Inda koshikalimo

Inda koshikongitho oshitiyali

Inda koshikalimo

Oonzapo dhaJehova

Oshindonga

Oshungolangelo  |  No. 2 2017

Jesus okwa li a talele po yinamweno yaPetrus e te mu aludha. —  Mateus 8:14, 15; Markus 1:29-31

Mbela okwiikalela oshitegelelwa kAakriste?

Mbela okwiikalela oshitegelelwa kAakriste?

OMALONGELOKALUNGA muuyuni, ngaashi ongeleka yaKatoolika, oongeleka dhoOrtodoksi, omaitaalo gUubuddha nagalwe, oga tegelela aawiliki naasita yawo ya kale aaikaleli. Yo aantu oyendji oyu uvite kutya oshinima shika osho sha ningitha oluhondelo mokati kaasita yomalongelokalunga gi ili nogi ili, lwi indjipale.

Onkee oshi li nawa okupula kutya: Mbela okwiikalela oku li oshitegelelwa shopaMbiimbeli kAakriste? Opo tu mone eyamukulo, natu ka kundathaneni kombinga yaampoka pwa tamekela omukalondjigilile ngoka, nkene gwa taandele nosho wo nkene Kalunga e gu tala ko.

ONDJOKONONA YOKWIIKALELA MOMAITAALO

Embo lyedhina Encyclopædia Britannica olya fatulula okwiikalela kutya “okukala inoo hokana nenge inoo hokanwa, noshu ukitha unene kaawiliki yomalongelokalunga naamboka yi igandja keitaalo ndyoka, kutya oye na okwiidhilika omilalo.” Montumwafo yomo 2006 ndjoka ya nyolelwa Olutuwiliki lwaKatoolika kaRoma, Omupapa Benedict omuti-16 okwa yelekanitha oshitegelelwa shokwiikalela “nomuthigululwakalo ngoka gwa li ko omimvo dha ka pita, popepi nethimbo ndyoka lyaayapostoli.”

Aakriste mboka ya li ko omimvo 2 000 nasha dha ka pita inaya landula omukalondjigilile gwokwiikalela gwomalongelokalunga. Omuyapostoli Paulus, ngoka a li ko omimvo 2 000 nasha dha ka pita, okwa londodha nokuli ooitaali kombinga yaalumentu mboka “taya vulika koombepo dhiifundja” notayi “indike okuhokana.” —  1 Timoteus 4:1-3.

Omimvo 1 900 nasha dha ka pita, okwiikalela okwa tameke okutulwa miilonga koongeleka dhopaKriste, moka mwa ka za ongeleka yaKatoolika. Embo Celibacy and Religious Traditions olya popi kutya shika osha li ‘metsokumwe nomikalo omipe ndhoka dha li dha holoka mEpangelo lyaRoma, dhokukeelela aantu kaaya ye momilalo.’

 Omathelemimvo ga ka landula ko, aawiliki naasita yoongeleka oya humitha komeho okwiikalela mokati kawo. Oya li taya dhiladhila kutya omilalo otadhi nyateke iilonga yawo nonokutya itadhi tsu kumwe niilonga mbyoka taya longo. Kakele kaashono, embo Encyclopædia Britannica olya popi kutya “sho kwa ka thikwa momimvo 1 100 nasha, aasita oyendji nokuli naabisofi yamwe oya li ye na aakulukadhi.”

Okwiikalela moongeleka okwa li kwa tulwa miilonga pOmutumba gwotango gwOlaata momumvo 1123 nopOmutumba omutiyali gwOlaata momumvo 1139 dha ningilwa muRoma. Oshinima shoka oshi li natango pambelewa mongeleka yaKatoolika sigo okunena. Kungeyi, ongeleka oye shi ningi tashi wapa, opo kaayi kanithe ondondo niiyemo yawo, shoka tashi vulu okweetithwa kaasita mboka ya hokana, ngele oya gandja po omaliko gongeleka koyana.

NKENE KALUNGA A TALA KO OKWIIKALELA

Etaloko lyaKalunga li na ko nasha nokwiikalela olya hololwa nawa mOmbiimbeli. Otatu lesha oohapu dhaJesus kombinga yaantu mboka ya tokola okwiikalela, kokutya inaaya ya mondjokana, ngaashi ye e shi ningi, “omolwOshilongo shegulu.” (Mateus 19:12) Omuyapostoli Paulus naye okwa popi kombinga yAakriste mboka ya li ya hogolola okulandula oshiholelwa she shokukala inaaya ya mondjokana, “omolwevaangeli.” —  1 Aakorinto 7:37, 38; 9:23.

Jesus naPaulus kaya li nando ya lombwele aauvithi kaaya ye mondjokana. Jesus okwa popi kutya “haayehe yu uvite” taya vulu okwiikalela. Onkee ano, haalanduli ye ayehe taya vulu okwiikalela. Sho Paulus a nyola kombinga “yaamboka inaaya ya moondjokana,” okwa popi shu ukilila kutya: ‘Inandi pewa oshipango kOmuwa, ihe otandi gandja omadhiladhilo gandje.’ —  Mateus 19:11; 1 Aakorinto 7:25.

Shimwe ishewe, Ombiimbeli oyu ulika kutya aauvithi Aakriste oyendji mboka ya li ko omimvo 2 000 nasha dha ka pita, mwa kwatelwa nomuyapostoli Petrus, oya li ya hokana. (Mateus 8:14; Markus 1:29-31; 1 Aakorinto 9:5) Kombinga yomikalo omiwinayi dhopamilalo ndhoka dha li dha lunda muRoma pethimbo ndiyaka, Paulus okwa nyola kutya ngele omukuluntugongalo okwa hokana, na kale “e na omukiintu gumwe awike” “noku shi okuputudha oyana.” —  1 Timoteus 3:2, 4.

Moondjokana dha tya ngawo, aaihokani ihayi idhilike omilalo, oshoka Ombiimbeli oya popya sha yela kutya “omulumentu kehe na gwanithile omukiintu gwe oompumbwe dhe,” nonokutya aaihokani kaye na ‘okwiidhilikathana’ oompumbwe dhawo dhopamilalo. (1 Aakorinto 7:3-5) Osha yela kutya okwiikalela kaku shi oshitegelelwa shaKalunga nenge kAakriste.

OMOLWEVAANGELI

Ngele okwiikalela itaku thiminikilwa aantu, omolwashike Jesus naPaulus ye ku popile muuwanawa? Omolwaashono okwiikalela otaku vulu okupa omuntu oompito odhindji u uvithile yalwe evaangeli. Mboka inaaya ya mondjokana otaya vulu okwiigandja, oshoka ihayi ipyakidhile niimpwiyu mbyoka aaihokani ye na. —  1 Aakorinto 7:32-35.

Tala koshiholelwa shomulumentu gwedhina David. Okwa li a tokola e ethe po iilonga ye mbyoka hayi futu nawa moshilandopangelo shaMeksiko. Okwa tembukile koshitopolwa shokuushayi moCosta Rica, opo a ka longe yalwe Ombiimbeli. Mbela David okwa kala u uvite kutya okwiikalela okwo kwe mu kwathele a ninge etokolo ndyono? Okwa ti: “Osho lela. Osha li eshongo kungame ndi igilile omuthigululwakalo omupe nosho wo oonkalo dha yoolokathana, ihe molwaashono onda li inaandi hokana, osha li oshipu kungame ndi igilile iinima mbyoka.”

Omukriste inaa hokanwa gwedhina Claudia, ngoka a tembukile komahala hoka ku na ompumbwe yaauvithi, okwa ti: “Onda nyanyukilwa iilonga yokulongela Kalunga. Eitaalo lyandje nekwatathano lyandje naye olya kola, sho nda mono nkene ta sile ndje oshimpwiyu.”

Claudia okwa ti: “Kashi na mbudhi kutya owu li mondjokana nenge hasho, oto ka kala wa nyanyukwa, ngele owa ningi ngaashi to vulu wu longele Jehova Kalunga.”

Okwiikalela inaku pumbwa ku kale omutenge. Claudia okwa gwedha ko a ti: “Kashi na mbudhi kutya owu li mondjokana nenge hasho, oto ka kala wa nyanyukwa, ngele owa ningi ngaashi to vulu wu longele Jehova Kalunga.” — Episalomi 119:1, 2.