Mbela otu li ‘momasiku gahugunina’?

Oto ti ngiini?

  • Eeno

  • Aawe

  • Ngiika ngaa

Shoka Ombiimbeli tayi ti

“Komasiku gokomeho [nenge gahugunina] otaku ke ya omathimbo omadhigu.” (2 Timoteus 3:1) Okutala komahunganeko gOmbiimbeli niiningwanima mbyoka tayi ningwa kunena, otayi ulike kutya otu li ‘momasiku gahugunina.’

Oshike ishewe tatu vulu okwiilonga mOmbiimbeli?

  • Iinima ngaashi iita, ondjala yekomba, omakakamo gevi neindjipalo lyomikithi omidhipagi oyi li endhindhiliko lyomasiku gahugunina. —  Mateus 24:3, 7; Lukas 21:11.

  • Pethimbo lyomasiku gahugunina, aantu otaya ka kala lela ye na omikalo omiwinayi noitaya ka kala ye na ekwatathano ewanawa naKalunga. — 2 Timoteus 3:2-5.

Oshike tashi ka ningilwa aantu monakuyiwa?

Aantu yamwe oyi itaala kutya . . . omasiku gahugunina otaga ka hula nehanagulo lyevi nosho wo lyaantu ayehe mboka ye li ko, omanga yalwe yi itaala kutya oonkalo otadhi ka hwepopala. Ngoye oto ti ngiini?

Shoka Ombiimbeli tayi ti

“Aayuuki otaa ka thigulula evi e taa kala mo sigo aluhe.” —  Episalomi 37:29.

Oshike ishewe tatu vulu okwiilonga mOmbiimbeli?