Inda koshikalimo

Inda koshikalimo

Oonzapo dhaJehova

Hogolola elaka Oshindonga

 IITOPOLWA YI IKOLELELA KOSHIPALANYOLO SHOKOMBANDA | EMONIKO LYAAKAYILI YUUKAMBE YANE MBELA OLYE KU GUMA?

Emoniko lyaakayili yuukambe yane naashoka tali ti kungoye

Emoniko lyaakayili yuukambe yane naashoka tali ti kungoye

Ethano lyuukambe wu na oonkondo une naakayili yawo, olya yela nawa notali monika lya fa osho lyi li shili mOmbiimbeli. Okakambe kotango okatokele, nomukayili gwako ota adhima noku li omukwaniilwa ngoka opo a zalekwa oshishani. Okwa landulwa kokakambe okatiligane, nomukayili gwako ota kutha po ombili kombanda yevi alihe. Okwa landulwa ishewe kokakambe okatitatu okaluudhe ka fa omilema, nomukayili gwako oku na oshiviha moshikaha she, tashi thaneke etumwalaka linikitha oluhodhi tali popi kombinga yondjala. Okakambe okatine okakwaya notaka thaneke omikithi niiponga yilwe iidhipagi, nEso olyo omukayili gwako. Okwa landulwa koshaasi, ano ombila moka hamu yi oonakusa, notali dhipaga aantu oyendji noonkondo. — Ehololo 6:1-8.

Omukiintu gwedhina Crystal okwa ti: “Oshikando shotango nda lesha kombinga yaakayili yuukambe yane, onda li nda tila. Onda li ndu uvite kutya Esiku lyepangulo otali ya, ihe molwaashoka inandi ilongekidha, itandi ka hupa.”

Omulumentu gwedhina Ed okwa ti: “Onda li nda kuminwa aakayili yane yuukambe womalwaala ga yoolokathana, mboka yi ikalekelwa. Sho ndu uvu ko kutya emoniko ndyoka otali ti shike, onda li nda yelelwa nawa.”

Mbela owu uvite ngaashi Crystal a li u uvite kombinga yaakayili yuukambe yane, mboka ya popiwa mEhololo? Nenge owu uvite ngaashi Ed? Kutya nduno owu uvite ngiini, emoniko ekumithi lyaakayili yuukambe olyo limwe lyomomamoniko omahokithi membo lyEhololo. Owe shi tseya ngaa kutya ngele owu uvu ko emoniko ndika, otashi vulu oku ku etela uuwanawa? Wuni mbela? Kalunga oku uvaneka kutya oto vulu okumona enyanyu lyashili mokulesha, mokwiilonga nomokukala metsokumwe niinima mbyoka ya nyolwa membo ndika lyomahunganeko. — Ehololo 1:1-3.

Emoniko ndika inali nuninwa okutilitha aantu, nonando yamwe oye li tila. Paulelalela, aantu omamiliyona oya mona kutya emoniko ndika ohali koleke eitaalo lyawo notali ya pe etegameno lyonakuyiwa ombwanawa. Nangoye oto vulu okumona mo uuwanawa wa faathana. Lesha oshitopolwa tashi landula.