Inda koshikalimo

Inda koshikongitho oshitiyali

Inda koshikalimo

Oonzapo dhaJehova

Oshindonga

Oshungolangelo  |  No. 5 2017

Ndi li muukalele nomukulukadhi gwandje, Tabitha

 OMBIIMBELI OHAYI LUNDULULA ONKALAMWENYO YAANTU

Kanda li ndi itaala kutya Kalunga oko e li

Kanda li ndi itaala kutya Kalunga oko e li
  • OMUMVO A VALWA: 1974

  • OSHILONGO MOKA A VALELWA: NDOWISHI LYOKUUZILO

  • ONDJOKONONA: KALI I ITAALA MUKALUNGA

ONAKUZIWA YANDJE

Onda valelwa momukunda gu li moSaxony, moshilongo sha li nale hashi ithanwa Ndowishi lyokUuzilo. Megumbo lyetu omwa li hamu kala ombili nohole, naavali yandje oya longo ndje omikalo omiwanawa. Ndowishi lyokUuzilo osha li oshilongo shUukomonisi, onkee ano, elongelokalunga kalya li lya simana kaantu oyendji moSaxony. Nangame kanda li ndi itaala kutya Kalunga oko e li. Iinima iyali mbyoka ya li ya nwetha ndje mo noonkondo, uule womimvo 18 dhotango dhonkalamwenyo yandje oyo: okwaaitaala muKalunga nUukomonisi.

Omolwashike nda li nda hokwa Uukomonisi? Omolwaashoka mUukomonisi, aantu ayehe oye thike pamwe. Niishewe, onda li ndi itaala kutya iiniwe ayihe oyi na okutopolwa shi thike pamwe, oshoka otashi ka hulitha po okukala nuuyamba wa pitilila nosho wo oluhepo. Onkee ano, onda kala handi kutha ombinga mehangano lyaagundjuka lyUukomonisi. Sho ndi na omimvo 14, onda kala uule wethimbo ndi ipyakidhila noprojeka yokukaleka omudhingoloko gwa yela mokulongulula iikwambapila mbyoka ye ekelwahi. Aantu yomondoolopa yaAue oya li ya pandula noonkondo oonkambadhala dhandje, naakwanepangelo oya pe ndje ondjambi. Nonando onda li omugundjuka natango, onda tseyathana naanapolotika yamwe ya simana yomuNdowishi lyokUuzilo. Onda li ndi wete kutya omalalakano gandje oge li mondjila nonokutya onakuyiwa yandje otayi ka kala ombwanawa.

Ombaadhilila, opwe ya elunduluko enene. Mo 1989 ekuma ndyoka lya li lya topola Ndowishi pokati olya teka po, nUukomonisi miilongo yaEuropa lyokUuzilo owa hulithwa po. Onda li ishewe nda kumithwa koshinima shimwe. Onda ka tseya kutya nani okwaanuuyuuki okwa li apuhe muNdowishi lyokUuzilo. Pashiholelwa, aakwashigwana mboka ihaaya ambidhidha Uukomonisi oya li ya dhinika. Omolwashike mbela? Mbela tse Aakomonisi inatu itaala kutya aantu ayehe oye thike pamwe? Uukomonisi kawa li wa pondola? Onda kala nokwiipula lela kombinga yaashoka.

Onkee ano, onde etha po okugandja eitulomo kiinima mbyoka e tandi kala ndi itula mokuhika oongalo nomokupainda omathano. Ondi ilongo omusika kosikola yimwe, shoka sha li tashi ka pa ndje ompito yoku ka tsikila kouniveesiti, oshoka onda li nda hala okuninga engomba mokuhika omusika nomokupainda omathano. Onde etha po wo omikalo omiwanawa ndhoka nda li ndi na sho nda li okanona. Ngashingeyi shoka sha simana kungame osho okukala tandi inyanyudha, ngaashi okweendela aakadhona yi ili noyi ili poshikando. Ihe omusika, okupainda omathano nonkalamwenyo yuukakombwiilitha, inayi kutha  po omaipulo gandje. Nokuli nomathano ngoka nda li handi painda ogu ulike kutya ohandi kala nda tila onakuyiwa. Ondi ipula kutya onakuyiwa otayi ka kala ya tya ngiini? Elalakano lyonkalamwenyo olyashike?

Sho nda ka mona omayamukulo gomapulo gandje, onda li nda kumwa. Ongulohi yimwe kosikola, onda li nda kuutumba pamwe naalongwa ooyakwetu tatu kundathana onakuyiwa. Omulongwa gumwe, Mandy * okwa li Onzapo yaJehova. Ongulohi ndjoka okwa li a pe ndje omayele omawanawa. Okwa ti: “Andreas, ngele owa hala omayamukulo gomapulo goye kombinga yonkalamwenyo nosho wo yonakuyiwa, ga konga nuukeka mOmbiimbeli.”

Onda li nda limbililwa nonda hala okuuva nawa. Kanda li naanaa nde shi itaala, ihe onda tokola ngaa oku ga konga mOmbiimbeli. Mandy okwa lombwele ndje ndi leshe Daniel ontopolwa 2, naashoka nda lesha mo osha li sha kumitha ndje. Ehunganeko ndyoka otali popi omapangelo omanankondo muuyuni, ngoka taga ka kala ge na enwethomo enene sigo opethimbo lyetu. Oku ulukile ndje wo omahunganeko galwe mOmbiimbeli ge na ko nasha nonakuyiwa yetu. Lwahugunina, omayamukulo gomapulo gandje, osho nde ga mono! Ihe mbela olye a nyola omahunganeko ngono, nolye ta vulu okutengeneka onakuyiwa mondjila? Mbela shika otashi ti kutya Kalunga oko e li?

NKENE OMBIIMBELI YA LUNDULULA ONKALAMWENYO YANDJE

Mandy okwa kwathele ndje ndi kwatathane naHorst naAngelika, aaihokani Oonzapo dhaJehova, mboka ya kwathele ndje ndi uve ko nawa Ombiimbeli. Nziya onda mono kutya Oonzapo dhaJehova odho owala elongelokalunga hali longitha aluhe edhina lyaKalunga, Jehova, nohali gandja eitulomo kulyo. (Eksodus 3:15; Mateus 6:9) Ondi ilongo kutya Jehova Kalunga okwa pa aantu etegameno lyokukala nomwenyo sigo aluhe moparadisa kombanda yevi. Episalomi 37:9 otali ti: “Mboka haa inekele Omuwa, otaa ka thigulula evi.” Onda mono kutya etegameno ndika olye egulukila kehe ngoka a hala okuvulika komithikampango dhaKalunga dhopamikalo ngaashi dha yelithwa mOmbiimbeli.

Nonando ongawo, onda li natango tandi kondjo nokweetha po omikalo omiwinayi, opo ndi kale metsokumwe nOmbiimbeli. Molwaashoka onda li nda pondola mokuhika oongalo nomokupainda omathano, onda kwatwa kuuntsa. Onkene, tango onda li ndi na okwiilonga okukala omwiifupipiki. Shimwe ishewe, kasha li oshipu okweetha po onkalamwenyo inaayi yogoka pamikalo. Onda pandula Jehova sho e li omwiidhidhimiki, omunahenda nohu uvu ko oonkalo dhaamboka taya kambadhala ya tule miilonga shoka hayi ilongo mOmbiimbeli.

Uukomonisi nokwaaitaala muKalunga okwa kala taku pangele ndje uule womimvo 18 dhotango dhonkalamwenyo yandje. Ombiimbeli oya lundulula onkalamwenyo yandje okuza mpoka. Shoka ndi ilongo mo osha kwathele ndje kaandi kale we tandi ipula kombinga yonakuyiwa nondi kale ndi na onkalamwenyo tayi ti sha. Mo 1993, onda ninginithwa ndi li Onzapo yaJehova, nomo 2000, onda hokana Tabitha, omwiitaali omukwetu omulaadhi. Ohatu longitha ethimbo olindji ngaashi tashi vulika, tu kwathele aantu ya tseye Ombiimbeli. Aantu oyendji mboka twa tsakaneka oye na eputuko lya fa lyandje, lya nwethwa mo kUukomonisi nokokwaaitaala muKalunga. Ohandi kala nda mbilipalelwa, uuna tandi yu ulukile nkene taya vulu okutseya Jehova.

UUWANAWA MBOKA NDA MONA

Sho nda tameke okukala nOonzapo dhaJehova, aavali yandje oya li ya tila. Ihe oya ka mona nkene okukala pamwe nadho kwa lundulula onkalamwenyo yandje momukalo omuwanawa. Onda nyanyukwa ngashingeyi, sho haya lesha Ombiimbeli nohaya kala pokugongala kwopaKriste kwOonzapo dhaJehova.

Tse naTabitha otu na ombili mondjokana yetu, molwaashoka ohatu kambadhala lela okulandula omayele ngoka ge li mOmbiimbeli ge na ko nasha naaihokani. Pashiholelwa, okutula miilonga omayele ge na ko nasha nokukala omudhiginini mondjokana, otaku tsikile okukoleka ondjokana yetu. — Aahebeli 13:4.

Inandi tila we iinima mbyoka tayi ningwa monkalamwenyo noihandi ipula we unene nonakuyiwa. Ondi uvite ndi li oshilyo shuukwanegumbo womuuyuni awuhe wooitaali ooyakwetu, mboka tawu nyanyukilwa ombili yashili nowa hangana. Muukwanegumbo mbuka otwi itala ko tu thike pamwe. Shika osho nda kala ndi itaala nonda hala nale monkalamwenyo yandje.

^ okat. 12 Edhina ndyoka halyo lye lyolela.