Inda koshikalimo

Inda koshikongitho oshitiyali

Inda koshikalimo

Oonzapo dhaJehova

Oshindonga

Oshungolangelo  |  No. 6 2017

 AALESHI YOSHIFO SHETU TAYA PULA . . . 

Mbela Aakriste oye na okudhana Okrismesa?

Mbela Aakriste oye na okudhana Okrismesa?

Aantu oyendji muuyuni oyi itaala kutya Okrismesa oyo evalo lyaJesus Kristus. Ihe owi ipulile ngaa nale ngele Aakriste mboka ya li ko omimvo 2 000 nasha dha ka pita, ngaashi aayapostoli naalongwa yaJesus, oya li haye yi dhana? Owu shi shoka Ombiimbeli tayi ti kombinga yokudhana omavalo? Omayamukulo gomapulo ngoka otage tu kwathele tu tseye ngele Aakriste oye na ngaa okudhana Okrismesa.

Oshinima shotango, Ombiimbeli inayi popya kutya Jesus okwa li ha dhana evalo lye nenge kutya yalwe yomaapiya aadhiginini yaKalunga oya li haya dhana omavalo gawo. Ombiimbeli oya popya owala aantu yaali mboka ya li ya dhana gawo. Kaya li haya longele Jehova Kalunga ngoka a popiwa mOmbiimbeli. Po pomavalo gawo opwa li pwa ningwa iinima iiwinayi. (Genesis 40:20; Markus 6:21) Embo Encyclopædia Britannica olya ti kutya Aakriste yonale kaya li ya tsu kumwe “nomukalondjigilile gwoshipagani gwokudhana omavalo.”

Mbela Jesus okwa valwa uunake?

Ombiimbeli inayi popya thiluthilu kutya Jesus okwa valwa uunake. Embo Cyclopedia lya nyolwa kuMcClintock naStrong olya ti: “MEtestamendi Epe nenge momambo galwe inamu popiwa esiku Jesus a valwa.” Osha yela kutya ando Jesus okwa li a hala aalanduli ye ya kale haya dhana evalo lye, ando okwe ya lombwele esiku a valwa, opo ya kale ye li shi.

Oshinima oshitiyali, Ombiimbeli inayi popya kutya Jesus nenge aalongwa ye oya li haya dhana Okrismesa. Embo New Catholic Encyclopedia olya ti kutya okudhana Okrismesa okwa popiwa oshikando shotango “moshuuliki shethimbo sha thanekwa kuPhilocalus, shoka shi li okalindeli kAaroma ka ningwa momumvo 336 [E.N.].” Osha yela kutya okalindeli hoka oka ningwa konima sho Ombiimbeli ya pwa nale okunyolwa, na Jesus okwa adhika a za ko nale kombanda yevi, pwa pita nokuli omimvo omathele. Onkee ano, McClintock naStrong oya mono kutya “Okrismesa inayi totwa po kuKalunga, yo inayi popiwa mo mEtestamendi Epe.” *

Jesus okwa lombwele aalongwa ye ya kale haya dhimbulukwa shike?

Jesus e li Omulongi gwetu a simana, okwa gandja omalombwelo gaashoka a hala aalongwa ye ya ninge, noga nyolwa mOmbiimbeli. Ina popya nando kombinga yokudhana Okrismesa. Ngaashi owala omulongisikola ihaa kala a hala aalongwa ye ya konde omalombwelo ge, Jesus naye ina hala aalanduli ye ya ‘konde shoka sha nyolwa’ mOmbiimbeli. — 1 Aakorinto 4:6.

Mepingathano naashoka, opu na oshiningwanima sha simana shoka Aakriste yonale ya li ye shi nawa. Oshiningwanima shoka osho Edhimbuluko lyeso lyaJesus. Jesus okwa lombwele aalongwa ye ya dhimbulukwe eso lye nokwe yu ulukile noku ya lombwela nkene ye na oku shi ninga. Omalombwelo ngoka nesiku lyeso lye, oya nyolwa mOmbiimbeli. — Lukas 22:7, 19; 1 Aakorinto 11:25.

Ngaashi twe shi mona nale, Okrismesa oyo edhano lyevalo nAakriste yonale kaya li haya landula omukalondjigilile ngoka gwoshipagani. Niishewe, Ombiimbeli inayi popya kutya Jesus nenge aantu yalwe oya li haye yi dhana. Aakriste oyendji muuyuni kunena sho ya tseya uuyelele mbuka, oya mono kutya kaye na okudhana Okrismesa.

^ okat. 6 Opo wu mone uuyelele owundji wu na ko nasha naampoka pwa tamekela Okrismesa, tala oshitopolwa “Aaleshi yoshifo shetu taya pula . . . Uuyelele woshili kombinga yOkrismesa owuni?” shi li mOshungolangelo yOshiingilisa 1 Desemba 2014, tayi adhika kepandja lyetu lyokointaneta, www.jw.org.

 

Tseya oshindji

OMAPULO NGOKA HAGA PULWA OLUNDJI

Omolwashike Oonzapo dhaJehova ihaadhi dhana Okrismesa?

Oyendji ohaya dhana Okrismesa nonando kaye shi mpoka ya za. Lesha kutya omolwashike Oonzapo dhaJehova ihaadhi dhana Okrismesa.