OTO TI NGIINI?

Ehunganeko lyaakayili yuukambe yane mboka ya popiwa mEhololo otali hokitha. Aantu yamwe oye li tila. Omanga yalwe ya hala okutseya oshindji kombinga yalyo. Tala shoka Ombiimbeli ya ti kombinga yomahunganeko:

“Omunelago oongoka ta lesha embo ndika; eeno, aanelago oomboka taa pulakene oohapu dhomahunganeko gomembo ndika.” —  Ehololo 1:3.

Oshungolangelo ndjika oya yelitha nkene ehunganeko lyaakayili yuukambe yane tali vulu okukala onkundana ombwanawa kutse.