Inda koshikalimo

Inda koshikongitho oshitiyali

Inda koshikalimo

Oonzapo dhaJehova

Oshindonga

Oshungolangelo  |  No. 5 2017

 IITOPOLWA YI IKOLELELA KOSHIPALANYOLO SHOKOMBANDA | AAYENGELI OKO NGAA YE LI SHILI? OMOLWASHIKE EPULO NDYOKA LYA SIMANA?

Oku na ngaa aayengeli aakolokoshi?

Oku na ngaa aayengeli aakolokoshi?

Eeno, oko ye li. Oya za peni? Sho Kalunga a shiti aayengeli okwe ya pe emanguluko lyokuninga omatokolo. Ethimbo efupi konima sho Adam naEva ya shitwa, omuyengeli a gwanenena okwa longitha nayi emanguluko lye lyokuninga omatokolo, sho a tameke uunashipotha kombanda yevi. Okwa pondola a ningithe Adam naEva ya tukuluthile Kalunga oshipotha. (Genesis 3:1-7; Ehololo 12:9) Ombiimbeli inayi popya edhina lyomuyengeli ngoka nenge kutya okwa li e na ondondo yini megulu, manga inaa ninga omunashipotha. Ihe konima yokutukulutha oshipotha, Ombiimbeli oye mu ithana Satana, ndyoka tali ti “Omupataneki” nosho wo Ondiyapoli, ndyoka tali ti “Omulundili.” — Mateus 4:8-11.

Shinikitha oluhodhi, uunashipotha mboka inawu hulila owala mpoka. Pethimbo lyaNoa, ongundu yaayengeli yontumba oya “thigi po ehala lyawo yene,” egumbo lyaKalunga megulu. Oye ya kombanda yevi e taya zala omalutu gopantu, opo ya longe iilonga iiwinayi noya kolokosha, shoka kaasha li metsokumwe nelalakano lyokushitwa kwawo. — Judas 6; Genesis 6:1-4; 1 Petrus 3:19, 20.

Oshike sha li sha ningilwa aayengeli mboka aakolokoshi? Sho Kalunga e eta Eyelu li yogole evi, oyi ihula omalutu gawo gopantu e taya shuna megulu. Ihe Kalunga ina pitika aayengeli mboka aanashipotha ya shune ‘pehala lyawo.’ Pehala lyaashono, okwe ya tula monkalo ombwinayi noonkondo, ano “momilema dhomuule [dhopambepo],” hayi ithanwa Tartarus. (Judas 6; 2 Petrus 2:4, NW) Aayengeli mboka yi ininga oompwidhuli, oyi itula mepangelo lyaSatana Ondiyapoli, “omukuluntu gwoompwidhuli,” ngoka ha “vulu okwiishitukitha, a kale a fa omuyengeli guuyelele.” — Mateus 12:24; 2 Aakorinto 11:14.

Ombiimbeli otayi ti kutya Uukwaniilwa waKalunga wopaMesiasa, epangelo lyomegulu, owa dhikwa po mo 1914. * Konima yokudhikwa po kwawo, Satana noompwidhuli dhe oya li ya tidhwa mo megulu e tayu umbilwa kombanda yevi, hoka oonkondo dhawo dha ngambekwa. Uukolokoshi nomikalo dha nyata mbyoka yi indjipala noyi ihanena muuyuni, otayi ulike kutya oya geya notaya nwetha mo aantu noonkondo. — Ehololo 12:9-12.

Okwiindjipala kuuwinayi nelongithonkondo ndyoka lya nayipala otayi koleke kutya elelo lyawo lyonyanya oli li pokuhula po. Masiku aayengeli mbaka aakwanyanya itaye ke ethiwa we ya longe uukolokoshi. Konima ngele Uukwaniilwa waKalunga wa pangele eviparadisa uule womimvo 1 000, aayengeli mboka aakolokoshi otaya ka pewa ethimbo efupi ya makele aantu. Opo nduno taya ka hanagulwa po sigo aluhe. — Mateus 25:41; Ehololo 20:1-3, 7-10.

^ okat. 6 Opo wu mone uuyelele owundji kombinga yUukwaniilwa waKalunga, tala ontopolwa 8 membo Ombiimbeli otayi tu longo shike?, lya nyanyangidhwa kOonzapo dhaJehova. Oli li wo kepandja lyetu lyokointaneta, www.jw.org/ng.