Inda koshikalimo

Inda koshikongitho oshitiyali

Inda koshikalimo

Oonzapo dhaJehova

Oshindonga

OSHUNGOLANGELO No. 5 2017 | Aayengeli oko ngaa ye li shili? Omolwashike epulo ndyoka lya simana?

OTO TI NGIINI?

Mbela aayengeli oko ye li shili? Ombiimbeli otayi ti:

“Hambeleleni Omuwa, ne aayengeli oofule naanankondo, mbo hamu fala omalombwelo ge nohamu vulika koohapu dhe.” — Episalomi 103:20.

Oshungolangelo ndjika otayi popi shoka Ombiimbeli tayi ti kombinga yaayengeli nankene taya vulu okuguma onkalamwenyo yetu.

OSHIPALANYOLO SHOKOMBANDA

Mbela aayengeli otaya vulu okuguma onkalamwenyo yoye?

Iiningwanima ya ningwa shili kombinga yaayengeli oya ningitha aantu oyendji yi itaale kutya opu na iishitwa yi na oonkondo kaadhi shi dhopaunshitwe, ya guma onkalamwenyo yetu.

OSHIPALANYOLO SHOKOMBANDA

Shoka Ombiimbeli tayi ti kombinga yaayengeli

Omayamukulo ge shi okwiinekelwa gomapulo ge na ko nasha naayengeli otatu vulu owala oku ga adha mOmbiimbeli.

OSHIPALANYOLO SHOKOMBANDA

Mbela owu na omuyengeli ngoka he ku gamene?

Oto vulu ngaa okuthika pehulithodhiladhilo kutya omuyengeli nenge aayengeli otaye ke ku gamena?

OSHIPALANYOLO SHOKOMBANDA

Oku na ngaa aayengeli aakolokoshi?

Ombiimbeli otayi tu pe eyamukulo lya yela.

OSHIPALANYOLO SHOKOMBANDA

Nkene aayengeli taya vulu oku ku kwathela

Iikando oyindji, Kalunga okwa li a tumu aayengeli ya kwathele aantu.

Owe shi tseya ngaa?

Mbela Jesus ka li ta tukana, sho u ula mboka kaaye shi Aajuda “uumbwena”?

THE BIBLE CHANGES LIVES

Kanda li ndi itaala kutya Kalunga oko e li

Oshe ende ngiini opo omuntu ngoka a li a nwethwa mo kUukomonisi nokokwaaitaala muKalunga, sho a li omugundjuka a kale a lenga Ombiimbeli?

IMITATE THEIR FAITH

Kalunga okwe mu ithana “Yina yaakwaniilwa”

Omolwashike edhina ndika lya li tali opalele Sara?

Ombiimbeli otayi ti ngiini?

Otashi monika sha fa ombili yomuuyuni noyopamadhiladhilo itaayi wapa shampa owala okumona iihuna nokwaanuuyuuki opo ku li. Mbela opu na ngaa shoka tashi vulu okukandula po omaupyakadhi ngaka?WEB:OnSiteAdTitleMbela kombanda yevi onaku ka kale ngaa ombili?