Inda koshikalimo

Inda koshikongitho oshitiyali

Inda koshikalimo

Oonzapo dhaJehova

Oshindonga

Oshungolangelo (yokukonakonwa)  |  Auguste 2016

Johannes Rauthe ta kutha ombinga muukalele, tashi vulika momumvo 1920 nasha

 IINIMA MBYOKA YA NINGWA MONDJOKONONA YOONZAPO DHAJEHOVA

“Onda li nda likola iiyimati tayi tanga Jehova”

“Onda li nda likola iiyimati tayi tanga Jehova”

“IITA ayihe yopethimbo lyonale . . . kaya li naanaa iinene ya fa mbyoka tayi kondjwa muEuropa.” Oshungolangelo ye 1 Septemba 1915, oya li ya popi kombinga yiita yotango yuuyuni, mbyoka konima yethimbo ya ka guma iilongo 30 lwaampono. Omolwomalugodhi ngoka ga li pokati kiilongo, Oshungolangelo oya ti: “Iilonga [yUukwaniilwa] oya li ya kalekwa uule wokathimbo, unene tuu muNdowishi naFulaanisa.”

Molwaashono iita oya li muuyuni awuhe, aakonakonimbiimbeli kaya li yu uvite ko lela omithikampango dhopaKriste dhokwaakutha ombinga miita. Ihe nonando ongawo, oya li ya tokola okuuvitha onkundana ombwanawa. Molwaashoka Wilhelm Hildebrandt okwa li a hala okukutha ombinga miilonga yUukwaniilwa, okwa li a mbestelele aakonakonimbiimbeli iileshomwa mbyoka ya li hayi longithwa nale kOonzapo dhaJehova, yedhina The Bible Students Monthly mOshifulaanisa. Sho a li moFulaanisa ka li omuuvithi gwethimbo lyu udha, ihe okwa li omukwiita gwaNdowishi. Wilhelm Hildebrandt ngoka a li e na okukala omutondi, okwa li a zala omuzalo gwuukwiita, ta tseyithile Aafulaanisa mboka ya li taya piti po etumwalaka lyombili, naashoka osha li she ya kumitha.

Oontuumwafo ndhoka dha li dha nyolwa mOshungolangelo odha ti kutya aakonakonimbiimbeli yalwe Aandowishi nayo oya li yu uvite ya hala okuuvitha onkundana ombwanawa yUukwaniilwa manga ye li muukwiita. Omumwatate Lemke, ngoka a li ha longo metangakwiita lyomomeya, okwa popi kutya okwa mona yatano miilonga yawo mboka yu ulika ohokwe monkundana ombwanawa. Okwa ti: “Nonando onda li handi longo mosikepa, onda li nda likola iiyimati tayi tanga Jehova.”

Georg Kayser, okwa yi kolugodhi e li omukwiita, ihe okwa galukile kegumbo e li omupiya gwaKalunga kashili. Mbela oshike sha ningwa po? Otashi vulika a li a pewa oshileshomwa kaakonakonimbiimbeli, e taa taamba ko oshili yUukwaniilwa nomutima aguhe, nokwe etha po olugodhi. Okwa hogolola iilonga mbyoka inaayi kwatela mo okuya kolugodhi. Konima yiita okwa kala e li omukokolindjila omulaadhi uule womimvo odhindji.

Nonando aakonakonimbiimbeli kaya li yu uvite ko naanaa oshinima shokwaakutha ombinga miita, iikala yawo neihumbato lyawo olya li lya yooloka ko kaantu mboka ye hole iita. Sho aanapolotika naawiliki yomalongelokalunga ya li taya hwahwameke iita ya yelutha omapandela,  aakonakonimbiimbeli oya li yi inekela “Omuwa gwombili.” (Jes. 9:6) Nonando aakonakonimbiimbeli yamwe inaya kaleka po naanaa omuthika gwawo gwokwaakutha ombinga miita, oya kala ya kakatela eitaalo lyawo ndyoka lya popiwa komukonakonimbiimbeli, Konrad Mörtter, ngoka a ti: “Onda yelelelwa nawa okuza mOohapu dhaKalunga kutya Aakriste kaye na okudhipaga.”—Eks. 20:13. *

Hans Hölterhoff ta longitha okatemba haku undulwa noonyala sho ta tseyitha oshileshomwa shoka sha li hashi longithwa nale kOonzapo dhaJehova, shedhina The Golden Age

MuNdowishi moka ompango ya li ihaayi pe aantu emanguluko lyokuninga shoka ya hala, aakonakonimbiimbeli ye vulithe 20 oya li ya tindi kehe shimwe shi na ekwatathano nuukwiita. Yamwe yomuyo oya li ya talika ko taye ehama pamadhiladhilo, ngaashi Gustav Kujath, okwa li a tulwa mehala lyaamboka taye ehama momitse nokwa pewa omiti. Hans Hölterhoff, ngoka naye a tindi okulonga pakathimbo muukwiita, okwa tulwa mondholongo, moka a tindi okulonga iilonga kehe yi na ekwatathano niita. Aalangeli yodholongo oye mu mangele mondjakete ndjoka ya li hayi zalekwa aalongi yomiyonena noya sitha olutu lwe uukangambungu. Sho ya mono kutya shoka inashi lundulula omadhiladhilo ge, aalangeli oye mu tokolele edhipago. Onkee ano, Hans okwa kala a kakatela uudhiginini we ethimbo alihe.

Aamwatate yalwe oya li ya tindi okukutha ombinga pakathimbo muukwiita, e taya pula ya pewe iilonga mbyoka inaayi kwatela mo okuya kiita. * Johannes Rauthe, okwa li a tindi iilonga yuukwiita e ta tumwa a ka longe kolutenda. Konrad Mörtter okwa li a pewa iilonga yuundohotola, na Reinhold Weber okwa li a pewa yuupangi. August Krafzig okwa li a nyanyukwa sho a li a pewa iilonga mbyoka inaayi kwatela mo okuya kolugodhi. Aakonakonimbiimbeli mbaka nosho wo yalwe oya li ya tokola okulongela Jehova shi ikolelela kohole nokuudhigunini wawo.

Omolweihumbato lyawo pethimbo lyiita, etaloko lyaakonakonimbiimbeli olya talululwa pambelewa. Omimvo dha ka landula ko, aakonakonimbiimbeli yokuNdowishi oya li ya ningilwa iikoya omayuvi, omolwiilonga yawo yokuuvitha. Oshitayimbelewa shomuNdowishi oshe ya kwathele, sho sha toto po oshikondo shiinima yopaveta moBetel yaMagdeburg.

Oonzapo dhaJehova odhe ende tadhi yelitha nawa kashonanakashona euvoko lyadho kutya Aakriste ihaya kutha ombinga miita. Sho Iita Iitiyali ya tameke, inadhi kutha nando ombinga muukwiita. Onkee ano, odha li dha talika ko dhi li aatondi yEpangelo lyaNdowishi nodha li dha hepekwa shinyanyalitha. Oshinima shono otashi ka kundathanwa nawa moshitopolwa: “Iinima mbyoka ya ningwa mondjokonona yOonzapo dhaJehova.”—Okuza moCentral yaEurope.

^ okat. 7 Tala kehokololo lyaakonakonimbiimbeli yokoBritania pethimbo lyIita yoTango yUuyuni, moshikundathanwa sha za mOshungolangelo 15 Mei 2013, moshitopolwa: “Iinima mbyoka ya ningwa mondjokonona yOonzapo dhaJehova—Oya li ya kakatele uudhiginini wawo ‘momathimbo omadhigu’ gokumakelwa.

^ okat. 9 Uuyele wu na ko nasha naalumentu mbaka owa popiwa membo eti-VI ndyoka lya li hali longithwa nale kOonzapo dhaJehova, hali ithanwa Millennial Dawn, (1904) nosho wo moshifo shonale shOshindowishi, hashi ithanwa o-The Watch Tower shaAuguste 1906. Oshifo shoka shaSeptemba 1915 osha yelitha etaloko lyetu nosha ti kutya aakonakonimbiimbeli ihaya kutha ombinga miita. Onkee ano, oshitopolwa shoka inashi nyolwa mo moshifo shaNdowishi.