Inda koshikalimo

Inda koshikongitho oshitiyali

Inda koshikalimo

Oonzapo dhaJehova

Oshindonga

Oshungolangelo  |  No. 1 2017

Mbela Ombiimbeli owe yi uva ko pambambo kashona?

Mbela Ombiimbeli owe yi uva ko pambambo kashona?

Okakadhona kamwe komimvo ne lwaampono, oka li ka mono olwithi talu tsina talu zi mofabilika lu uka mombanda lwa fa iikogo. Oka thiki pehulithodhiladhilo kutya iikogo ohayi longwa mofabilika. Otashi vulika tu yole, uuna okanona ke thike mpono ke na euvoko lya tya ngawo. Onkee ano, ngele otu uvu ko oshinima oshinene pambambo otashi vulu okuguma onkalamwenyo yetu. Pashiholelwa, ngele owa lesha papuko omalombwelo ngoka ge li komuti nenge koopela otashi vulu okweeta iilanduliko iiwinayi.

Okuuva ko papuko iinima yopambepo osha nika oshiponga unene. Pashiholelwa, aantu yamwe oya li yu uvu ko omalongo gaJesus papuko. (Johannes 6:48-68) Pehala lyokwiilonga oshindji, oye ekelehi ashihe shoka Jesus e ya longo. Oya li ya kanitha oshindji lela.

Mbela oho lesha Ombiimbeli, to kongo omayele? Ngele osho, oshi shi okupandulwa. Mbela otashi vulika wu leshe oshinima e to shi uvu ko papuko? Shoka ohashi ningilwa aantu oyendji. Tala kiinima itatu mbyoka aantu oyendji yu uva ko papuko.

  • Aantu yamwe inayu uva ko nawa oshipango shoka shi li mOmbiimbeli tashi ti: “Tila Kalunga” kashili. Ohaya dhiladhila kutya okutila Kalunga, okwa kwatela mo uumbanda wokukakama. (Omuuvithi 12:13) Uushili owo kutya Kalunga ina hala mboka taye mu longele ya kale haye mu tila momukalo ngoka. Ota ti: “Ino tila —  ongame ndi li pungoye! Ongame Kalunga koye —  ino limbililwa! Otandi ku kankameke e tandi ku kwatha.” (Jesaja 41:10) Okutila Kalunga otashi ti okukala we mu simaneka noonkondo.

  • Mbela evi otali ka hanagulwa po nomulilo?

    Aantu yamwe oyu uva ko papuko oohapu ndhika: “Ayihe oyi na otundi yayo, . . . ethimbo lyokuvalwa, nethimbo lyokusa.” Ohaya dhiladhila kutya Kalunga okwa tula po nale esiku kutya oto si uunake. (Omuuvithi 3:1, 2) Ovelise ndjono otayi popi owala kutya onkalamwenyo yetu ohayi lunduluka nonokutya eso oshinima shoka hashi adha kehe gumwe. Ombiimbeli otayi ti wo kutya omatokolo ngoka hatu ningi otaga vulu okuguma omasiku gokukalamwenyo kwetu. Pashiholelwa, otayi ti: “Etilokalunga otali indjipalitha omasiku.” (Omayeletumbulo 10:27; Episalomi 90:10; Jesaja 55:3) Ngiini mbela? Okusimaneka Oohapu dhaKalunga otashi tu kwathele tu yande iinima mbyoka tayi teya po uukolele wetu, ngaashi uunkolwe nohole yiipala. — 1 Aakorinto 6:9, 10.

  • Oohapu dhOmbiimbeli ndhoka tadhi ti kutya omagulu nevi oya “pungulilwa omulilo,” aantu yamwe oye dhi uva ko ngaashi dhi li. Ohaya dhiladhila kutya Kalunga ota ka hanagula po evi lyolyene. (2 Petrus 3:7) Ihe Kalunga oku uvaneka kutya ke na siku a pitike evi li hanagulwe po. Ombiimbeli otayi ti kutya Kalunga ‘evi okwe li tula komakankameno ga kola noitali tenguka.’ (Episalomi 104:5; Jesaja 45:18) Uuyuni mbuka wa piyagana owo tawu ya wu hanagulwe po komulilo gwopathaneko, ihe kali shi evi huka tu li. Oshitya egulu ohashi vulu okuukithwa kewangandjo, keyalelo nenge kehala lyaKalunga lyokukala. Iinima mbika kayi na siku yi ka hanagulwe po.

OMOLWASHIKE OMBIIMBELI HAYI UVIWA KO PAMBAMBO OMATHIMBO GAMWE?

Okutala kiiholelwa mbyono twa zi nokupopya, aantu olundji ohaya uvu ko Ombiimbeli pambambo. Omolwashike Kalunga e etha oshinima shono? Yamwe otashi vulika ya tye: ‘Ngele Kalunga omunandungeelela noku na ontseyo ya shiga ko, okwa li ta vulu oku tu pa embo lya nyolwa lya yela ndyoka kehe gumwe ta ka vula okuuva ko nuupu. Omolwaashike inee shi ninga?’ Tala komatompelo gatatu ngoka haga ningitha aantu olundji yu uve ko Ombiimbeli pambambo.

  1. Ombiimbeli ohayi uviwa ko owala kaaifupipiki nokwaamboka ye na ehalo lyokwiilonga. Jesus okwa ti kuHe: “Otandi ku hambelele, Tate, Omuwa gwegulu nogwevi, oshoka iinima mbika ongoye we yi holeke aanongo naanamayele nowe yi hololele mboka ya fa uunona.” (Lukas 10:21) Ombiimbeli oya nyolwa momukalo ngoka tagu vulu owala okuuviwa ko kwaamboka ye na iikala iiwanawa. Aanuuntsa, ngaashi “aanongo naanamayele” olundji ihayu uvu ko Ombiimbeli. Ihe aantu mboka ye na iikala ya fa ‘yuunona,’ yi ifupipika noya halelela okwiilonga, ohayu uvu ko etumwalaka lyOmbiimbeli. Kalunga Ombiimbeli okwe yi nyolitha nuunkulungu.

  2. Ombiimbeli otayi vulu okuuviwa ko kukehe gumwe ngoka a hala Kalunga e mu kwathele shili. Jesus oku ulike kutya aantu otaya ka pumbwa ekwatho, opo yu uve ko thiluthilu shoka e ya longa. Otaye ke li mona ngiini? Jesus okwa ti: ‘Omupopili Ombepo Ondjapuki, ndjoka Tate ta ka tuma medhina lyandje, otayi ke mu longa iinima ayihe.’ (Johannes 14:26) Onkee ano, Kalunga oha longitha ombepo ondjapuki ndjoka yi li oonkondo dhe oonene, yi kwathele aantu yu uve ko shoka taya lesha mOmbiimbeli. Kalunga ihe yi pe aantu mboka inaaye mu inekela, nomolwaashono oohapu dhOmbiimbeli hadhi kala dha pilama kuyo. Ombepo ondjapuki ohayi inyengitha wo Aakriste mboka ye na ontseyo ya kwathele mboka ya hala okuuva ko nawa Ombiimbeli. —  Iilonga 8:26-35.

  3. Oohapu dhimwe dhOmbiimbeli otadhi vulu owala okuuviwa ko pethimbo lyontumba. Pashiholelwa, omuhunganeki Daniel okwa li a lombwelwa a nyole etumwalaka ndyoka tali ka gwanithwa monakuyiwa. Okwa lombwelwa komuyengeli taku ti: “Daniel, ngashingeyi siikila embo ndika noshihako, shi kale sigo ehulilo lyuuyuni.” Uule womimvo odhindji, aantu oyendji oya kala nokulesha emboMbiimbeli lyaDaniel, ihe kaya li ye li uvite ko lela nawa. Nokuli naDaniel ye mwene ka li u uvite ko iinima yimwe mbyoka a nyola. Okwa zimine neifupipiko a ti: “Ondu uvu shoka a ti, ihe kanda li ndi uvite ko.” Konima aantu oye ku uva ko mondjila ehunganeko lyaKalunga ndyoka lya nyolwa kuDaniel, ihe opethimbo owala lyo opala. Omuyengeli okwa yelitha a ti: “Daniel, inda ngashingeyi, molwaashoka oohapu ndhika odhi na okukala ooholekwa dha pungulwa, sigo ehulilo tali ya.” Olye ta ka vula okuuva ko etumwalaka lyaKalunga? ‘Aakolokoshi itaa ka pukuluka nando, yu uve ko, ihe aanandunge ayeke taa ka pukuluka nokuuva ko.’ (Daniel 12:4, 8-10) Onkene Kalunga oha holola owala eityo lyoohapu dhimwe dhOmbiimbeli pethimbo lyo opala.

Mbela opu na omathimbo gamwe Oonzapo dhaJehova hadhi kala kaadhi uvite ko omanyolo gamwe gOmbiimbeli? Eeno, ihe ngele ethimbo lyaKalunga lyokuyelitha nawa iinima lya adha, ohadhi landula uuyelele mboka wu li pethimbo. Kungawo otadhi landula oshiholewa shaayapostoli yaKristus, mboka ya li ya taamba ko neifupipiko epukululo kehe Jesus e ya pe. — Iilonga 1:6, 7.

Okakadhona hoka ka popiwa metetekelo, ka li ke shi iikogo ohayi zi mofabilika oka li owala ke na euvoko lyopambambo kashona. Shoka Ombiimbeli tayi ti osho sha simanenena kungoye. Etumwalaka lyayo olya simana noonkondo. Onkee ano, owu na okukonga ekwatho, opo wu yi uve ko sho to yi lesha. Opo wu shi ninge, konga aantu aaifupipiki mboka haya konakona Ombiimbeli, yo oyi inekela kutya otaya vulu oku yi uva ko kekwatho lyombepo ondjapuki yaKalunga, noya tompwa kutya otu li pethimbo ndyoka Kalunga a hala tu uve ko Ombiimbeli shi vulithe nale. Popya nOonzapo dhaJehova nenge wu leshe uuyelele wadho mboka wu li kepandja lyokointaneta, jw.org. Ombiimbeli oyu uvaneka kutya ‘ngele oto ithana omayele, oto ka mona otseyo yokutseya Kalunga.’ — Omayeletumbulo 2:3-5.