 51:15.

15 Elalakano lyOonzapo dhaJehova olyo okuuvithila aantu oyendji onkundana ombwanawa ngaashi tashi vulika manga ehulilo inaali ya. Opo tu longe iilonga mbika, otwa toloka notwa nyanyangidha iileshomwa omamiliyona ngaashi: omambo, iifo, uufo, uufo wokuhiya aantu kiigongi nokedhimbuluko momalaka ge vulithe po 700. Iileshomwa mbika ohatu yi pe aantu oshali. Omumvo gwa zi ko, otwa li twa nyanyangidha iileshomwa yi ikolelela kOmbiimbeli yi thike pomabiliyona 4.5 lwaampo. Otwa li wo twa nyanyangidha Oombiimbeli dho-New World Translation of the Holy Scriptures 200 000 000 momalaka ge vulithe 130. Kepandja lyetu lyokointaneta, oku na uuyelele wu li momalaka ge vulithe 750. Oonzapo dhaJehova odho owala hadhi longo iilonga mbyoka ya simana.

16. Otu shi shi ngiini kutya Oonzapo dhaJehova ohadhi kwathelwa kombepo ondjapuki yaKalunga?

 16 Iilonga yokuuvitha oyi na okulongwa uule wethimbo li thike peni? Jesus okwa ti kutya onkundana ombwanawa otayi ku uvithwa sigo ehulilo lye ya. Tu li Oonzapo dhaJehova, otwa vulu owala okulonga iilonga yokuuvitha momasiku ngaka gahugunina neidhidhimiko, kekwatho lyombepo ondjapuki yaJehova. (Iilonga 1:8; 1 Petrus 4:14) Aantu yomoongeleka dhimwe otashi vulika ya tye: “Otu na ombepo ondjapuki.” Mbela otaya vulu ngaa okulonga iilonga mbyoka tayi longwa kOonzapo dhaJehova momasiku ngaka gahugunina? Aantu yamwe oya kambadhala okuuvitha ngaashi tse hatu shi ningi, ihe inaya pondola. Yalwe oya hala okuuvitha, ihe ohaye shi ningi owala uule wokathimbo okafupi. Yalwe otashi vulika yu uvithe egumbo negumbo, ihe itayu uvitha onkundana ombwanawa yUukwaniilwa. Shoka otashi ulike kutya ihaya longo iilonga mbyoka Jesus a li a longo.

OOLYE NAANAA TAYA UVITHA ONKUNDANA OMBWANAWA KUNENA?

17, 18. (a) Omolwashike tu na uushili kutya Oonzapo dhaJehova odho owala hadhi uvitha onkundana ombwanawa yUukwaniilwa kunena? (b) Okekwatho lyalye hatu vulu okulonga iilonga mbika?

17 Oolye tayu uvitha onkundana ombwanawa yUukwaniilwa waKalunga kunena? Oonzapo dhaJehova. Otu shi shi ngiini? Ohatu uvitha etumwalaka lyi li mondjila, ano onkundana ombwanawa yUukwaniilwa. Uuna tu li muukalele, ohatu kongo aantu, opo tu ya lombwele etumwalaka lyUukwaniilwa, tatu longitha omikalo dhi li mondjila. Ohatu uvitha neinyengotompelo li li mondjila. Sha hala okutya, ohatu uvitha, molwaashoka otu hole Jehova naantu ooyakwetu. Iilonga yetu yokuuvitha oya tamunuka noonkondo, molwaashoka ohatu uvithile aantu yomiigwana ayihe noyomomalaka agehe. Otatu tsikile okuuvitha onkundana ombwanawa yUukwaniilwa sigo ehulilo.  

18 Ohashi kumitha lela okumona iilonga iiwanawa mbyoka tayi longwa koshigwana shaJehova, opo shi uvithe onkundana ombwanawa momasiku ngaka gahugunina. Oshike hashi tu kwathele tu longe iilonga ayihe mbika? Omuyapostoli Paulus okwa ti: “Kalunga oye mwene ta longo aluhe mune oku mu pa ehalo noonkondo, opo a tsakanithe elalakano lye ewanawa.” (Aafilippi 2:13) Jehova na kale noku tu nkondopaleka, opo tu ninge ngaashi tatu vulu tu tsikile okuuvitha onkundana ombwanawa. — 2 Timoteus 4:5.