Inda koshikalimo

Inda koshikongitho oshitiyali

Inda koshikalimo

Oonzapo dhaJehova

Oshindonga

Oshungolangelo  |  No. 2 2017

 IITOPOLWA YI IKOLELELA KOSHIPALANYOLO SHOKOMBANDA | MBELA OTO KA TAAMBA KO NGAA OMAGANO GAKALUNGA GE NA ONDILO?

Omagano kaage shi okuyelekwa nasha

Omagano kaage shi okuyelekwa nasha

JORDAN ta pewa okahongitho kopena yekala hoka ka longwa ka fa ombautu. Otaka monika ka fa kaake na ongushu yasha, ihe ye okwe ka lenga. Okwa ti: “Tatekulu Russell, kuume kaantu yaandjetu, oye e ka pendje sho nda li okanona.” Konima sho tatekulu Russell a si, Jordan okwe shi mono kutya tatekulu Russell okwa dhana onkandangala ya simana monkalamwenyo yaavali ye noyahekulu ngoka a vala yina. Tatekulu Russell okwa li he ya ladhipike pomathimbo omadhigu. Jordan ota ti: “Ngashingeyi sho nda tseya oshindji kombinga yatatekulu Russell, omagano ngoka a pa ndje, oge na ongushu kungame shi vulithe nale.”

Ehokololo lyaJordan otali ulike kutya omagano otaga vulu okukala ge na ongushu onshona nenge kaage na ongushu yasha kaantu. Otashi vulika wo ga kale ge na ongushu nenge nokuli ondilo komuntu ngoka e ga pandula. Ombiimbeli oya popya omagano gontumba kaage shi okuyelekwa tayi ti: “Oshoka osho ngeyi Kalunga a kala e hole uuyuni, oye a gandja Omwana awike, opo shaa ngoka te mu itaale, kaa kane, ihe a kale e na omwenyo gwaaluhe.” —  Johannes 3:16.

Omagano ngoka ga tumbulwa movelise ndjika otaga vulu okupa omuntu omwenyo gwaaluhe. Mbela opu na omagano galwe ge na ongushu yi vule po? Aantu yamwe otashi vulika ya kale ye wete kaage na ongushu, ihe Aakriste yashili oye ga tala ko ge na “ondilo.” (Episalomi 49:8; 1 Petrus 1:18, 19) Omolwashike Kalunga a gandja Omwana e li omagano kuuyuni?

Omuyapostoli Paulus okwe tu pa eyamukulo, a ti: “Uulunde owe etwa muuyuni komuntu gumwe, nuulunde we owe etelele eso. Onkee ano eso olya taandele maantu ayehe, oshoka ayehe oya yono.” (Aaroma 5:12) Omulumentu gwotango, Adam, okwa yonene owina kuKalunga, nokungawo okwa tokolelwa eso. Okupitila muAdam, eso olya taandele moluvalo lwe aluhe, ano maantu ayehe muuyuni.

 Okwa ti ishewe: “Eso olyo ondjambi yuulunde, ihe omwenyo gwaaluhe ogwo omagano gesilohenda lyaKalunga muukumwe naJesus Kristus, Omuwa gwetu.” (Aaroma 6:23) Opo Kalunga a mangulule mo aantu meso, okwa tumu Omwana, Jesus Kristus, kombanda yevi, opo a yambe po omwenyo gwe omolwawo. Omolweyambo ndika hali ithanwa ‘ekulilo,’ ayehe mboka ye na eitaalo tali longo muJesus, otaya ka mona omwenyo gwaaluhe. —  Aaroma 3:24.

Kombinga yomalaleko nuuyamba agehe ngoka Kalunga ta gandja kaalongeli ye okupitila muJesus, Paulus okwa ti: “Kalunga na hambelelwe omolwomagano ge gaa shi kutumbulwa!” (2 Aakorinto 9:15) Ekulilo oli li oshinima oshikumithi shoka itaatu vulu okuyelitha thiluthilu. Kalunga okwa pa aantu omagano ogendji omawanawa, ihe omolwashike omagano gekulilo ogo unene ge na ongushu? Oga yooloka ko ngiini komagano galwe gaKalunga? * Oge na oku tu inyengitha tu ninge shike? Iitopolwa iyali tayi landula otayi tu pe omayamukulo okuza mOmbiimbeli.

^ okat. 8 Jesus “okwa si peha lyetu” nehalo ewanawa. (1 Johannes 3:16) Molwaashoka ekuliloyambo oli li oshitopolwa shelalakano lyaKalunga, iitopolwa mbika otayi popi unene onkandangala ndjoka ta dhana e li Omungandji gwalyo.