Inda koshikalimo

Inda koshikongitho oshitiyali

Inda koshikalimo

Oonzapo dhaJehova

Oshindonga

OSHUNGOLANGELO No. 3 2016 | Uuna gumwe ngoka wu hole a si

Kapu na ngoka ta vulu okukala inaa gumwa keso. Oshike tatu vulu okuninga po, uuna omukwanezimo gwetu nenge kuume ketu a si?

OSHIPALANYOLO SHOKOMBANDA

Uuna gumwe ngoka wu hole a si

Ongiini omuntu ta vulu okwiidhidhimikila oluhodhi? Mbela opu na ngaa etegameno lyaaholike yetu mboka ya sa?

OSHIPALANYOLO SHOKOMBANDA

Mbela osha puka okunika oluhodhi?

Ongiini ngele yalwe oyu uvite kutya okulila kwoye okwa pitilila unene, omolwa gumwe ngoka wu hole a si?

OSHIPALANYOLO SHOKOMBANDA

Nkene to vulu okuungaunga noluhodhi

Ombiimbeli otayi gandja omayele taga longo ngoka ga kwathela aantu.

OSHIPALANYOLO SHOKOMBANDA

Hekeleka mboka taya lili

Nokuli nookuume otashi vulika ya kale inaaya mona kutya aantu mboka ya nika oluhodhi oya pumbwa shike shoka sha simana.

OSHIPALANYOLO SHOKOMBANDA

Aasi otaya ka yumuka!

Mbela euvaneko lyOmbiimbeli olyoshili tuu?

Owe shi tseya ngaa?

Olye a li he yaJosef? Iiyata noondomo dhini dha li hadhi longithwa pethimbo lyOmbiimbeli?

THE BIBLE CHANGES LIVES

Ondi ilongo okusimaneka aakiintu nangame mwene

Joseph Ehrenbogen okwa lesha sha mOmbiimbeli shoka she mu kwathela a lundulule thiluthilu onkalamwenyo ye.

IMITATE THEIR FAITH

“Eeno, onda hala”

Kakele keitaalo, Rebekka okwa li u ulike uukwatya wulwe wa dhenga mbanda.

Ombiimbeli otayi ti ngiini?

Mbela osha puka okutumbula edhina lyaKalunga?