MOMASIKU 26 Maalitsa 1937 aalumentu yaali ya vulwa kolweendo oya li taya hingi kashona ololi yawo ya tsima yu uka koSydney, koAustralia. Moshilando oya li ya zi mo pwa pita omumvo gumwe, oya li ye ende ookilometa dhi vulithe po 19 300 miitopolwa yimwe yomenenevi moka, yi li kuushayi lela noyu udha omasilu. Aalumentu mboka kaya li aayendikonakoni. Arthur Willis naBill Newlands oya li aakokolindjila aalaadhi mboka ya li ya tokola oku ku uvitha onkundana ombwanawa yUukwaniilwa waKalunga koshitopolwa oshinenenene shokuushayi waAustralia.

Aakonakonimbiimbeli * aashona moAustralia oya li yu uvitha miilando yokomunkulofuta nomoondoolopa dhopomudhingoloko sigo opehulilo lyomumvo 1920 nasha. Moshitopolwa shoka shokuushayi shuunene wu vulithe petata lyuunene waAmerika, omu na aakalimo aashona. Ihe aamwatate oya li ye shi kutya aalanduli yaJesus oya li ye na okugandja uunzapo tawu mu hokolola ‘miilongo ayihe yokombanda yevi,’ mwa kwatelwa iitopolwa yokuushayi waAustralia. (Iil. 1:8) Ihe ongiini ya li taya vulu okugwanitha po iilonga mbyoka yi thike mpono? Molwaashoka oya li ye na eitaalo lya kola kutya Jehova ota ka yambeka oonkambadhala dhawo, oya li ya tokola toko ya ninge ngaashi taya vulu.

AAKOKOLINDJILA TAYA PALA ONDJILA

Momumvo 1929, aamwatate yomomagongalo gomoQueensland ge li muAustralia lyokuuninginino, miihauto yawo oya longele mo oombete nehala lyokutelekela ndyoka tali monika nawa, opo ya vule okukala mo sho taya mana ko iitopolwa moka ya li tayu uvitha yi li kokule noshilando. Iihauto oya li hayi hingwa kaalumentu aakokolindjila ya pyokoka nohaya vulu okuhinga moondjila oombwinayi nohaya vulu okupangela iihauto yawo ngele ya teka. Aakokolindjila mbaka oya li ya talele po omahala ogendji moka mwa li inaamu gandjwa nando onale uunzapo.

Aakokolindjila mboka kaya li ye na iimaliwa ya gwana yokulanda osheenditho, koshitopolwa shoka shokuushayi oya yi ko noombasikela. Pashiholewa, mo 1932, Bennett Brickell gwomimvo 23, okwa zi kuRockhampton, Queensland, e ku uvithe uule woomwedhi ntano kiitopolwa yokuushayi yi li kuumbangalantu woshilando shoka. Kombasikela ye okwa li a londeka ko oondongelwa dhiinima, ngaashi omakumbatha, oonguwo dhe, iikulya nomambo ogendji. Sho omagulu gombasikela ye ga kulupa, ombasikela okwe yi undula e na einekelo kutya Jehova ote mu wilike. Okwe yi undula uule wookilometa 320 uka miitopolwa moka mwa silile nale aantu kenota. Konima yomimvo 30 dha ka landula ko Omumwatate Brickell okwa li e ende ookilometa odhindjidhindji  miitopolwa yaAustralia nombasikela ye, okapakapaka nosho wo nohauto. Oye a li a tameke niilonga yokuuvitha mokati kOomvalele dhamo nokwa kwathele mokutota omagongalo omape, okwa kala e shiwike nawa nokwa simanekwa moshitopolwa ashihe shoka shokuushayi.

NKENE YA SINDI OMASHONGO

Australia osho shimwe shomiilongo mbyoka yi na aakalimo aashona muuyuni awuhe, naunene tuu kiitopolwa yokuushayi oku na aantu taya yalulwa. Onkee ano, oshigwana shaJehova osha li sha tokola toko okuuvithila aantu yomiitopolwa mbyoka yokuushayi yomenenevi ndyoka.

Aakokolindjila Stuart Keltie naWilliam Torrington nayo oya li yu ulike kutya oya tokola toko okuuvithila aantu. Momumvo 1933, oya li ya taaguluka ombuga hayi ithanwa Simpson Desert, mu na oondeina oonde, opo ye ku uvithe mondoolopa yaAlice Springs, yi li pokati kenenevi ndyoka. Sho okahauto kawo ka teka, oye ka thigi po, omumwatate Keltie ngoka e na okugulu kwoshipilangi okwa tsikile nolweendo lwe lwokuuvitha, ihe pompito ndjono okwa li ta longitha ongamelo. Oonkambadhala ndhoka dha ningwa kaakokolindjila mboka odha yambekwa sho ya tsakaneke mwene gwohotela moWilliam Creek, posasiona yomashina yi li kokule noshilando. Mwene gwohotela ngoka, Charles Bernhardt, konima yethimbo okwa taamba ko oshili, e ta landitha po ohotela ye nokwa tameke okukokola ondjila oye awike uule womimvo 15 muyimwe yomiitopolwa ya kukuta, mbyoka yi li kokule lela moAustralia.

Arthur Willis ti ilongekidha okuya molweendo lwoku ku uvitha kiitopolwa yokuushayi moAustralia. —  koPerth nokuAustralia lyokuuninginino, 1936

Aakokolindjila yonale oya li lela ya pumbwa uulaadhi nuudhginini, opo ya vule okutaaguluka omashongo ogendji ngoka ya tsakaneke. Molweendo lwawo lwoku ku uvitha kiitopolwa yokuushayi yomuAustralia, Arthur Willis naBill Newlands, mboka ya tumbulwa metetekelo, oya li ye ende iiwike iyali uule wookilometa 32, molwaashoka mombuga omwa li mu udha omanono omolwomvula onene ndjoka ya loko. Omathimbo gamwe, oya li haya kala ya pusha noya vulwa omolwuupyu womutenya sho tayu undula eloli lyawo momandeina omaleeleka. Oya li ye ende momasilu gu udha omamanya noya taaguluka omituni dhomilonga dhu udha ehekevi. Uuna eloli lyawo lya teka, shoka sha li hashi ningwa olundji, oya li haye ende nenge ya londe oombasikela uule womasiku okuya kondoolopa ndjoka yi li popepi lela, noshinima shoka sha teka mo ohaye shi tegele uule wiiwike. Kakele komaupyakadhi ngoka, aakokolindjila mboka oya li ye na omukumo. Arthur Willis, mokugonga shoka sha li sha popiwa moshifo shoka sha li hashi ithanwa The Golden Age, konima yethimbo okwa ti: “Kapu na ondjila ondhigu unene okweenda nenge onde kOonzapo Dhe.”

Omukokolindjila Charles Harris, ngoka a kokola ondjila ethimbo ele, okwa yelitha kutya okwiikalela nosho wo omaupyakadhi gopalutu ngoka a mono kiitopolwa yokuushayi oye mu hedhitha popepyeelea naJehova. Okwa gwedha ko a ti: “Oshi li nawa okweenda noondongelwa oonshona lela ngaashi tashi vulika. Ngele Jesus okwa li a lala pondje nehalo ewanawa mpoka sha li tashi wapa, natse otu na okukala twa nyanyukwa oku shi ninga mpoka tashi wapa.” Shoka osho aakokolindjila oyendji ya li ya ningi. Otwa pandula oonkambadhala dhawo dhuudhiginini, sho onkundana ombwanawa ya thiki kehe pamwe menenevi ndyoka, naasho ya kwathele aantu oyendjiyendji ya popile Uukwaniilwa waKalunga.

^ okat. 4 Aakonakonimbiimbeli oya li ya taamba ko edhina Oonzapo dhaJehova momumvo 1931. — Jes. 43:10.