Inda koshikalimo

Inda koshikongitho oshitiyali

Inda koshikalimo

Oonzapo dhaJehova

Oshindonga

Oshungolangelo (yokukonakonwa)  |  Januali 2016

Ombepo yaKalunga oye mwene ta kwatathana noombepo dhetu

Ombepo yaKalunga oye mwene ta kwatathana noombepo dhetu

“Ombepo yaKalunga oye mwene ta kwatathana noombepo dhetu mokuhempulula kutya otse aana yaKalunga.” — AAROMA 8:16.

OMAIMBILO: 109, 108

1-3. Iiningwanima yini ya ningitha Opentekoste yi kale esiku lyi ikalekelwa, nongiini ya gwanitha shoka shi li mOmanyolo? (Tala kethano lyopetameko.)

OLYA li ethimbo lyongulonene yOsoondaha muJerusalem. Esiku ndyoka olya li esiku lyenyanyu nolyi ikalekelwa. Aantu oya li taya tyapula Opentekoste, oshituthi shoka hashi dhanwa petameko lyeteyo. Ongula ndjoka, omuyambi omukuluntu okwa gandja omayambo ngoka a li ha gandja aluhe motempeli. Opo ihe, lwopomugoyi gwongula, okwa yamba iikwiila iyali ya ningwa muusila wiilya yeteyo lyotango. Okwa dhugadhuga oshikwiila koombinga noombinga, sho te shi yambele Jehova. Esiku ndyoka olya li Opentekoste yomomumvo 33. — Levitikus 23:15-20.

2 Omimvo odhindji dha ka pita, omuyambi omukuluntu okwa li ha yamba omayambo goludhi ndoka lumwe momumvo. Omayambo ngoka oga li ga pambathana noshinima sha simana shoka sha ka ningwa pOpentekoste yomumvo 33. Oshinima shika osha ningilwa aalongwa yaJesus ye li 120, mboka ya li taya galikana pamwe mondunda yopombanda muJerusalem. (Iilonga 1: 13-15) Omupolofeti Joel okwa adhika a nyola nale kombinga yoshinima shoka, omimvo 800 dha ka pita manga inaashi ningwa. (Joel 2:28-32; Iilonga 2:16-21) Mesiku mono omwa li mwa ningwa shike sha simana?

3 Lesha Iilonga 2:2-4. POpentekoste yomumvo 33, Kalunga okwa tilile Aakriste ombepo ye ondjapuki, nokungawo oya gwayekwa. (Iilonga 1:8) Okuza mpono, oya ngundumanenwa kaantu, naalongwa oya tameke okupopya kombinga yiinima iiwanawa mbyoka ya mono noyu uvu. Omuyapostoli Petrus okwa yelitha kombinga yaashoka sha ningwa po nosho wo kutya omolwashike sha simana. Opo nduno okwa lombwele ongundu a ti: “Itedhululeni, mu ethe uulunde, kehe gumwe gwomune polwe,” ne mu ninginithwe “medhina lyaJesus Kristus. Nena Kalunga ota dhimi po oondjo dheni note mu pe omagano gOmbepo Ondjapuki.” Mesiku ndyoka, aantu 3 000 oya li ya ninginithwa noya tililwa wo ombepo ondjapuki. — Iilonga 2:37, 38, 41.

4. (a) Omolwashike tu na okukala nohokwe mwaashoka sha ningilwe pOpentekoste? (b) Oshiningwanima shilwe shini sha simana sha ningilwe nale mesiku olyo tuu ndyono? (Tala enyolo lyopehulilo.)

4 Omuyambi omukuluntu okwa li ta thaneke lye? Ota thaneke Jesus. Iikwiila mbyoka a yamba pOpentekoste kehe otayi thaneke shike? Otayi thaneke aalongwa yaJesus mboka ya gwayekwa nombepo. Aalongwa mboka oya hogololwa okuza maantu aalunde. Ohayi ithanwa “aatango.” (Jakob 1:18) Kalunga okwe ya taamba ko ye li oyanamati. Okwe ya hogolola wo ya ka ninge aakwaniilwa pamwe naJesus megulu mUukwaniilwa waKalunga. (1 Petrus 2:9) Jehova ota ka longitha Uukwaniilwa we a yambeke ayehe mboka haya vulika. Kutya nduno otu na etegameno lyoku ka kala mOparadisa kombanda yevi nenge megulu, Opentekoste yomumvo 33 oya simanenena kutse. [1] Tala enyolo lyopehulilo.

OSHIKE HASHI NINGWA PO NGELE GUMWE A GWAYEKWA?

5. Omolwashike tatu tile kutya aagwayekwa ayehe ihaya gwayekwa momukalo gwa faathana?

5 Aalongwa yaJesus mboka ya li mondjugo yopombanda kaye na siku ya ka dhimbwe esiku ndyoka. Kehe gumwe gwomuyo okwa li a lambelwa kelaka lya fa omulilo komutse gwe. Jehova okwe ya pe owino yokupopya omalaka omakwiilongo. Shoka oshi li euliko lya yela kutya oya li ya gwayekwa nombepo ondjapuki. (Iilonga 2:6-12) Iinima mbyoka ihayi ningilwa we Aakriste ayehe mboka taya gwayekwa. Pashiholelwa, yamwe yomwaamboka ya gwayekwa esiku ndyoka muJerusalem oya tililwa ombepo ondjapuki konima sho ya ninginithwa, ihe Ombiimbeli inayi popya kutya oya li ya lambelwa komalaka gomulilo. (Iilonga 2:38) Shimwe ishewe, Aakriste ayehe ihaya gwayekwa konima yeninginitho lyawo. Pashiholelwa, Aasamaria oya li ya ninginithwa tango, e tapu piti ethimbo ele, opo ya ka gwayekwe nawa nombepo. (Iilonga 8:14-17) Ye Kornelius naanegumbo lye oya li ya gwayekwa manga inaaya ninginithwa. Oshinima shoka osha pumba lela. — Iilonga 10:44-48.

6. Aagwayekwa ayehe ohaya pewa shike, nohashi ya gumu ngiini?

6 Mbela Aakriste ayehe ohaya gwayekwa momukalo gwa faathana? Aawe. Yamwe ohaye shi dhimbulula pethimbo opo tuu mpoka kutya Jehova okwe ya gwayeka. Yalwe ohapu piti ethimbo lyontumba, opo ye shi dhimbulule. Omuyapostoli Paulus okwa popya kutya oshike hashi ningilwa omugwayekwa kehe. Okwa ti: “Kalunga nokwe mu tula oshihako shoku mu ndhindhilika kutya mwa ningi aantu ye, sho e mu pe Ombepo Ondjapuki ngoka  e mu uvanekela. Ombepo oye okapilo kutya tse otatu ka pewa shoka Kalunga e shi uvanekela aantu ye.” (Aaefeso 1:13, 14) Jehova oha longitha ombepo ondjapuki a hololele Aakriste aagwayekwa kutya okwe ya hogolola ya ka kale megulu. Kungeyi, ombepo ondjapuki oyi li “okapilo” nenge euliko kutya aagwayekwa otaya ka kala megulu, ihe hakombanda yevi. — Lesha 2 Aakorinto 1:21, 22; 5:5.

Omukriste omugwayekwa kehe ke na okweetha sha shi mu imbe okulongela Jehova

7. Omukriste kehe omugwayekwa oku na okuninga shike a ka pewe ondjambi ye megulu?

7 Mbela kehe Omukriste ngoka a gwayekwa nombepo ota ka mona owala ondjambi ye? Aawe, hasho nando. Oha kala owala e na uushili kutya ye oku na eithano lyokuya megulu. Eithano ndyoka ote ke li mona owala ngele okwa kala omudhiginini kuJehova. Petrus okwa ti: “Onkee ano aamwameme, kambadhaleni natango mwa mana mo, okwiithanwa nokuhogololwa kweni kuKalunga ku kale aluhe kwa mena omidhi mune. Oshoka ngele tamu shi ningi, itamu ihata po we. Nena otamu ka pewa ihe ompito yokuya mOshilongo shaaluhe shOmuwa gwetu noshOmukulili Jesus Kristus.” (2 Petrus 1:10, 11) Osha yela kutya Omukriste omugwayekwa kehe ke na okweetha sha shi mu imbe okulongela Jehova. Nonando oku na eithano lyomegulu, ihe ke shi omudhiginini, nena ita ka mona ondjambi ye. — Aahebeli 3:1; Ehololo 2:10.

OMUNTU OHE SHI TSEYA NGIINI KUTYA YE OMUGWAYEKWA?

8, 9. (a) Omolwashike hashi kala oshidhigu kaantu oyendji okuuva ko kutya oshike hashi ningilwa omuntu uuna Kalunga e mu gwayeke nombepo? (b) Omuntu ohe shi tseya ngiini kutya ye oku na eithano lyomegulu?

8 Oshidhigu kaapiya yaJehova oyendji kunena okuuva ko kutya oshike hashi ningilwa omuntu uuna Kalunga e mu gwayeke nombepo. Shoka oshi shi okuuviwa ko, molwaashono yo shivalelwe ya gwayekwe. Kalunga ina shita aantu ya kale nomwenyo sigo aluhe megulu, ihe okombanda yevi. (Genesis 1:28; Episalomi 37:29) Jehova okwa hogolola aantu yamwe kombanda yevi, opo ya ka ninge aakwaniilwa naayambi megulu. Uuna e ya gwayeke, etegameno lyawo nomadhiladhilo ohaga lunduluka. Ohaya kala owala ye na etegameno lyoku ka kala nomwenyo megulu. — Lesha Aaefeso 1:18.

9 Omuntu ohe shi tseya ngiini kutya ye oku na eithano lyokuya megulu? Tala sho Paulus a lombwele aamwahe aagwayekwa muRoma mboka yi ithanwa ya ‘ninge aantu yaKalunga’ aayapuki. Okwa ti: “Ombepo ngoka mwe mu pewa kuKalunga, ke shi gwoku mu ninga aapika, mu kale muumbanda. Ombepo ote mu ningi aana yaKalunga, nokoonkondo dhe otatu igidha kuKalunga tatu ti: ‘Tate! Tate!’ Ombepo yaKalunga oye mwene ta kwatathana noombepo dhetu mokuhempulula kutya otse aana yaKalunga.” (Aaroma 1:7; 8:15, 16) Kalunga oha longitha ombepo ye ondjapuki a hololele aagwayekwa ayehe, kutya nduno aalumentu nenge aakiintu, kutya oye na eithano lyomegulu notaya ka pangela pamwe naJesus megulu. — 1 Aatessalonika 2:12.

10. Johannes gwotango 2:27 oya hala okutya shike sho tayi ti kutya one inamu pumbwa nando omuntu te mu longo?

10 Uuna omuntu a gwayekwa nombepo,  kapu na ngoka he mu tseyithile oshinima shoka. Jehova oye he shi mu tseyithile ye mwene kutya oku li omugwayekwa. Omuyapostoli Johannes okwa lombwele Aakriste aagwayekwa a ti: “Omu na Ombepo Ondjapuki, ndjoka ya tililwa mune kuKristus, onkee ne amuhe omwa tseya oshili.” Okwa ti ishewe: “Kristus okwe mu tilile Ombepo ye. Onkee Ombepo ye ngele tayi kala mune, nena one inamu pumbwa nando omuntu te mu longo. Oshoka Ombepo otayi mu longo iinima ayihe, naashoka te mu longo, osho oshoshili, kashi shi shiifundja. Onkee ano vulikeni kelongo lyOmbepo e tamu kala muKristus.” (1 Johannes 2:20, 27) Aakriste aagwayekwa nayo oya pumbwa okulongwa kuJehova, ngaashi owala aantu ayehe. Kapu na nando ogumwe a pumbwa oku ya tseyithila kutya yo aagwayekwa. Jehova oha longitha oonkondo dhe kaaku na we, ombepo ondjapuki, opo e ya tseyithile kutya yo aagwayekwa.

OHAYA “VALULULWA”

11, 12. Omukriste omugwayekwa ohashi vulika a kale ti ipula ngiini, noshike shono ha kala inaa limbililwa?

11 Uuna Aakriste ya gwayekwa nombepo ondjapuki, ohaya lunduluka noonkondo. Jesus okwe ya popi nokuli a ti kutya ohaya “valululwa.” (Johannes 3:3, 5) Okwa ti wo: “Ino kumwa, sho nde ku lombwele kutya omu na okuvalululwa. Ano ombepo ohayi pepe shaa mpoka ya hala. Oto uvu oshihomo shayo, ihe ku shi mpoka tayi zi naankoka yu uka. Osho naanaa shi li kukehe ngoka a valwa pambepo.” (Johannes 3:7, 8) Oshidhigu noonkondo okuyelithila nawa omuntu ngoka kee shi omugwayekwa u uve ko thiluthilu kutya omugwayekwa oha kala u uvite ngiini lela. [2] — Tala enyolo lyopehulilo.

Omugwayekwa iha kala a limbililwa ngele Jehova okwe mu hogolola nenge ine mu hogolola

12 Omuntu ngoka a gwayekwa ohashi vulika a kale ti ipula ta ti: ‘Omolwashike Jehova a hogolola ndje, pehala lyokuhogolola omuntu gulwe?’ Otashi vulika nokuli a kale i iwete a fa inaa gwana okukala omugwayekwa. Mbela omuntu ngono oha kala a limbililwa ngele Jehova okwe mu hogolola nenge ine mu hogolola? Hasho nando. Pehala lyaashono, oha kala a nyanyukwa shimwe to nyengwa omolwomagano ngoka. Oha kala u uvite ngaashi Petrus ngoka a ti: “Kalunga He yOmuwa gwetu Jesus Kristus na hambelelwe! Oshoka molwesilohenda lye enene okwe tu pe omwenyo omupe, sho a yumudha Jesus Kristus kuusi. Shika oshe tu pe etegameno lya kola, kutya megulu Kalunga okwe tu pungulila eliko enene, ndyoka itaali wapa okwoola, okuyonuuka nokuhula po.” (1 Petrus 1:3, 4) Uuna omugwayekwa ta lesha oohapu ndhika, oha kala a tompwa kutya He gwomegulu ota popi naye paumwene.

13. Omadhiladhilo gomuntu ngoka a gwayekwa nombepo ondjapuki ohaga lunduluka ngiini, noshike hashi etitha elunduluko ndyono?

13 Aakriste aagwayekwa oya li ye na etegameno lyokukala nomwenyo sigo aluhe kombanda yevi, manga Jehova inee ya pa etegameno lyoku ka kala megulu. Oya li ya tegelela ethimbo ndyoka Jehova ta ka hulitha po uukolokoshi awuhe nokuninga evi oparadisa. Otashi vulika momadhiladhilo gawo ya li haya kala ya fa ye wete taya hambelele aasamane  yawo, aakulukadhi, oyana nosho wo ookuume kawo mboka ya sa. Oya li haya kala wo ya halelela oku ka tunga omagumbo gawo nokukala mo, okutsika omiti nokulya iiyimati. (Jesaja 65:21-23) Oshike hashi ya ningitha ya lundulule omadhiladhilo gawo? Mbela ohashi etithwa kokukala ya gwililwa po nenge kiihuna oyindji mbyoka ya pita muyo? Mbela elunduluko ndyono ohaye li ningi owala ohaluka, molwaashoka yu uvite kutya kombanda yevi otaya ka sila ko ezaza noitaya ka kala ko ya nyanyukwa? Nenge ohaye shi ningi owala molwaashoka ya hala oku ka mona kutya megulu omu li ngiini? Hasho nando. Uushili owo kutya Kalunga oye mwene he ya hogolola, ihe hayo yene nando haya tokola. Uuna e ya hogolola, oha longitha ombepo ye ondjapuki yi lundulule okudhiladhila kwawo. Ohayi ya kwathele wo ya lundulule etegameno lyoku ka kala kombanda yevi ndyoka ya li ye na.

14. Mbela aagwayekwa ohaya kala yu uvitile ngiini onkalamwenyo yawo yokombanda yevi?

14 Mbela aagwayekwa ohaya kala ya hala okusa? Paulus okwa popya nkene haya kala yu uvite. Okwa yelekanitha omalutu gawo gokevi ‘netsali,’ sho a ti: “Manga tu li metsali [ndika] lyokevi, otatu fudhagana, tu uvite twa thiminikwa. Itashi ti ando, otwa hala okuhulwa olutu lwetu, ihe, otwa hala owala okuzalekwa ndoka lwomegulu, opo shoka tashi si, shi hemukile mumwe naashoka shi na omwenyo.” (2 Aakorinto 5:4) Osha yela kutya aagwayekwa ihaya kala ya hala okusa. Ohaya nyanyukilwa onkalamwenyo noya hala okulongela Jehova esiku kehe pamwe naanegumbo yawo nosho wo nookuume kawo. Mukehe shoka taya ningi, ohaya kaleke momadhiladhilo euvaneko ndyoka Kalunga e ya nine monakuyiwa. — 1 Aakorinto 15:53; 2 Petrus 1:4; 1 Johannes 3:2, 3; Ehololo 20:6.

MBELA NGOYE OWU NA EITHANO LYOMEGULU?

15. Iinima yini ihaayi ulike kutya omuntu omugwayekwa?

15 Mbela nangoye Jehova okwe ku hogolola? Otashi vulika wu kale wa limbililwa. Ngele owu uvite kutya okwe ku hogolola, dhiladhila kombinga yomapulo ga simana taga landula: Mbela owu li ngaa omulaadhi unene tuu miilonga yokuuvitha? Mbela owu hole okukonakona Ombiimbeli nokwiilonga wu uve ko iinima ‘yomuule womadhiladhilo gaKalunga?’ (1 Aakorinto 2:10) Sho to tala Jehova okwa laleka ngaa nuuyamba uukalele woye? Mbela oho gwanitha po ngaa ehalo lyaJehova komeho giinima yilwe? Mbela owu hole yalwe nomutima aguhe nowu uvite wu na oshinakugwanithwa shoku ya kwathela ya longele Jehova? Mbela owu na uushili wu iwetikile kutya Jehova okwe ku kwathela momikalo odhindji dhokondandalunde monkalamwenyo yoye? Ngele eyamukulo lyoye komapulo agehe ngoka oeeno, mbela shono otashi ti nale kutya owu na eithano lyomegulu? Hasho dha li. Omolwashike mbela? Omupiya kehe gwaJehova otashi vulika a kale u uvite ngaaka, kutya nduno ye omugwayekwa nenge ke shi omugwayekwa. Jehova ota vulu okulaleka nuuyamba omupiya gwe kehe nombepo ye ondjapuki kutya nduno oku na etegameno lyomegulu nenge olyokombanda yevi. Ngele oho kala wa limbililwa kutya oto ka ya ngaa megulu, nena nashi ku yelele kutya ngoye ku shi omugwayekwa. Omolwashike tatu tile ngawo? Mboka Jehova a gwayeka ihaya kala ya limbililwa, ihe ohashi kala she ya yelela nawa!

16. Otu shi shi ngiini kutya haayehe mboka Jehova a pe ombepo ye ondjapuki ye li aagwayekwa?

16 Ombiimbeli oya tumbula iiholelwa yoohandimwe oyendji aadhiginini, mboka Jehova  a li a pe ombepo ye ondjapuki, ihe kaye shi aagwayekwa. Gumwe gwomuyo oJohannes Omuninginithi. Jesus okwa li a lombwele aantu kutya kapu na omuntu omunene e vule Johannes, ihe nonando ongaaka okwe shi popi kutya Johannes ita ka pangela e li omukwaniilwa megulu. (Mateus 11:10, 11) David naye okwa li ha wilikwa kombepo ondjapuki. (1 Samuel 16:13) Oya li ye mu kwathele u uve ko iinima yomuule mbyoka tayi popi kombinga yaJehova. Ombepo oye mu wilike wo a nyole omambo gamwe gOmbiimbeli. (Markus 12:36) Mbela David naye okwa yi megulu? Aawe. Omuyapostoli Petrus okwa popi a ti kutya David “ina londa megulu.” (Iilonga 2:34) Ombepo ondjapuki yaJehova oya li ya kwathele David a longe iikumithalonga, ihe inayi mu gwayeka nando a kale e na eithano lyomegulu. Mbela aantu mbono kaya li aadhiginini nawa noinaya gwana okukala aakwaniilwa megulu? Hasho shi li ngawo. Shika otashi ti owala kutya Jehova ote ke ya yumudha ya kale ishewe nomwenyo mOparadisa kombanda yevi. — Johannes 5:28, 29; Iilonga 24:15.

17, 18. (a) Aapiya yaKalunga oyendji kunena oye na etegameno lini? (b) Omapulo geni taga ka yamukulwa moshitopolwa tashi landula?

17 Aapiya yaKalunga oyendji yokunena itaya ka ya megulu. Oye na etegameno lyoku ka kala nomwenyo kombanda yevi sho Uukwaniilwa waKalunga tawu ka pangela evi. Oolye ishewe ye na etegameno ndyoka? Aapiya yaKalunga yonale aadhiginini ngaashi Abraham, David, Johannes Omuninginithi nosho wo aalumentu naakiintu yalwe oyendji. (Aahebeli 11:10) Aantu mboka taya ka pangela pamwe naJesus megulu oye li 144 000. Ombiimbeli otayi ti kutya opu na yamwe yomuyo “ya hupu ko” ye li natango kombanda yevi pethimbo ndika lyehulilo. (Ehololo 12:17) Oyendji yomuyo oya mana nale oondjenda noye li megulu ngashingeyi.

18 Mbela tse mboka tu na etegameno lyoku ka kala kombanda yevi, otu na okwiinyenga ngiini uuna gumwe a ti kutya ye omugwayekwa? Ngele gumwe megongalo a tameke okukala ha li oshikwiila noha nu omaviinu pEdhimbuluko, otu na oku mu tala ko ngiini? Ongiini ngele omwaalu gwaamboka tayi iti kutya aagwayekwa otagu indjipala omumvo kehe? Mbela otu na okukala twa lulilwa kombinga yaashono? Oshitopolwa tashi landula otashi ka yamukula omapulo ngoka.

^ [1] (okatendo 4) Oshituthi shOpentekoste otashi vulika sha li hashi dhimbulukiwa pethimbo limwe noshituthi shoka shi li mOmpango ndjoka ya li ya pewa Moses pondundu Sinai. (Eksodus 19:1) Otashi vulika mesiku moka Moses a ningi ehangano lyOmpango noshigwana shaIsraeli omo wo Jesus naye a ningi ehangano epe naagwayekwa.

^ [2] (okatendo 11) Opo wu mone uuyelele wa gwedhwa po kutya okuvalululwa otaku ti ngiini, tala Oshungolangelo ye 1 Mei 2009, epandja 3-11.