Inda koshikalimo

Inda koshikongitho oshitiyali

Inda koshikalimo

Oonzapo dhaJehova

Oshindonga

Oshungolangelo  |  No. 1 2017

Mbela Kalunga oye he etitha okumona iihuna hoka ku li apuhe muuyuni?

Ombiimbeli otayi ti ngiini?

Ombiimbeli otayi ti ngiini?

Mbela Kalunga oye he etitha okumona iihuna?

Mbela oto ka tya ngiini uuna wa pulwa epulo ndyono?

  • Mbela oto ka tya eeno

  • Nenge oto ka tya aawe

  • Nenge oto ka tya pamwe ngaa

Shoka Ombiimbeli tayi ti

“Itashi vulika Kalunga a longe uugoyoki. Omunankondoawike ita vulu okulonga uuwinayi.” (Job 34:10) Kalunga haye nando he etitha uukolokoshi nosho wo okumona iihuna hoka tu wete muuyuni.

Oshike ishewe tatu vulu okwiilonga mOmbiimbeli?

  • Satana Ondiyapoli oye “omupangeli gwuuyuni mbuka,” noye unene he etitha okumona iihuna. —  Johannes 14:30.

  • Okumona iihuna nosho wo uukolokoshi olundji ohaku etithwa wo komatokolo omawinayi ngoka aantu haya ningi. —  Jakob 1:14, 15.

Mbela okumona iihuna onaku ka hule po ngaa siku limwe?

Aantu yamwe oyi itaala kutya otatu vulu okuhulitha po okumona iihuna, ngele otwa tula uukuni kumwe. Omanga yalwe ye wete kutya kapu na naanaa etegameno lyasha, opo uuyuni mbuka wu ke ye ishewe kondjila. Ngoye oto ti ngiini?

Shoka Ombiimbeli tayi ti

Kalunga ota ka hulitha po okumona iihuna. ‘Oko noitaku ka kala we eso, oluhodhi, elilo nenge uuwehame.’ —  Ehololo 21:3, 4.

Oshike ishewe to vulu okwiilonga mOmbiimbeli?

  • Kalunga ota ka longitha Jesus a hulithe po okumona iihuna hoka haku etithwa kuSatana. —  1 Johannes 3:8.

  • Aantu mboka haya vulika otaya ka kala nombili kombanda yevi sigo aluhe. — Episalomi 37:9-11, 29.