Mbela kombanda yevi onaku ka kale ngaa uuyuuki washili?

Ngoye oto ti ngiini?

  • Eeno

  • Aawe

  • Pamwe ngaa

Shoka Ombiimbeli tayi ti

“Ondi shi shi, Omuwa otu uthile oohepele pauyuuki nota popile aakwanaluhepo.” (Episalomi 140:12) Uukwaniilwa waKalunga otawu ke eta uuyuuki washili kombanda yevi.

Oshike ishewe tatu vulu okwiilonga mOmbiimbeli?

  • Kalunga oku wete okwaanuuyuuki hoka ku li muuyuni note ke ku hulitha po. — Omuuvithi 5:8.

  • Uuyuuki waKalunga otawu ke eta ombili negameno kombanda yevi. — Jesaja 32:16-18.

Mbela Kalunga oku hole omuhoko gumwe shi vulithe dhilwe?

Aantu yamwe oyi itaala kutya Kalunga oha yambeke omihoko dhimwe omanga dhilwe he dhi thingi. Yamwe oyi itaala kutya Kalunga ohu ungaunga naantu ayehe momukalo gwa faathana. Ngoye oto ti ngiini?

Shoka Ombiimbeli tayi ti

“Kalunga aantu ayehe ohe ya tala ye thike pamwe. Ngoka he mu tila noha longo shoka shu uka, Kalunga ote mu taamba, na kale ogwomoshigwana sha tya ngiini.” (Iilonga 10:34, 35) Aantu ayehe oye thike pamwe momeho gaKalunga.

Oshike ishewe tatu vulu okwiilonga mOmbiimbeli?

  • “Oohapu dhelaka etoye,” ndhoka dhi na okuuvithilwa “omihoko adhihe, omaludhi agehe, omalaka agehe niigwana ayihe.” — Ehololo 14:6.