Inda koshikalimo

Inda koshikalimo

Oonzapo dhaJehova

Hogolola elaka Oshindonga

OSHUNGOLANGELO YOKUKONAKONWA Kotoba 2016

Oshifo shika oshi na iitopolwa yokukonakonwa mbyoka tayi ka konakonwa okuza mo 28 Novomba sigo 25 Desemba 2016.

ONDJOKONONA

Onda kambadhala okuholela mboka ye na iiholelwa iiwanawa

Eladhipiko ndyoka hali gandjwa kAakriste mboka ya koka pambepo, otali vulu okukwathela yalwe yi itulile po omalalakano ngoka taga ti sha noye ga adhe. Omumwatate Thomas McLain ota hokolola iiholelwa iiwanawa mbyoka a tulilwa po kuyalwe nosho wo nkene a ningi oonkambadhala okukwathela yalwe.

“Inamu dhimbwa okutaamba aayenda momagumbo geni”

Mbela Kalunga oha tala ko ngiini aakwiilongo? Ongiini tatu vulu okukwathela aakwiilongo ya kale ya manguluka, sho ye li megongalo lyetu?

Kala wu na uupambepo wa kola, sho to longele Jehova moshitopolwa moka hamu popiwa elaka ekwiilongo

Aakriste ayehe oya pumbwa okushilipaleka kutya uupambepo wawo nowaanegumbo lyawo, owa kola. Uuna to longo moshitopolwa moka hamu popiwa elaka ekwiilongo, oho kala wa taalelwa komashongo gontumba.

Mbela owa “dhiginina owino”?

Owino oya yooloka ko ngiini kontseyo nokeuvoko? Okukala tu shi eyooloko otaku vulu oku tu etela shili uuwanawa.

Koleka eitaalo lyoye mwaashoka wa tegamena

Otatu vulu okwiilonga sha kiiholelwa iiwanawa yeitaalo yaantu mboka ya li ko pethimbo lyonale noyopethimbo lyetu. Oshike tashi ku kwathele wu kale neitaalo lya kola?

Ulika kutya owi itaala momauvaneko gaJehova

Eitaalo oshike naanaa? Ongiini tatu vulu oku li ulika?

Owe shi tseya ngaa?

Methelemumvo lyotango, Aaroma oya li ya pe aakwanepengalo Aajuda epitikilo lyokupangula iipotha yini muJudea? Mbela pethimbo lyonale omuntu okwa li ngaa shili ha vulu okukuna omawu mepya lyamukwawo?