Inda koshikalimo

Inda koshikongitho oshitiyali

Inda koshikalimo

Oonzapo dhaJehova

Oshindonga

Oshungolangelo  |  No. 5 2017

Owe shi tseya ngaa?

Owe shi tseya ngaa?

Mbela Jesus okwa li ta tukana sho a longitha eudhi ‘lyuumbwena’?

Ethano lya hongwa lyaGreka nenge lyaRoma, lyokanona ke na okambwena (omimvo 2 116 sigo omimvo 1 800 dha ka pita)

Oshikando shimwe sho Jesus a li pondje yoongamba dhaIsraeli moshitopolwa shaSiria, muRoma, omukiintu gumwe Omugreka okwe ya kuye te mu pula ekwatho. Jesus okwe mu yamukula ta longitha eudhi tali yelekanitha mboka kaaye shi Aajuda ‘nuumbwena.’ MOmpango yaMoses, oombwa odha li dha talika ko dhi li iinamwenyo yi na oshipwe. (Levitikus 11:27) Ihe mbela Jesus okwa li a hala okutuka omukiintu nguno Omugreka nosho wo mboka kaaye shi Aajuda?

Hasho nando. Ngaashi Jesus e shi yelithile aalongwa ye, okwa li a hala okutya oshinakugwanithwa she sha simanenena pethimbo mpono, okukwathela Aajuda. Onkee ano, okwa li a longitha eudhi ndyoka a yelithile omukiintu Omugreka oshinima shoka, sho a ti: “Inashi opala okukutha oshikwiila shuunona noku shi umbila uumbwena.” (Mateus 15:21-26; Markus 7:26) Aagreka nAaroma oya li ya tala ko ombwa yi li oshinamwenyo oshiwanawa shoka hashi kala megumbo lyamwene gwasho nohashi dhana naanona. Ano oshitya “uumbwena” otashi vulika shi dhiladhilithe omuntu sha oshiwanawa noshi holike. Omukiintu Omugreka okwa yamukula Jesus a ti: “Eeno, Omuwa, ihe nuumbwena wo ohau li uundjagumuke mboka tau gu koshililo shooyene yawo.” Jesus okwe mu pandula omolweitaalo lye nokwa aludha omwanakadhona gwe. — Mateus 15:27, 28.

Omuyapostoli Paulus okwa li ngaa a gandja omayele omawanawa sho a londodha aaendifuta kaaya tsikile nolweendo lwawo?

Ethano lyosikepa onene yokuhupitha aantu mefuta (momumvo 1-100 E.N.)

Osikepa ndjoka ya li tayi fala Paulus kuItalia oya li tayi ende nuudhigu, omolwombepo onene. Sho osikepa ya thikama, omuyapostoli Paulus okwa li a londodha aaendifuta kaaya tsikile we manga nolweendo lwawo. (Iilonga 27:9-12) Mbela okwa li te ya londodha netompelo?

Aaendifuta yopethimbo lyonale oya li ye shi nawa kutya osha nika oshiponga okweenda mEfuta lyopokati pethimbo lyokufu. Okuza mo 15 Novomba sigo 15 Maalitsa lwaampono, oosikepa kadha li hadhi vulu okweenda mefuta. Ihe olweendo ndoka Paulus a popi olwa li talu ka ningwa muSeptemba nenge muKotoba. Omunyoli gumwe Omuroma, Vegetius, (a li ko omimvo 1 600 dha ka pita) okwa yelitha membo lye, Epitome of Military Science kombinga yomalweendo gomefuta a ti: “Oomwedhi dhimwe odhi li nawa nokweenda mo, dhimwe odhi li ngaa ngawo nadhilwe ihashi wapa nando okweenda mo.” Vegetius okwa ti kutya oshi li nawa okweenda mefuta okuza 27 Mei sigo 14 Septemba, ihe oomwedhi ndhoka kaadhi li naanaa nawa nokweenda mo nenge dha nika oshiponga ohadhi tameke 15 Septemba sigo 11 Novomba nosho wo 11 Maalitsa sigo 26 Mei. Paulus, omweendifuta ngoka e shi nawa omathimbo gokweenda mo, osha yela kutya okwa li e shi iinima mbyoka. Omuhingi gwoshikepa namwene gwayo otashi vulika nayo ya li ye yi shi, ihe oyi ipwililikile omayele ngoka ya pewa kuPaulus. Olweendo ndoka olwa hulile mokuteka kwosikepa. — Iilonga 27:13-44.