Inda koshikalimo

Inda koshikongitho oshitiyali

Inda koshikalimo

Oonzapo dhaJehova

Oshindonga

OSHUNGOLANGELO No. 2 2017 | Mbela oto ka taamba ko ngaa omagano gaKalunga ge na ondilo?

OTO TI NGIINI?

Omagano geni ge na ondilo Kalunga e tu pa?

Ombiimbeli otayi ti: “Oshoka osho ngeyi Kalunga a kala e hole uuyuni, oye a gandja Omwana awike.” — Johannes 3:16.

Oshungolangelo ndjika oya popya kutya omolwashike Kalunga a tumu Jesus kombanda yevi, opo e tu sile nosho wo nkene tatu vulu okuulika kutya otwa pandula omagano ngoka.

 

OSHIPALANYOLO SHOKOMBANDA

Omagano kaage shi okuyelekwa nasha

Ombiimbeli oya popya omagano kaage shi okuyelekwa nasha, ngoka taga vulu okweetela mboka taye ga taamba ko omwenyo gwaaluhe. Mbela opu na ngaa omagano ge vule ngoka?

OSHIPALANYOLO SHOKOMBANDA

Omagano ngoka Kalunga e tu pa oge na ondilo

Oshike sha ningitha omagano gontumba ga kale ge na ondilo ge vule omakwawo? Okudhiladhila kombinga yaashoka otashi tu kwathele tu pandule noonkondo ekulilo.

OSHIPALANYOLO SHOKOMBANDA

Omagano gaKalunga ge na ondilo, oge na oku ku inyengitha wu ninge shike?

Mbela ohole yaKristus otayi tu inyengitha tu ninge shike?

Mbela okwiikalela oshitegelelwa kAakriste?

Omalongelokalunga gamwe oga tegelela aawiliki naasita yago ya kale aaikaleli. Ombiimbeli otayi ti ngiini kombinga yokwiikalela?

Emanguluko okuza muupika pethimbo lyonale nokunena

Oshigwana shaKalunga shonale, Israeli, osha li sha manguluka mo muupika. Ihe pethimbo lyetu opu na aantu oyendji taya mono iihuna omolwuupika.

Mona uuwanawa mboka hawu zi mokugandja

Okugandja ohaku ku etele uuwanawa nosho wo yalwe. Ohaku ningitha aantu ya kale ye na elongelokumwe nuukuume. Ongiini to vulu okukala ho gandja nenyanyu?

Ombiimbeli otayi ti ngiini?

Ombiimbeli otayi ti kutya ‘komasiku gokomeho’ otaku ke ya “omathimbo omadhigu.” Mbela shono sha popiwa kOmbiimbeli osho ngaa shili tu wete kunena?