Inda koshikalimo

Inda koshikongitho oshitiyali

Inda koshikalimo

Oonzapo dhaJehova

Oshindonga

Oshungolangelo  |  No. 5 2017

 IITOPOLWA YI IKOLELELA KOSHIPALANYOLO SHOKOMBANDA — AAYENGELI OKO NGAA YE LI SHILI? OMOLWASHIKE EPULO NDYOKA LYA SIMANA?

Mbela aayengeli otaya vulu okuguma onkalamwenyo yoye?

Mbela aayengeli otaya vulu okuguma onkalamwenyo yoye?

Osoondaha yimwe omutenya, Kenneth naFilomena mboka haya zi moCuraçao, oya ka talela po aaihokani yamwe mboka haya konakona nayo Ombiimbeli.

Kenneth okwa ti: “Sho twa thiki pegumbo, otwa adha pwa pata nohauto kaayi po. Ihe mungaye omwe ya sha, shoka sha ningitha ndje ndi dhengele omukulukadhi.”

Omukulukadhi okwa yamukula nokwa ti kutya omusamane gwe oku li kiilonga. Sho a tseya kutya Kenneth naFilomena oye li pondje, okwe ya posheelo e te ya lombwele ye ye mo.

Kenneth naFilomena oya mono nziya kutya omukulukadhi okwa li ta lili. Manga Kenneth ta galikana, opo ya tameke okukonakona Ombiimbeli, omukulukadhi okwa tameke ishewe okulila. Onkee ano, oye mu pula nombili kutya omolwashike ta lili.

Omukulukadhi okwa ti kutya okwa li ta dhiladhila okwiidhipaga esiku ndyoka. Sho Kenneth e mu dhengele, okwa adhika ta nyolele omusamane gwe ombapila kutya ote ki idhipaga. Okwe ya lombwele kutya okwa polimana. Onkene, Kenneth naFilomena oye mu leshele omanyolo mOmbiimbeli, tage mu hekeleke. Etsomukumo ndyoka ye mu pe, olye mu kwathele kaa kale we a hala okwiidhipaga.

Kenneth okwa ti: “Otwa pandula Jehova sho e tu pe ompito tu kwathele omukulukadhi nguka a nika oluhodhi, nuunene tuu sho e tu inyengitha tashi vulika okupitila momuyengeli nenge mombepo ondjapuki, tu dhenge ongodhi.” *

Mbela Kenneth and Filomena oya li mondjila, sho yi itaala kutya Kalunga oye a yi mo olunyala, kutya nduno okupitila momuyengeli nenge omombepo ye ondjapuki? Nenge Kenneth okwa dhenge owala ohaluka pethimbo ewanawa?

Itatu vulu okutya osho, ihe otu shi kutya Kalunga oha longitha aayengeli ye a kwathele aantu pambepo. Pashiholelwa, Ombiimbeli otayi ti kutya okwa li a longitha omuyengeli a wilike omweevaangeli Filippus, a kwathele elenga lyokuEtiopia ndyoka lya li tali kongo ekwatho lyopambepo. — Iilonga 8:26-31.

Omalongelokalunga ogendji otaga hwahwameke aantu yi itaale kutya opu na iishitwa yopambepo yi na oonkondo kaadhi shi dhopaunshitwe. Ohayi popiwa yi li iinahole nohayi longo ehalo lyaKalunga nenge hayi gamene aantu. Aantu oyendji inayi itaala owala kutya aayengeli oko ye li, ihe oyi itaala wo kutya ohaya vulu oku ya guma momukalo gwa simana. Ihe yalwe inayi itaala nando kutya oko ye li.

Mbela aayengeli oko ye li shili? Ngele osho, oya za peni? Ombiimbeli otayi ti shike kombinga yaayengeli? Otaya vulu okuguma onkalamwenyo yoye? Natu taleni uuyelele mboka wu li po.

^ okat. 8 Jehova olyo edhina lyaKalunga ngaashi sha popiwa mOmbiimbeli. — Eksodus 15:3, OB-1954.