Inda koshikalimo

Inda koshikongitho oshitiyali

Inda koshikalimo

Oonzapo dhaJehova

Oshindonga

Oshungolangelo  |  No. 2 2017

 IITOPOLWA YI IKOLELELA KOSHIPALANYOLO SHOKOMBANDA | MBELA OTO KA TAAMBA KO NGAA OMAGANO GAKALUNGA GE NA ONDILO?

Omagano ngoka Kalunga e tu pa oge na ondilo

Omagano ngoka Kalunga e tu pa oge na ondilo

Opu na iinima ine ya kwatelwa mo: (1) Olye e ge ku pa? (2) Oshike e ge ku pele? (3) Omaiyambo geni a ningi, opo e ge ku pe? (4) Oga gwanitha po ompumbwe yoye yasha? Okudhiladhila kiinima mbyoka otaku vulu oku tu kwathela tu pandule noonkondo ekulilo, ndyoka li li omagano gaKalunga ge na ondilo.

OLYE E GE KU PA?

Omagano gamwe oge na ondilo, oshoka otwe ga pewa komuntu ngoka e na oonkondopangelo nenge ngoka twa simaneka noonkondo. Nonando omagano gamwe ogombiliha, otwe ga lenga, oshoka otwe ga pewa komuntu gwaandjetu nenge kukuume ngoka twi inekela. Ngaashi sha popiwa moshitopolwa sha tetekele, Jordan naye osho a li u uvitile omagano ngoka a pewa kutatekulu Russell. Ongiini kombinga yomagano gekulilo?

Tango, Ombiimbeli oya ti kutya Kalunga okwa “tumu Omuvalwa gwe awike muuyuni, opo tu kale tu na omwenyo omolwe.” (1 Johannes 4:9) Oohapu ndhoka odha ningitha shili omagano ngoka ga kale ge na ondilo. Kapu na omuntu e na oonkondopangelo oonene dhi vule dhaKalunga. Omupisalomi gumwe Omuhebeli okwa popi Kalunga a ti: “Ongoye awike [Jehova,] Omupangeliawike kombanda yevi alihe.” (Episalomi 83:18) Omagano gekulilo oga za kuJehova ngoka e na ondondo ya shiga ko meshito alihe.

Oshitiyali, Kalunga ‘oTate yetu.’ (Jesaja 63:16) Ngiini mbela? Oye e tu pa omwenyo. Shimwe ishewe, ohe tu sile aluhe oshimpwiyu, ngaashi omusamane ha longo nuudhiginini a sile oyana oshimpwiyu. Kalunga okwa li a lombwele oshigwana she shonale a ti: “Israel, ngoye omumwandjelela omuholike, omunona ndi mu hole unene. . . . Omwenyo gwandje otagu ku tukulukile, notandi ku sile ohenda.” (Jeremia 31:20) Kalunga osho u uvitile aalongeli ye yokunena ngawo. Ke shi owala Omushiti omunankondoadhihe, ihe oku li wo Tate yetu  naKuume ketu omudhiginini. Mbela shoka itashi ningitha omagano kehe ngoka te tu pe ga kale ge na ondilo?

OSHIKE E GE KU PELE?

Omagano gamwe oge na ondilo, oshoka omuntu ine ge ku pa owala sho e na oku ga gandja, ihe omolwaasho e ku hole. Omuntu ngoka ha gandja tashi zi komutima, iha kala a tegelela a galulilwe sha.

Kalunga okwa gandja Omwana e tu sile, oshoka oku tu hole. Ombiimbeli otayi ti: “Kalunga okwe tu hololele ohole ye, sho a tumu Omuvalwa gwe awike muuyuni.” Omolwashike e mu tumu? “Opo tu kale tu na omwenyo omolwe.” (1 Johannes 4:9) Mbela Kalunga okwa li a tegelelwa e shi ninge? Hasho nando! ‘Jesus Kristus okwe tu kulile, omolwesilohenda lyaKalunga.’ —  Aaroma 3:24.

Omolwashike omagano gaKalunga ge li euliko ‘lyesilohenda’ lye? Ombiimbeli otayi ti: “Kalunga okwe tu hololele kutya oku tu hole, Kristus sho a si peha lyetu, manga twa li aalunde.” (Aaroma 5:8) Ohole yashili oyo yi inyengitha Kalunga a katuke onkatu noku kwathele aantu, oshoka yo aankundi naalunde. Ohole ndjoka inatu yi ilongela noitatu vulu oku yi futila po. Omagano ge oge li euliko dhingi lyohole ye mondjokonona.

OMAIYAMBO GENI A NINGI, OPO E GE KU PE?

Omagano gamwe oge na ondilo, molwaashono otagu ulike eiyambo enene ndyoka lya ningwa kwaangoka e ge ku pa. Uuna omuntu a hala okugandja po oshinima shontumba shoka shi na ondilo kuye noku shi tu pa, omagano ngoka ohatu kala twe ga lenga unene, omolweiyambo lye.

Kalunga okwa “gandja Omwana awike.” (Johannes 3:16) Okwe tu pe omuntu ngoka e hole unene. Sho Kalunga a li ta shiti ewangandjo, Jesus okwa li a longo pamwe naye nokwe “mu nyanyudha esiku nesiku.” (Omayeletumbulo 8:30) Jesus, ‘Omwana omuholike’ gwaKalunga noku li “olupe lu wetike lwaKalunga.” (Aakolossa 1:13-15) Itatu vulu okuuva ko thiluthilu ekwatathano lyopothingo ndyoka li li pokati kaKalunga naJesus.

Kalunga “ini ihupithila Omwana.” (Aaroma 8:32) Jehova okwe tu pe shoka oshiwanaweelela. Kapu na omagano ge mu pula oshindji ga fa ngoka.

OGA GWANITHA PO OMPUMBWE YOYE YASHA?

Omagano gamwe oge na ondilo, molwaashono oga gwanitha po ompumbwe yontumba, tashi vulika nokuli ye endelela. Pashiholelwa, ito ka kala tuu wa pandula, ngele omuntu gwontumba okwi iyamba e ku futile epango ndyoka wa li itoo vulu okufuta, opo a hupithe omwenyo gwoye? Kapu na omalimbililo, omagano ngoka otaga ka kala ge na ondilo kungoye nowe ga pandula.

Ombiimbeli otayi ti: “Ngaashi aantu ayehe ye na okusa omoluukumwe wawo naAdam, osho wo aantu ayehe otaa ka yumudhwa omolwuukumwe wawo naKristus.” (1 Aakorinto 15:22) Tu li oluvalo lwaAdam, atuhe ohatu ‘si.’ Itatu vulu okuhenuka uuwehame neso nenge twi ihanganithe tse yene naKalunga tu kale ando kaatu na ondjo koshipala she. Tu li aantu yowala, itatu vulu ‘okwiiyumudha’ tse yene nenge yalwe. Ombiimbeli otayi ti: “Omuntu ita vulu okwiihupitha; ita vulu okufuta Kalunga, e mu kaleke nomwenyo, . . . Shoka te shi futu ando, itashi gwana.” (Episalomi 49:7, 8) Otwa pumbwa lela ekwatho, oshoka itatu vulu okufuta ondando yekulilo. Onkee ano, itatu vulu okwiikwatha tse yene.

Omolwohole ye onene, Jehova okwa futu nehalo ewanawa epango ndyoka twa pumbwa, a hupithe oomwenyo dhetu. Okwe shi ningi, opo ‘aantu ayehe ya ka yumudhwe’ okupitila muJesus. Omomukalo guni ekulilo lye shi ningi tashi wapa? Ombiimbeli otayi ti: ‘Ombinzi yOmwana Jesus otayi tu yogo oondjo dhetu adhihe.’ Eeno, okukala tu na eitaalo mekuliloyambo  lyaJesus oshe tu pa ompito yokudhiminwa po oondjo noyoku ka mona omwenyo gwaaluhe. (1 Johannes 1:7; 5:13) Ekulilo otali ka ningila shike mboka ya sa? Ombiimbeli otayi ti: “Ngaashi eso lye ya muuyuni omolwomuntu gumwe, osho neyumuko wo otali ningwa omolwomuntu gumwe [Jesus].” — 1 Aakorinto 15:21. *

Kapu na omuntu e na ondondo yi vule yaJehova nenge i inyengithwa kohole onene, e tu pe omagano ngaashi ekuliloyambo lyaJesus. Kapu na omuntu a ninga eiyambo enene e tu pe omagano, ngaashi Jehova Kalunga e shi ningi. Kapu na omagano ga gwanitha po ompumbwe onene ga fa ekuliloyambo ndyoka lye tu mangulula muulunde neso. Odhoshili kutya kapu na omagano ge na ondilo yi thike pekulilo.

 

^ okat. 19 Opo wu mone uuyelele owundji kombinga yelalakano lyaKalunga lyoku ka yumudha oonakusa, tala ontopolwa 7 yembo Ombiimbeli otayi tu longo shike? lya nyanyangidhwa kOonzapo dhaJehova, noli li kepandja lyetu lyokointaneta, www.jw.org/ng.

Tseya oshindji

HEDHA POPEPI NAJEHOVA

“Okwa kala e tu hole tango”

Uutumbililo “Kalunga oye ohole” otawu ti lela shike?