Inda koshikalimo

Inda koshikongitho oshitiyali

Inda koshikalimo

Oonzapo dhaJehova

Oshindonga

Oshungolangelo  |  No. 5 2017

 IITOPOLWA YI IKOLELELA KOSHIPALANYOLO SHOKOMBANDA | AAYENGELI OKO NGAA YE LI SHILI? OMOLWASHIKE EPULO NDYOKA LYA SIMANA?

Shoka Ombiimbeli tayi ti kombinga yaayengeli

Shoka Ombiimbeli tayi ti kombinga yaayengeli

Mbela owa hala okutseya shoka Ombiimbeli tayi ti kombinga yaayengeli? Oyo oolye? Oya za peni? Ohaya longo shike? Omayamukulo gomapulo ngoka otatu vulu owala oku ga adha mOmbiimbeli, Oohapu dhaKalunga, dha nwethwa mo. (2 Timoteus 3:16) Ombiimbeli otayi yamukula ngiini?

  • Ngaashi Kalunga e li Ombepo, aayengeli nayo iishitwa yopambepo ihaayi monika mbyoka kaayi “na oontumba nomasipa.” Aayengeli aadhiginini ohaya kala megulu nohaya kala aluhe koshipala shaKalunga. — Lukas 24:39; Mateus 18:10; Johannes 4:24.

  • Poompito dhimwe aayengeli oya li ya holoka molupe lwopantu, ya longe iilonga mbyoka ya pewa kuKalunga kombanda yevi, nokonima ngele ye yi mana, ohayi ihula omalutu ngoka. — Aatokolihapu 6:11-23; 13:15-20.

  • Nonando aayengeli oya popiwa mOmbiimbeli ye li aalumentu nohaya holoka aluhe molupe lwopantu ye li aalumentu, inaya shitwa ye li aalumentu nenge aakiintu. Ihaya hokana nenge ya hokanwe noihaya mono aanona. Shimwe ishewe, aayengeli pakushitwa kwawo kaya li aantu kombanda yevi mboka ya ka ninga aayengeli megulu, konima sho ya si. Oya shitwa kuJehova, nomolwaashono Ombiimbeli tayi ya ithana “aayengeli yaKalunga” nenge oyanamati. — Job 1:6; Episalomi 148:2, 5.

  • Ombiimbeli otayi popi “omalaka gaantu nogaayengeli,” shoka tashi ulike kutya iishitwa yopambepo nayo oyi na elaka lyayo nohayi popi. Nonando Kalunga okwa longithile aayengeli ya popye naantu, ina pitika tu ya galikane nenge tu ya longele. — 1 Aakorinto 13:1; Ehololo 22:8, 9.

  • Opu na aayengeli omayuvi omamiliyona ogendji, mboka tashi vulika omwaalu gwawo gu thike pomabiliyona gontumba. * — Daniel 7:10; Ehololo 5:11.

  • Aayengeli oyo iishitwa ‘iinankondo,’ yi na oonkondo noondunge odhindji dhi vule dhaantu. Ohaya tuka neendelelo inaashi monika nale. — Episalomi 103:20; Daniel 9:20-23.

  • Nonando oye na oonkondo noondunge odhindji, oya ngambekwa nopu na iinima yimwe mbyoka kaaye shi. — Mateus 24:36; 1 Petrus 1:12.

  • Aayengeli oya shitwa ye na iikala nomaukwatya gopaKalunga noye na emanguluko lyokuninga omatokolo. Onkee ano, ngaashi aantu, nayo otaya vulu okuhogolola okuninga shoka shi li mondjila nenge sha puka. Shiyemateka, aayengeli yamwe oya hogolola okutukuluthila Kalunga oshipotha. — Judas 6.

^ okat. 8 Uutumbulilo wOshigreka shopetameko mboka tawu adhika mEhololo 5:11 otawu popi “omayuvi omilongo lwomayuvi omilongo,” nomolwaashono iishitwa yopambepo tayi vulu okukala omamiliyona omathele, nenge nokuli omabiliyona.